Wyniki wyszukiwania:
Do ministra energii. Mimo usilnych próśb załogi KWK „Makoszowy”, kierowanych do Pani Premier i Ministra Energii z prośbą o wskazanie inwestora dla kopalni, wciąż brak jakichkolwiek decyzji. Sytuacja wśród załogi robi się coraz bardziej napięta. Pracownicy włożyli wiele trudu i…
Do ministra zdrowia. Zgodnie z danymi Naczelnej Izby Lekarskiej, aktualnymi na dzień 30 kwietnia 2016 roku, w Polsce czynnych zawodowo jest 130 806 lekarzy. Na tysiąc obywateli przypada więc tylko dwóch lekarzy. To jeden z najniższych wskaźników w Europie. Lekarzy…
Do ministra energii. Intensywny proces restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego trwa od 2015 r. Wtedy to zmieniono ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Ustawa ta stała się narzędziem do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji, wspieranego finansowo przez środki publiczne pochodzące z budżetu państwa.…
Do ministra finansów. Pod obrady Sejmu został właśnie skierowany projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Co pokazały konsultacje społeczne, projekt ten budził kontrowersje ze strony biznesu. Jedną z grup biznesowych, która zgłaszała uwagi techniczne do treści projektu ustawy o…
Do ministra energii. Do końca roku 2015 r. obowiązywał w Polsce „Program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015", przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31.07.2007 r. Program określał kierunki działania sektora górnictwa węgla kamiennego w w/w latach.…
Do ministra energii. Do mojego biura poselskiego zgłaszają się przedsiębiorcy z firm wykonujących usługi podziemne dla JSW SA. Są to przedstawiciele firm, wobec których spółka ma coraz większe problemy z regulowaniem zobowiązań. Sprawa jest o tyle poważna, że dotyczy kilkudziesięciu…
Do ministra energii. W związku ze sprzedażą Polskiej Grupie Górniczej całości Kompani Węglowej S.A. zgłosiły się do mnie władze samorządowe poszkodowanych gmin. Żadne z ośmiu miast, w których znajdowały się sprzedane kopalnie Kompani Węglowej nie uzyskały pieniędzy z tytułu podatku…
Do ministra energii. w 2013 r. na zlecenie ówczesnego Ministra Gospodarki, przez cztery miesiące 10 specjalistów z międzynarodowej firmy Roland Berger, przygotowywało audyt w spółkach węglowych tj.: Jastrzębskiej Spółce Węglowej, Kompanii Węglowej i Katowickim Holdingu Węglowym. Jego zadaniem było przeprowadzenie…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o lasach Dotyczy: Projekt dotyczy wprowadzenia nowelizacji na podstawie, której lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między…
Do prezesa Rady Ministrów. Śmierć zdarza się codziennie. Z uwagi na powagę tego wydarzenia oczywistą potrzebą bliskich zmarłego oraz całego społeczeństwa jest szybkie i niepodważalne stwierdzenie zgonu. Polska od dziesięcioleci podejmuje działania na rzecz wzmacniania praw wynikających z przyrodzonej ludzkiej…
Do ministra energii. z wielkim niepokojem obserwuję brak informacji co do konkretnych decyzji w sprawie kopalni „Wujek” – Ruch Śląsk i Ruch Wujek. Otrzymuję telefony i zapytania od pracowników tej kopalni, którzy do dnia dzisiejszego nie otrzymali żadnej informacji, co…
Do ministra finansów. W dniu 9 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura. Rozporządzenie to weszło…
Do ministra infrastruktury i budownictwa. Budowa nowoczesnej infrastruktury drogowej stanowi jedno z najważniejszych wyzwań rozwojowych Polski. Od przeszło dekady wysiłek inwestycyjny naszego kraju wspierany jest funduszami unijnymi, które dofinansowują zarówno powstawanie odcinków autostrad, tras ekspresowych i pozostałych dróg krajowych, jak…
Do ministra energii. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 wraz z późniejszymi zmianami, jest podmiotem którego podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji kopalni, zabezpieczenie kopalń…
Do ministra energii. Z informacji przekazanych mi przez stronę społeczną reprezentowaną przez organizacje związkowe JSW SA KWK „Krupiński” wynika, że przyszłość i rozwój ich kopalni stoi pod znakiem zapytania. Według informacji zawartych w Liście Otwartym do Parlamentarzystów Ziemi Śląskiej, który…
Do ministra środowiska. Od wielu lat w Polsce dostrzega się problem tzw. emisji spalin powodującej smog. Wiele samorządów podejmuje działania mające na celu ograniczenie emisji wpływającej na zdrowie mieszkańców. Słyszymy o działalności Marszałka Województwa Małopolskiego czy też Marszałka Województwa Śląskiego,…
Do ministra finansów. Z dniem 1 lipca 2016 r. - w odniesieniu do tzw. dużych przedsiębiorców – zacznie obowiązywać przepis art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze…
Do ministra energii. w ramach przyjętego programu naprawczego dla JSW S.A. mają zostać sprzedane należące do Grupy JSW następujące podmioty: Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria”, Koksownia „Przyjaźń”, Spółka Energetyczna „Jastrzębie” i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju. W kwietniu mają się odbyć…
Do ministra energii. Od listopada 2015 roku Rząd Premier Beaty Szydło prowadzi proces restrukturyzacji i naprawy górnictwa. W dniu 1 kwietnia 2016 r. wydzielona została z kopalni Rydułtowy – Anna. KWK „Anna” została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.. Wraz…
Do prezesa Rady Ministrów. Szanowna Pani Premier, polityka dotycząca unii energetycznej, która została wypracowana przez instytucje unijne oraz przy wielkim zaangażowaniu poprzedniego Rządu RP, w swoich założeniach, ale przede wszystkim w „Ramowej strategii na rzecz stabilnej unii energetycznej” - COM(2015)80,…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Dotyczy: Projekt dotyczy usprawnienia transportu publicznego poprzez wprowadzenie zmian zakładających tworzenie przez samorządy zintegrowanych planów transportowych Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0E0F191BA6F6E2C0C1257FB7003B4E71 Treść zmian: Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r.…
Do ministra energii. proces restrukturyzacji górnictwa trwa od kilkunastu miesięcy. W ramach działań podejmowanych z tworzeniem „Nowej Kompanii Węglowej” KWK „Makoszowy” została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Jest to ostatnia kopalnia w Zabrzu, zapewniająca 1400 miejsc pracy bezpośrednio oraz 1000…
Do ministra edukacji narodowej, ministra finansów Pełniąc funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w latach 2013-2015 w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, doprowadziłam do uwzględnienia w podręczniku "Matematyka" dla klasy drugiej szkoły podstawowej tematyki dotyczącej podatków i…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych Dotyczy: Projekt dotyczy nowego sformułowania zadań mediów publicznych; przekształcenia oddziałów regionalnej telewizji w samodzielne spółki; likwidacja opłat abonamentowych; powołanie Funduszu Mediów Publicznych, zasilanego corocznie…
Do ministra finansów. W latach 2003-2011 samorządy gmin górniczych w wyniku nieprecyzyjnej definicji budowli pobierały zwiększony podatek od nieruchomości tzw. budowli górniczych. Podatek ten po decyzji sądów został w dużej części zwrócony i rozliczony z przedsiębiorstwami górniczymi. Ministerstwo Finansów w…
Do ministra rozwoju. Poprawa stanu miejskiej infrastruktury komunikacyjnej od kilku lat jest jednym z najpilniejszych wyzwań stojących przed samorządami polskich miast. Przez ostatnie lata dzięki dostępności funduszy unijnych z programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej (na lata…
Do ministra energii. W dniu 14.01. br. podczas 8 posiedzenia Sejmu RP w pytaniach w sprawach bieżących poruszyłem kwestię wypłaty deputatu węglowego dla emerytów i rencistów górniczych. Jak wiadomo jest to problem bardzo złożony, a pogarszająca się sytuacja finansowa spółek…
Do ministra sprawiedliwości. Szanowny Panie Ministrze! Z niepokojem obserwuję proponowane zmiany w zakresie nowelizacji prawa i procedury karnej. W szczególności w zakresie uchylenia art. 59a Kodeksu karnego. Uregulowana w powyższym przepisie konstrukcja „umorzenia kompensacyjnego” do dnia 1 lipca 2015 r.…
Do ministra sprawiedliwości. Szanowny Panie Ministrze! Z niepokojem obserwuje proponowane zmiany w zakresie nowelizacji prawa i procedury karnej. W szczególności w zakresie uchylenia art. 59a Kodeksu karnego. Uregulowana w powyższym przepisie konstrukcja „umorzenia kompensacyjnego” do dnia 01 lipca 2015 r.…
Do ministra zdrowia. W roku 1954 światową opinię publiczną zdumiała wiadomość o przeprowadzeniu w Bostonie pierwszego udanego zabiegu transplantacji nerki. W Polsce pionierski przeszczep nerki miał miejsce 12 lat później. Do dziś w Rzeczypospolitej wykonano łącznie ponad 25 tys. przeszczepów…
Do prezesa Rady Ministrów 10 września 2015 roku w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawiłam w Sejmie stanowisko dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Jak się później okazało, argumenty, którymi się posługiwałam, przekonały posłów i senatorów do zagłosowania za…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw Dotyczy: Projekt dotyczy objęcia zakresem ustawy o kombatantach żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w latach 1949-1959, z przyczyn…
Do ministra finansów. 11 października 2015 r. weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Jej celem była eliminacja istotnej luki prawnej istniejącej dotychczas w polskim systemie ochrony praw konsumentów na rynku usług…
Do ministra spraw zagranicznych. Szanowny Panie Ministrze, stosunki z Niemcami należą do priorytetów polskiej polityki zagranicznej, ale i również stanowią główną oś wymiany handlowej naszego kraju. Dotychczas Rządy Polski i Niemiec prowadziły intensywny oraz partnerski dialog w tak kluczowych kwestiach,…
Do ministra finansów. Rząd PiS, niezgodnie ze złożoną wcześniej w kampanii wyborczej obietnicą, że świadczenie w wysokości 500 zł przewidziane jest na każde dziecko, wprowadził tzw. program 500+, zgodnie z którym rodzice otrzymają 500 zł na drugie i kolejne dziecko,…
Do ministra finansów. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 51) zakłada zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z 3 091 zł do 8 000 zł. Projekt ustawy nie przewiduje rekompensaty utraconych dochodów z…
Do ministra finansów. W ostatnim tygodniu do mojego biura poselskiego licznie zgłaszają się właściciele małych sklepów handlowych przedstawiając swoje zastrzeżenia do projektu tzw. podatku handlowego. Otrzymałam wiele pism, w których przedsiębiorcy przedstawiają swoje obawy. Z zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości o…
Do ministra zdrowia. Nowa lista leków refundowanych przedstawiona przez Ministra Zdrowia w obwieszczeniu z 23 grudnia 2015 roku zszokowała pacjentów po przeszczepie oraz opiekujących się nimi lekarzy. Wielki niepokój wśród nich wzbudził brak refundacji podstawowych leków immunosupresyjnych i przeciwwirusowych powszechnie…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Dotyczy: Projekt dotyczy dodania kategorii prawa jazdy B+E do katalogu egzaminów państwowych przeprowadzanych w miastach niespełniających warunków w art. 51 ust. 4 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj.:…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dotyczy: Projekt dotyczy według wnioskodawców wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kontroli punktów sprzedających alkohol przez 24 h na dobę poza miejscami sprzedaży nie ograniczając tym samym żadnych…
Do prezesa Rady Ministrów (Szczecin, dnia 14 stycznia 2016 r.) Szanowna Pani Premier, od daty zaprzysiężenia Rządu Prawa i Sprawiedliwości mija dwa miesiące. Do chwili obecnej nie powołano pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego, który w latach ubiegłych…
Do prezesa Rady Ministrów Szanowna Pani Premier, W związku z powołaniem, w dniu 14 stycznia 2016 r., Pani Anny Marii Anders na stanowisko pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego w randze sekretarza stanu zwracam się do Pani Premier z…
Do prezesa Rady Ministrów Szanowna Pani Premier, z zainteresowaniem wysłuchałem debaty poselskiej, która odbyła się 19 stycznia 2016 r. w Parlamencie Europejskim, z udziałem Pani Premier. Moją szczególną uwagę zwrócił fragment przemówienia, w którym mówi Pani m.in.: „Polska przyjęła około…
Do ministra energii. Rok 2015 nie był łatwym rokiem dla polskiego górnictwa węgla kamiennego, ale na pewno był to rok bardzo ważny dla branży górniczej. Podjęto szereg działań związanych z restrukturyzacją tej branży. Należy do nich zaliczyć m. in.: przyjęcie…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin Dotyczy: Projekt dotyczy zawieszenia poboru podatku od wydobycia niektórych kopalin w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do grudnia 2017 r. Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=68B6A2696B9484DFC1257F71002AC8D4 Treść zmian: Art. 1. W…
Do ministra zdrowia. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Zdrowia VIII kadencji Sejmu Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwił potwierdził utrzymanie w mocy rozporządzeń płacowych dla pielęgniarek, które zadeklarował jego poprzednik. Przypomnę zatem, że w ramach długich i trudnych negocjacji prowadzonych ze wszystkimi…
Do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Szanowny Panie Ministrze, 21 grudnia 2012 roku postawiono pierwszy formalny krok ku utworzeniu w Szczecinie Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej. Marszałek województwa zachodniopomorskiego, prezydent miasta i rektorzy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Akademii Morskiej…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty Dotyczy: Projekt dotyczy podwyższenia dotacji przedszkolnej na dziecko sześcioletnie do wysokości subwencji oświatowej przysługującej samorządowi terytorialnemu w danym roku budżetowym na ucznia szkoły podstawowej Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=363940FC89AC8DDEC1257F63003F6E7D Treść zmian: Art. 1. W…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Procedowane przez Sejm VIII kadencji ustawy ingerują w zakres kompetencji samorządów terytorialnych, czego przykładem jest choćby przyjęta przez obie izby ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Przygotowane przez większość…