Wyniki wyszukiwania:
Gabinet Cieni dyskutował o planach rządu PiS powołania Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat. Komisja składać się będzie z 7 członków: trzech (powołanych przez Sejm większością 3/5 głosów);…
Zmiany w kodeksie karnym zapobiegające nielegalnym adopcjom były pierwszym tematem Gabinetu Cieni. Zgodnie z projektem ustawy, kara od 3 miesięcy do 5 lat będzie groziła osobie, która mając władzę rodzicielską nad dzieckiem, wyraża zgodę na adopcję tego dziecka przez inną…
Gabinet Cieni zaprezentował projekt ustawy o prowadzeniu polityki na rzecz młodzieży. To pierwsza tak kompleksowa ustawa o młodych. Widząc fasadowe działania Prawa i Sprawiedliwości i wykorzystywanie młodych do celów politycznych Platforma Obywatelska proponuje kompleksowe i nowoczesne podejście do polityki młodzieżowej…
Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni omówił projekty dwóch ustaw dotyczących portów. Pierwsza z ustaw dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia dotyczącego świadczenia usług portowych oraz wspólnych zasad związanych z przejrzystością finansową portów. Za organizację rynku usług portowych wskazanych w unijnym…
W tej chwili zgodnie z przepisami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej nie jest możliwe prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w formie niestacjonarnej. Proponowane zmiany mają umożliwić podjęcie kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej…
Zmiany w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa zakładają zwiększenie wysokości dodatku dla weterana poszkodowanego oraz nadanie uprawnień do dodatku grupie weteranów poszkodowanych posiadających uszczerbek na zdrowiu od 1 do 9 procent. Weterani z uszczerbkiem na zdrowiu powyżej 30…
Pierwszym tematem omawianym przez Gabinet Cieni był projekt zmian ustawy o sporcie. W projekcie przewiduje się nadanie większych uprawnień Ministrowi właściwemu ds. Kultury Fizycznej w zakresie decyzji dotyczących udzielenia zgody na utworzenie polskiego związku sportowego na podstawie aktu wykonawczego (rozporządzenia)…
Pierwszym tematem poruszonym na Gabinecie Cieni było proponowane powołanie Polskiej Agencji Geologicznej (PAG), która będzie agencją wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Agencja będzie wykonywała zadania państwa w zakresie geologii, wymagające działania…
Gabinet Cieni zapoznał się z projektem jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów. Od lat emeryci wskazują, że lepszym rozwiązaniem jest zwiększenie podstawy świadczeń, a nie jednorazowe wypłaty. Projekt został przekazany do opinii reprezentatywnym organizacjom związków zawodowych,pracodawców, Radzie Dialogu Społecznego oraz…
wtorek, 19 marzec 2019

Gabinet Cieni 19 marca 2019 r.

Zmiany planowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym były pierwszym tematem poruszanym przez Gabinet Cieni. Wprowadzono przepisy dotyczące zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa po śmierci dziecka oraz regulacje ujednolicające możliwości prowadzenia postępowania o ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, a także ustalenia bezskuteczności uznania…
Pierwszym tematem poruszanym przez Gabinet Cieni były zmiany w ustawie o opiece nad uczniami. Projekt ustawy przewiduje, że profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami będą sprawować pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, zespół podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności lekarz…
Głównym tematem poruszanym przez Gabinet Cieni były zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Proponowane zmiany dotyczą przedłużających się spraw o alimenty, niewystarczającej ochrony interesu dziecka w postępowaniu rozwodowym, niedostatecznej skuteczności orzeczeń sądów opiekuńczych oraz orzekania pieczy naprzemiennej w opiece nad…
Głównym tematem poruszanym przez Gabinet Cieni były zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Proponowane zmiany dotyczą przedłużających się spraw o alimenty, niewystarczającej ochrony interesu dziecka w postępowaniu rozwodowym, niedostatecznej skuteczności orzeczeń sądów opiekuńczych oraz orzekania pieczy naprzemiennej w opiece nad…
Na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 r. Gabinet Cieni omawiał propozycję zmiany ustawy o Kodeksie postępowania karnego. Zmiany dotyczą uproszczenia postępowania karnego m.in. wprowadzenie formularza do przygotowania orzeczenia wyroku, możliwość rozprawy pod nieobecność jednej ze stron np. z powodu…
Na kolejnym lutowym posiedzeniu Gabinet Cieni omawiał projekt ustawy dotyczy wdrożenia instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w celu wypracowania kształtu systemu instytucjonalnego oraz budowanie kompetencji po stronie podaży i popytu. Na realizację tego projektu, który ma…
Na pierwszym lutowym posiedzeniu Gabinet Cieni omawiał projekt o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Projekt ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram…
Podczas ostatniego styczniowego posiedzenia Gabinet Cieni przedyskutował poselskie projekty o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Projekty zostały przygotowane przez Platformę Obywatelską, Kukiz 15 i Prawo i Sprawiedliwość.…
Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Dyrektywa odnosi się do: gatunków zwierząt: bydło, świnie, owce, kozy i koniowate oraz wyeliminowania przepisów dotyczących sposobu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych świń, zasad…
Gabinet Cieni omówił rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Rząd chce podnieść najniższej emerytury i renty z 1000 do 1100, chce też zastosować minimalny wskaźnik rewaloryzacji – minimalna podwyżka ma…
Podczas pierwszego w 2019 r. posiedzenia Gabinetu Cieni omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z 1 kwietnia 2016 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego.…
Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Gabinet podkreślił, że choć sam kierunek – wspieranie kogeneracji – jest właściwy (i kontynuuje działania rządu PO – PSL), to już szczegóły ustawy są…
Dostrzegając wyzwania rozwojowe stojące przed pięcioma województwami Polski Wschodniej, w pełni popieramy funkcjonowanie odrębnego programu Unii Europejskiej dla tej części kraju. Mimo wielu pozytywnych zmian, jakie dokonały się w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim w ciągu 14 lat…
wtorek, 27 listopad 2018

Gabinet Cieni 27 listopada 2018

Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt nowelizacji ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym. W opinii Gabinetu to potencjalnie bardzo szkodliwa ustawa, która może doprowadzić do skrajnego, by nie powiedzieć – patologicznego upolitycznienia zarządu spółkami skarbu państwa. Projekt de facto…
Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt nowelizacji ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ocenie Gabinetu, diagnoza sytuacja stojąca za propozycją nowelizacji jest słuszna – najlepszym miejscem do wychowania dzieci jest rodzina, nie placówka opiekuńcza. Ale…
wtorek, 06 listopad 2018

Gabinet Cieni 6 listopada 2018

Gabinet Cieni omówił na wtorkowym posiedzeniu szereg projektów nowelizacji przepisów, dostosowujących polskie prawo do nowych regulacji unijnych. M.in. nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz nowelizację Prawo lotniczego. O ile pierwszy projekt dotyczy kwestii technicznych i nie budzi żadnych…
Kontekstem prezentacji stanowiska Gabinetu ws. kultury była niedawna wypowiedź wicepremiera ministra kultury Piotra Glińskiego, który na jednej z platform społecznościowych napisał: „Warto wiedzieć, że absolutna większość teatrów jest w rękach samorządów. Już 21.10 możemy zmienić ich właścicieli. W wielu miejscach…
Na posiedzeniu wyjazdowym w Katowicach, 19 września, Gabinet Cieni przyjął stanowisko w sprawie kolejnego, wieloletniego budżetu Unii Europejskiej (na lata 2021 – 2026). Wstępne negocjacje w sprawie tego budżetu właśnie się rozpoczynają. W opinii Gabinetu, zaprezentowane założenia do budżetu UE…
środa, 22 sierpień 2018

Aktualne problemy w rolnictwie

Wyjazdowe posiedzenie Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej, Ciechanowiec, województwo podlaskie 22 sierpnia 2018 r. Na wyjazdowym posiedzeniu Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej, które odbyło się w Ciechanowcu omówione zostały aktualne problemy w rolnictwie. Wszystko wskazuje na to, że po prawie 3 latach…
wtorek, 04 wrzesień 2018

Gabinet Cieni, 4 września 2018

Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt nowelizacji ustaw o wzmocnieniu nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Przewiduje on m.in. przekształcenie Komisji Nadzoru Finansowego w państwową osobę prawną oznacza zmianę w finansowaniu – tak, żeby była poza finansowaniem budżetu. Celem tej…
wtorek, 07 sierpień 2018

Gabinet Cieni 7 sierpnia 2018

Gabinet Cieni przedyskutował skutki suszy w rolnictwie oraz o sytuacji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Gabinet zwrócił uwagę na to, że Polska musi przygotować się do konsekwencji przyspieszających zmian klimatycznych. Gwałtownych zjawisk pogodowych jest coraz więcej: suszy i nagłych…
wtorek, 24 lipiec 2018

Gabinet Cieni 24 lipca 2018

Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni dyskutował o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Projekt dotyczy umożliwienia pielęgniarkom lub położnym - w okresie odbywania przeszkolenia w celu powrotu do zawodu – uzyskiwania wynagrodzenia…
środa, 01 sierpień 2018

Gabinet Cieni 1 sierpnia 2018

Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. W opinii Gabinetu, projekt jest wadliwy. Z jednej strony ma ułatwić rolnikom bezpośrednią sprzedaż swoich produktów, bez obowiązku podpisywania umów kontraktacyjnych.…
wtorek, 17 lipiec 2018

Gabinet Cieni 17 lipca 2018

Gabinet Cieni przedyskutował projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Dostępność Plus. Ma on być zrealizowany w latach 2018 – 2025. Rząd twierdzi, że w ramach programu wydanych zostanie 23 mld zł eliminację barier architektonicznych, transportowych i w…
Gabinet Cieni zajął się projektem ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Intencją rządu jest wprowadzenie rozwiązań, które proponowała Platforma Obywatelska – wprowadzenie dowodu osobistego z elektronicznym chipem. W opinii Gabinetu, rząd wprowadzana tę ustawę, by…
czwartek, 05 lipiec 2018

Gabinet Cieni 5 lipca 2018

Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt nowelizacji ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Propozycja dotyczy przedsiębiorców, którzy miesięcznie nie przekroczą przychodów równych 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia – będą oni płacić składkę…
Gabinet Cieni omówił niepokojącą sytuację związaną z coraz częstszymi pożarami na wysypiskach śmieci. Od początku tego roku wybuchło co najmniej 70 pożarów w tym roku - wielokrotnie więcej niż w poprzednich latach. Płonęły tzw. magazyny odpadów – wysypiska zakładane na…
wtorek, 12 czerwiec 2018

Gabinet Cieni 12 czerwca 2018

Na swoim wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni zajął się własnym projektem ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, realizując tym samym zapowiedź złożoną na wcześniejszym, wyjazdowym posiedzeniu Gabinetu w Lublinie. Wydarzenia ostatnich trzech lat – w tym niedawne burdy na stadionie Lecha w…
Gabinet Cieni omówił dymisję ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. W opinii Gabinetu, kierownictwo PiS zmusił min. Jurgiela do podania się do dymisji, wiedząc, jak fatalne nastroje są obecnie na polskiej wsi. PiS próbuje w ten sposób uniknąć poważnej debaty o sytuacji…
środa, 09 maj 2018

Gabinet Cieni 9 maja 2018

Na swoim środowym posiedzeniu Gabinecie Cieni powrócił do debaty o nowym budżecie Unii Europejskiej (na lata 2020 – 2027). Gabinet wyraził zaniepokojenie, że polska transza w tym budżecie może zostać znacząco ograniczona (w stosunku do budżetu 2014 – 2020). Pojawiły…
czwartek, 26 kwiecień 2018

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni debatował na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w kontekście trwającego protestu rodziców niepełnosprawnych dzieci w Sejmie. Gabinet przypomniał, że większość parlamentarna PiS jeszcze przed początkiem protestu rodziców odrzuciła poprawki posłów Platformy Obywatelskiej, podwyższające świadczenia. Podkreślił też, że w czasie…
poniedziałek, 16 kwiecień 2018

Projekt ustawy o młodzieży

Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej, po szerokich konsultacjach założeń z młodymi ludźmi w dziesięciu województwa w Polsce, opracował projekt Ustawy o prowadzeniu polityki na rzecz młodzieży. Ustawa to pierwszy tak kompleksowy dokument dotyczący polityki młodzieżowej. Poniżej opisujemy najważniejsze elementy, które opisuje…
poniedziałek, 09 kwiecień 2018

Gabinet Cieni w Grudziądzu

Na specjalnym, wyjazdowym posiedzeniu w Grudziądzu Gabinet Cieni omówił programowe pomysły Platformy Obywatelskiej na wybory samorządowe, zapisane w manifeście „Polska samorządna”. Dokument ten był przyjęty przez Radę Krajową PO w Łodzi w październiku 2017 r. Uczestniczący w obradach Gabinetu przedstawiciele…
Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Teoretycznie, ta spec-ustawa miałaby ułatwić realizację inwestycji w ramach programu „Mieszkanie +”. W rzeczywistości, w opinii Gabinetu Cieni ta ustawa całkowicie zdemoluje zasady…
Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Proponowane przez rząd przepisy prawne…
Pełnomocniczka do Spraw Równego Traktowania w Gabinecie Cieni - Monika Wielichowska wraz z posłankami Nowoczesnej i PSL oraz przedstawicielkami Czarnego Protestu rozpoczęły konsultacje ponadpartyjnego projektu ustawy dotyczącego obowiązkowej edukacji seksualnej. Jak podkreśliła posłanka Monika Wielichowska "Nasze dzieci uczą się o…
Gabinet Cieni omówił projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. To realizacja wcześniejszej zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, ogłoszonej na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Ma na celu wspieranie inwestycji prywatnych. Projekt ustawy przewiduje całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych w przypadku zwolnień podatkowych…
Gabinet Cieni omówił rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zmiany mają na celu wprowadzenie – z dużym opóźnieniem - przepisów europejskich. Rząd proponuje m.in. utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (rejestru opisującego, kto czerpie korzyści finansowe…
"Platforma Obywatelska domaga się przestawienia uzasadnienia wypłaty bulwersujących i nielegalnych nagród dla ministrów. Podwyżki są nieformalne, nielegalne i niepoparte żadnym uzasadnieniem" - powiedział podczas konferencji prasowej w Sejmie rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. "Żądamy jawności, żądamy przestawienia uzasadnienia wypłaty tych…
Gabinet Cieni przedyskutował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opinii Gabinetu, ta nowelizacja – kolejna w krótkim czasie - to próba naprawienia błędów i wpadek popełnionych przez rząd PiS przy wprowadzaniu poprzedniej nowelizacji z października 2017…
piątek, 26 styczeń 2018

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował zaproponowane przez Radę Ministrów zmiany w przepisach dotyczących rehabilitacji. Niektóre z rządowych propozycji mogą wydawać się korzystne, zwłaszcza pomysł zwiększenia długości płatnego urlopu na poratowanie zdrowia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci wymagających stałej opieki (do 30 dni) oraz…
Strona 1 z 3