Wyniki wyszukiwania:
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dotyczy: Projekt dotyczy zwolnienia dotychczasowych właścicieli nieruchomości zajętych faktycznie na budowę dróg publicznych z obowiązku podatkowego w okresie od dnia wydania nieruchomości inwestorowi do…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Afrykański pomór świń jest chorobą zakaźną, uznawaną za najgroźniejszą chorobę świń. Obecnie mamy do czynienia z jej występowaniem na terenie Polski i niestety ciągle pojawiają się doniesienia o jej kolejnych ogniskach. Kluczowe znaczenie mają…
Do ministra edukacji narodowej. Szkoła to nie tylko budynek, to przede wszystkim społeczność uczniów, nauczycieli, rodziców i lokalnych środowisk, które wokół edukacji budują swoją tożsamość. Siedemnaście lat istnienia gimnazjów pozwoliło na stworzenie i ugruntowanie w miejscowej tradycji placówek, które we…
Do ministra finansów: Szanowny Panie Ministrze! W publikacjach prasowych i informacjach medialnych z początku sierpnia oraz października br. wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński, poinformował, że w trzech kwartałach 2016 r. nastąpił wzrost (rok do roku) kwot wynikających…
Do ministra edukacji narodowej. Planowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej likwidacja gimnazjów znajdzie szczegółowe rozwiązania w ustawie, której projekt zostanie dopiero przedstawiony Parlamentowi. Warto zatem teraz – jak sądzę – w trakcie dyskusji o detalach i konstruowania poszczególnych zapisów, postawić pytania…
Do ministra rozwoju. W związku z ponownym przekazaniem Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 do Komisji Europejskiej, zwracam się ponownie z zapytaniem, jak Pana resort w kontekście pogarszających się stosunków polsko-rosyjskich, którym wyrazem było zawieszenie małego ruchu granicznego z…
Do ministra energii. W ramach programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Kompania Węglowa S.A. z dniem 1 maja 2016 r. przeniosła swoje aktywa górnicze do nowo powstałej Polskiej Grupy Górniczej S.A. i od tego czasu nie prowadzi już działalności polegającej na…
Do ministra energii. Po zmianach jakie nastąpiły z dniem 1 maja 2016 r. Kompania Węglowa S.A. nie posiada już kopalń i zakładów górniczych, których działanie było ściśle związane z wydobywaniem węgla. Jednym z głównych zadań Kompanii Węglowej S.A. jest m.…
Do ministra finansów. w ramach procedury interpelacyjnej nr 3466 Ministerstwo Finansów przedstawiło aktualnie obowiązującą koncepcję prawną dotyczącą przepisów o wymianie udziałów. W odpowiedzi na interpelację oraz interpelację ponowną Ministerstwo wskazało również, że Działania podejmowane przez Ministra Finansów mają na celu…
Do ministra finansów. Z komunikatu Ministerstwa Finansów o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń – lipiec 2016 r. wynika, że wzrosła ściągalność podatku od towarów i usług. Porównując wyniki bieżącego roku do poprzedniego, dochody z podatku od towarów i…
Do ministra energii. zgodnie z uzasadnieniem do projektu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 722) porządkuje ona m.in. zasady finansowania likwidacji kopalń oraz naprawy szkód spowodowanych przez likwidowane zakłady.…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dotyczy: Projekt dotyczy zmian w Programie "Rodzina 500+" dotyczących przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko niepełnosprawne niezależnie od dochodu. Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B76C5D725221EE87C125806D0035A7F7 Treść zmian: Art. 1. W ustawie z…
Do ministra energii. We wszystkich spółkach węglowych możemy zauważyć pewną tendencję. Polega ona na tym, że oprócz podmiotów prowadzących działalność ściśle związaną z wydobyciem węgla, spółki w swoich grupach kapitałowych mają również podmioty prowadzące różne działalności często z górnictwem niemające…
Do ministra energii. od 1 maja 2016 r. Kompania Węglowa S.A. zakończyła swoją działalność związaną z wydobyciem węgla. Swoje aktywa górnicze w tym 11 kopalń i 4 zakłady górnicze przeniosła do nowo powstałej Polskiej Grupy Górniczej S.A. W Kompanii Węglowej…
Do ministra energii. Jak wiemy 8 sierpnia br. Zarząd JSW S.A. ogłosił swoją decyzję o przekazaniu KWK „Krupiński” do SRK S.A., a tym samym oznacza to likwidację kopalni. Swoją decyzję argumentował dokładną analizą przeprowadzoną przez spółkę, która wykazała trwałą nierentowność…
Do ministra energii. W ramach prowadzonego programu naprawczego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA opracowano biznesplan, który zakłada, że do 2025 r. 80% produkcji spółki będzie stanowił węgiel koksowy, który osiąga na rynku wyższe ceny od energetycznego, przy zbliżonych kosztach produkcji.…
Do ministra energii. 25 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rządu podczas, którego został przyjęty wstępny projekt budżetu państwa na rok 2017. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami w nowym budżecie miały się znaleźć środki na wypłatę deputatu węglowego dla emerytów górniczych. Projekt…
Do ministra energii. Na początku sierpnia br. ogłoszono zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem PGG S.A., a stroną społeczną w sprawie przyszłości Kopalni „Sośnica”. Kluczowym założeniem tego porozumienia jest osiągnięcie rentowności przez kopalnię. W najbliższym czasie w KWK „Sośnica” mają zostać uzbrojone…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji. W województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim trwają protesty społeczne przeciwko niezrozumiałej i szkodliwej decyzji rządu o nie anulowaniu zawieszenia małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim. Decyzja w tej sprawie była związana z odbywającymi się w…
Do ministra zdrowia. Przeprowadzanie nagłych i drastycznych oszczędności w żadnej z dziedzin medycyny nie jest pożądane. Dlatego działaniem szczególnie nieodpowiedzialnym należy uznać cięcia w wysokości blisko 1 miliarda złotych w budżecie polskiej kardiologii. Zważywszy na fakt, że choroby układu krążenia…
Do ministra rozwoju. Po wnikliwym zapoznaniu się z Projektem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a wcześniej Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z przykrością stwierdzam, że ani Częstochowie, ani północnemu subregionowi województwa śląskiego nie zostało zadedykowane żadne z zaplanowanych w wymienionych…
Do ministra finansów, ministra zdrowia, ministra cyfryzacji. Ceny ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ceny dobrowolnych ubezpieczeń pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych (AC) w ostatnim roku uległy drastycznej podwyżce. Zgodnie z danymi internetowych porównywarek ubezpieczeń największy wzrost cen odnotowano w…
Do ministra finansów. 25 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rządu podczas, którego został przyjęty wstępny projekt budżetu państwa na rok 2017. W przyszłorocznym budżecie, zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Energii, miały zostać zabezpieczone odpowiednie środki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu…
Do ministra sportu i turystyki. Przez ostatnie lata z myślą o sporcie amatorskim i rekreacji Polaków powstało ponad 2600 wielofunkcyjnych obiektów sportowych wyposażonych w boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, a często posiadających także dodatkowe sportowe funkcje. Tylko w…
Do ministra energii. Zarząd JSW S.A. w uzgodnieniu z właścicielem ogłosił swoją decyzję o przekazaniu KWK Krupiński do SRK S.A. do końca stycznia 2017 r. Decyzję tę argumentuje trwałą nierentownością zakładu i brakiem możliwości odzyskania rentowności w przyszłości. Ta decyzja…
Do ministra energii. Jak możemy przeczytać w komunikacie Ministerstwa pt. „Walczymy o dobrą przyszłość polskiego górnictwa” z dnia 02.08.2016 r.: „wyznaczanie kierunku kolejnych zmian możliwe jest m.in. dzięki wiedzy pozyskanej w trakcie audytów dotychczasowego funkcjonowania spółek węglowych i należących do…
Do ministra energii. W ramach trwającego procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego utworzona w maju br. Polska Grupa Górnicza S.A. przejęła 11 kopalń z Kompanii Węglowej S.A.: KWK „Bielszowice”, KWK „Bolesław Śmiały”, KWK „Chwałowice”, KWK „Halemba-Wirek”, KWK „Jankowice”, KWK „Marcel”, KWK…
Do ministra energii. W ostatnich tygodniach na śląskich kopalniach wchodzących w skład PGG S.A, KHW S.A oraz JSW S.A prowadzone były badania ankietowe mające na celu zbadanie zainteresowania skorzystaniem z programu dobrowolnych odejść (urlopów górniczych lub jednorazowych odpraw pieniężnych). W…
Do ministra finansów. Z dniem 1 września 2016 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1155). Zgodnie z przepisami tej ustawy, opodatkowaniu podlega sprzedaż detaliczna towarów, rozumianych…
Do ministra zdrowia. Zaprezentowany 15 czerwca br. przez Ministerstwo Zdrowia projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wzbudził wśród ekspertów oraz pacjentów wiele uzasadnionych obaw. Największy niepokój budzi brak jasnych i logicznych kryteriów…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej Dotyczy: Projekt dotyczy wsparcia dla osób biorących w 1944 r. czynny udział w Powstaniu Warszawskim, którzy potrzebują…
Do ministra energii. Deputat węglowy to kwestia, która wzbudza kontrowersje już od wielu lat. Sytuacja zaogniła się w momencie, gdy spółki węglowe popadły w problemy ekonomiczne. Do tego czasu część emerytów i rencistów miała to świadczenie zagwarantowane przez budżet państwa…
Do ministra rozwoju. W ramach unijnego planu Junckera, ogłoszonego w 2014 roku przez przewodniczącego Komisji Europejskiej, w Polsce została przygotowana lista projektów inwestycyjnych. Celem tej „ofensywy inwestycyjnej” przygotowanej przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny ma być przywrócenie wzrostu gospodarczego…
Do prezesa Rady Ministrów. W ostatnim czasie docierają do mnie niepokojące informacje od zaniepokojonych mieszkańców regionu w sprawie decyzji Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa o przeniesieniu siedziby Zakładu Gazowniczego z Rzeszowa do Jasła. Rozwiązanie to spowoduje ogromne trudności w procesach rozwojowych…
Do prezesa Rady Ministrów. W ostatnim czasie dotarły do mnie informacje o podpisaniu przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Discovery Polska sp. z o.o. listu intencyjnego w zakresie zachowania ciągłości wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na złożach…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Dotyczy: Projekt dotyczy wprowadzenia jawności oświadczeń majątkowych składanych przez członków Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Proces legislacyjny:…
Do ministra zdrowia, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znaczny wzrost populacji lisów w Polsce przy jednoczesnej prewalencji inwazji tasiemca wielojamowego (Echinococcus multilocularis) przyczyniły się w ostatnim czasie do wzrostu zachorowań ludzi na alweokokozę (inaczej zwaną: bąblowicą wielojamową). Rzeczpospolita ze 120-toma…
Do ministra zdrowia. Rak prostaty po raku płuc jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u mężczyzn. Szacuje się, że rocznie na raka stercza zapada ponad 10 tys. mężczyzn, z których średnio połowa umiera na skutek powikłań. Głównymi czynnikami wywołującymi schorzenie jest…
Do ministra energii. Jak podaje Katowicki Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - stan zapasów węgla w spółkach węglowych na koniec maja 2016 r. wyniósł 4,7 mln ton. W nawiązaniu do pytań posłów Platformy Obywatelskiej w czasie debaty sejmowej w dniu…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Z niepokojem przyjąłem informację o podjęciu przez rząd decyzji o dalszym zawieszeniu małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim. To bardzo niepokojąca wiadomość dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, zwłaszcza terenów przygranicznych. Wstrzymanie MRG stawia pod znakiem…
Projekt: Ustawa o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy Dotyczy: Projekt dotyczy kompleksowego uregulowania praw do nieruchomości na terenie Warszawy, zasad i zakresu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości, wypłaty odszkodowań i rekompensat oraz uporządkowania wszelkich innych roszczeń byłych…
Do ministra zdrowia. Zapowiedź wprowadzenia 5-letniego liceum pielęgniarskiego w celu szybkiego zwiększenia liczby białego personelu w Polsce budzi uzasadnione obawy. Opieka pielęgniarska wymaga wysokich kwalifikacji zawodowych oraz właściwie ukształtowanych cech charakterologicznych. Skrócenie okresu kształcenia pielęgniarek*, w kontekście rozszerzenia w ostatnich…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Dotyczy: Projekt dotyczy zmiany definicji pojęcia "elektrownia wiatrowa"; zmiany minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od budynków mieszkalnych oraz obiektów chronionych na co najmniej 800 metrów; zmiany w zakresie sposobu wyznaczania…
Do ministra finansów. Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadzono zmianę legislacyjną, która miała…
Do ministra spraw zagranicznych. Szanowny Panie Ministrze, Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozstrzygnęło dwa konkursy dotyczące promocji polskiej polityki zagranicznej. Nagrodami w nich były dotacje finansowe. Jedną z nagrodzonych jest fundacja ojca Tadeusza Rydzyka Lux Veritatis, która prowadzi Wyższą Szkołę Kultury Społecznej…
Do ministra finansów. W dniu 24 czerwca 2016 r. została wydana ogólna interpretacja prawa podatkowego, sygn. PT1.050.3.2016.156, dotycząca zasad opodatkowania sprzedaży (na wynos) dań gotowych. Interpretacja ta w diametralny sposób zmienia podejście do opodatkowania gastronomii, jednocześnie przekreślając kilkuletni dorobek orzeczniczy…
Do ministra zdrowia. Podmioty świadczące opiekę paliatywną w Polsce z brakiem środków wzmagają się od zawsze. Niedofinansowanie placówek aktualnie wynosi średnio aż 50 proc. Sytuacja każdego kolejnego roku ulega pogorszeniu. Zmiany demograficzne oraz wrastająca liczba odnotowywanych chorób przewlekłych, w tym…
Do ministra finansów. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o wpływach z podatku od niektórych instytucji finansowych do budżetu państwa w okresie od lutego, tzn. od początku obowiązywania nowego podatku, do końca czerwca 2016 r. Proszę o szczegółowe…
Do ministra energii. jako Minister Energii sprawuje Pan nadzór nad spółkami węglowymi, w których Skarb Państwa posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów. Powinien Pan zatem dysponować doskonałą wiedzą dotyczącą wszelkich działań podejmowanych w związku z funkcjonowaniem tych podmiotów. Nie…
Do ministra energii. z początkiem 2015 r. nabrał konkretnych działań proces restrukturyzacji górnictwa. Szczególnym działaniem tego procesu objęta została Kompania Węglowa S.A. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Rządem Premier Ewy Kopacz a związkami zawodowymi KW S.A., w ramach prowadzonej restrukturyzacji…