piątek, 03 marzec 2017

Interpelacja w sprawie programu "Bardzo Młoda Kultura"

Do ministra kultury i dziedzictwa narodowego

Szanowny Panie Ministrze,

aktywność twórców, ludzi kultury i organizacji kulturalnych jest niezwykle ważna dla rozwoju kultury i tożsamości narodowej. Oddolne inicjatywy kulturalne w całej Polsce pokazują pasję i kreatywność Polaków, a dobrze wykwalifikowani nauczyciele i animatorzy pomagają wyzwolić ten potencjał. Programem, który do tej pory wspierał ten proces była Bardzo Młoda Kultura. Program ten przybrał dzisiejszy kształt dzięki pracy kolejnych ministrów. Jest odzwierciedleniem potrzeb zgłaszanych przez środowiska Obywateli Kultury i inne środowiska związane z kulturą – dzięki wielomiesięcznej pracy Komitetu Społecznego ds. Pakty na Rzecz Kultury oraz realizacji pilotażu udało się stworzyć przedsięwzięcie prawdziwie oddolne i niezwykle cenne Tylko w 2016 roku 170 lokalnych organizacji dostało granty w ramach Programu, odbyło się prawie 300 szkoleń i 300 spotkań sieciujących.

Niezrozumiała jest decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego związana z nagłym obcięciem o połowę finansowania Programu na rok 2017. Decyzja ta godzi nie tylko w operatorów i społeczności lokalne, które są odbiorcami działań w ramach Programu, ale także podważa podstawowe zasady współpracy na linii administracja publiczna – organizacje pozarządowe.

Szczególnie niezrozumiały jest fakt, że zgodnie z pismem z dnia 20 stycznia 2017 przesłanym do Narodowego Centrum Kultury przeznaczył Pan 4 mln złotych na program BMK w 2017 roku, a dziesięć dni później (pismo z dnia 30 stycznia 2017 z MKiDN do NCK) zmienił Pan tę decyzję i obciął fundusz o połowę.

W związku z podjętą przez Pana Ministra decyzją, proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czym podyktowana jest decyzja o objęciu środków na działania Programu Bardzo Młoda Kultura? Co takiego stało się w Ministerstwie między 20 a 30 stycznia bieżącego roku, że zmieniła się decyzja przeznaczenia środków dla Narodowego Centrum Kultury?
  2. Czy Program Bardzo Młoda Kultura będzie finansowany w roku 2018?
  3. Jakie działania zostaną podjęte przez Ministerstwo, aby zminimalizować negatywne skutki decyzji na operatorów i beneficjentów Programu?
  4. Jakie jest stanowisko Ministerstwa w sprawie przestrzegania zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi opisanymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które złamane zostały Pańską decyzją, m.in. zasada partnerstwa oraz subsydiarności?
  5. Czy i kiedy powoła Pan do życia zapowiadane wcześniej ciało dialogu z organizacjami pozarządowymi w miejsce zawieszonych przez Pana Ministra Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze MKiDN oraz Komitet Społeczny ds. Paktu dla Kultury?
  6. Jaka jest podstawa prawna wymagania od operatorów regionalnych Programu podpisania aneksu do umów zawartych z NCK?
  7. Jakie są plany Ministerstwa dotyczące wzmocnienia współpracy z organizacjami pozarządowymi a rozwojem edukacji kulturalnej?

Zgłaszający: Rafał Grupiński