czwartek, 02 luty 2017

Interpelacja w sprawie podwyżek i premii dla prezesa i dyrektorów TVP SA

Panie Premierze,

dnia 30 stycznia 2017 r. na łamach "Gazety Wyborczej" ukazał się artykuł pt. "TVP: PREMIE W BUDŻECIE ŚMIERCI", z którego wynika, że ścisłe kierownictwo Telewizji Polskiej S.A., mimo trudnej sytuacji finansowej Spółki, otrzymało wysokie premie roczne oraz podwyżki.

O kłopotach finansowych telewizji mówił sam prezes TVP Jacek Kurski podczas konferencji podsumowującej rok jego urzędowania. Prezes określił budżet spółki "budżetem śmierci" dlatego widzi konieczność wprowadzenia oszczędności oraz uszczelnienia ściągalności abonamentu.

W związku z doniesieniami prasowymi, dotyczącymi sporej podwyżki dla prezesa oraz najwyższymi od lat premiami dla dyrektorów TVP, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jak w rzeczywistości wygląda sytuacja finansowa TVP S.A. zarządzana od roku przez prezesa Jacka Kurskiego?
  2. Czy decyzje zarządcze podejmowane przez prezesa Jacka Kurskiego w ostatnim roku były korzystne dla budżetu Spółki?
  3. Press.pl na początku stycznia podał, że nadzwyczajne walne zgromadzenie TVP oraz PR S.A. zmieniły przedziały kominowe dla prezesów, na mocy tej decyzji obecna pensja dla prezesa TVP ma mieścić się w granicach 30-52 tys. zł. Jakie jest dokładne aktualne wynagrodzenie prezesa Jacka Kurskiego?
  4. Z doniesień prasowych wynika, że pani Joanna Klimek – pracująca w TVP S.A. od lutego 2016 r. do października 2016 r. jako wiceszef i szef biura koordynacji programowej - otrzymała za zeszły rok około 50 tys. zł brutto premii. Z informacji gazety wynika, że premie po kilkanaście tysięcy złotych brutto otrzymało również wielu innych dyrektorów TVP S.A. Czy dyrektorzy TVP S.A. otrzymali w/w premie? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie wykazu kwot premii dla poszczególnych stanowisk. Czym były podyktowane ewentualne nagrody dla dyrektorów?
  5. Czy zdaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w spółce, która wzmaga się z poważnymi problemami finansowymi powinny być wypłacane tak wysokie premie i podwyżki dla ścisłego kierownictwa?

Zgłaszający: Wojciech Król

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie podwyżek i premii dla prezesa i dyrektorów TVP SA

Ad 1. Spółka Telewizja Polska S.A. (dalej: TVP S.A.), w odróżnieniu od podmiotów, z którymi konkuruje na rynku medialnym realizuje zadania misyjne na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Dominującym źródłem finansowania kosztów zadań misyjnych pozostają przychody z reklam i sponsoringu. W związku z tym, że koszty działalności misyjnej tylko w części pokrywane są z wpływów abonamentowych, konieczne są regulacje prawne, które zapewnią stabilne i pewne źródło finansowania dla nadawcy publicznego. Tematy, które wchodzą w zakres misji TVP S.A., takie jak Światowe Dni Młodzieży, Szczyt NATO czy obchody 1050-lecia Chrztu Polski nie tylko zostały zrelacjonowane na antenach TVP S.A., ale także cieszyły się ogromnym społecznym zainteresowaniem. Koszty obsługi i realizacji takich wydarzeń są dużym obciążeniem dla budżetu Spółki.

TVP informuje, że sprawozdanie finansowe za 2016 rok zostanie przedstawione radzie nadzorczej do 31 marca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem obrad powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powinno się odbyć do 30 czerwca br. Spółka jest obecnie w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego, które następnie zostanie zbadane przez biegłego rewidenta.

Ad 2. Ocena pracy Zarządu, w tym podejmowanych przez Zarząd decyzji zostanie dokonana po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki. Wyrazem tej oceny będzie decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Należy jednakże podkreślić, że ze względu na obowiązek zapewnienia treści misyjnych, wynik finansowy nie jest jedynym wyznacznikiem właściwego zarządzania Spółką.

Ad 3. Zarobki Prezesa Zarządu mimo zmian w przepisach nie uległy dotychczas zmianie. Aktualne wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki wynosi sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ad 4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonuje prawa z akcji Skarbu Państwa w Spółce TVP S.A. nie posiada uprawnień w zakresie premiowania i nagradzania pracowników Spółki.

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Prezesa Zarządu, Spółka TVP S.A. ze względu na ochronę danych osobowych nie może ujawniać informacji co do wysokości nagród i pensji pracowników, niezależnie od pełnionych przez nich funkcji. Zaznaczył jednak, że Pani Dyrektor J. Klimek, która była przywoływana w wymienionych przez Pana Posła publikacjach, w 2016 r. pełniła funkcję Dyrektora Biura Koordynacji Programowej, a także p.o. Dyrektora Biura Marketingu. Otrzymywała przy tym wynagrodzenie z racji sprawowania tylko jednego stanowiska. Pani Dyrektor J. Klimek była nagradzana w 2016 r. za osiągnięcia programowe. Nagrody które otrzymała były znacznie niższe niż regulaminowe wynagrodzenie Dyrektora Biura Marketingu, którego Spółka w tym okresie jej nie wypłacała, powodując tym samym oszczędności. Z analizy wysokości konkretnych kwot premii i nagród wypłaconych w 2016 r. wynika, że 8 innych osób (pracowników TVP S.A.) uzyskało wyższe kwoty nagród i premii niż wspomniana Pani Dyrektor J. Klimek. Zgodnie z informacją Prezesa Zarządu Spółki wszystkie nagrody i premie wypłacone w 2016 r. wynikały z realizacji zapisów stosownych regulaminów i były w pełni uzasadnione merytorycznie.

Ad 5. Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa Zarządu obecny Zarząd TVP S.A., biorąc pod uwagę sytuację finansową Spółki, ograniczył wypłaty nagród i premii. Zaznaczyć należy, że łączna wartość nagród i premii wypłaconych w 2016r. była niższa o ok. 40% od tych samych świadczeń przyznanych przez Zarząd TVP S.A. w 2015 r.

Prezes Zarządu podkreśla, że przy podejmowaniu decyzji o nagrodzeniu pracowników wszelkich szczebli - nie tylko dyrektorów - analizowano wkład pracy, a także efektywność pracowników dla działalności i rozwoju Spółki. Decyzje te wynikały z realnej oceny pracy poszczególnych pracowników.

Z poważaniem

Odpowiadający: Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński