Wyniki wyszukiwania:
Projekt: Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej Dotyczy: Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości złożenia przez kredytobiorcę wniosku o restrukturyzację walutowego kredytu mieszkaniowego na określonych ustawą warunkach Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8B74C6700EDAB6C5C12580370040A400…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dotyczy: Projekt dotyczy dostosowania skali podatkowej do wyroku TK z 28 października 2015 r., projekt proponuje zwolnienie od opodatkowania kwoty 8 000…
Projekt: Ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Dotyczy: projekt dotyczy zwiększenia w latach 2016, 2017 i 2018 maksymalnego limitu środków, do wysokości których może być wypłacone z Funduszu Dopłat nabywcom wsparcie z…
Projekt: Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Dotyczy: Projekt dotyczy wypłacenia, obok waloryzacji, jednorazowego dodatku pieniężnego w wysokości od 100 zł…
Strona 10 z 10