środa, 15 marzec 2017

Interpelacja i odpowiedź w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)

Do ministra spraw zagranicznych

Szanowny Panie Ministrze,

przedstawiciele środowiska farmaceutów są zaniepokojeni informacjami dotyczącymi ingerowania zagranicznych koncernów farmaceutycznych w procedowany w Sejmie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126). Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w piśmie skierowanym w dniu 11 stycznia 2017 r. do Pana Wojciecha Murdzka - Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - informując o tych działaniach pisze, cytuję:

"(...) kwestie i obawy Ambasad i reprezentowanych przez nie inwestorów w stosunku do proponowanych zmian regulacyjnych były podnoszone podczas wizyty Wicepremiera M. Morawieckiego w Izraelu, z którego pochodzi jeden z największych inwestorów na tym rynku (Super-Pharm). W trakcie wizyty zapadły uzgodnienia, iż reprezentowana na spotkaniu strona rządowa podejmie działania mające na celu rozwiązanie podnoszonego problemu."

Co więcej, w tekście autorstwa Adi Dovrat-Meseritz opublikowanym w „Haaretz" (19 stycznia 2017 r.) można przeczytać, że sposobem na obniżenie cen w izraelskich aptekach jest rozwój sieci aptek Super-Pharmu w Polsce i Chinach. Izraelskie koncerny zamierzają zatem wpływać na legislację dotyczącą zmian ustawy o Prawie farmaceutycznym w sposób zapewniający im rozwój w Polsce i możliwość przeznaczania jak największych zysków z naszego kraju na dotowanie leków dla pacjentów w Izraelu.

Sytuacja, w której polscy pacjenci mieliby bez swojej świadomej zgody partycypować pośrednio w kosztach leczenia pacjentów zagranicznych jest niewątpliwie nie do zaakceptowania. Z związku z powyższymi informacjami proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych było informowane przez resort Premiera Morawieckiego o próbach nacisku koncernów i rządów zagranicznych na procedowane w Polsce prawo dotyczące tzw. ustawy farmaceutycznej?
  2. Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych akceptuje działania podjęte przez Premiera Morawieckiego?

Zgłaszający: Rafał Trzaskowski, Sławomir Nitras, Cezary Tomczyk

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)

Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych było informowane przez resort Premiera Morawickiego o próbach nacisków koncernów i rządów zagranicznych na procedowane w Polsce prawo dotyczące ustawy farmaceutycznej?

MSZ otrzymywało informacje z różnych źródeł, m.in. również ze strony niektórych przedstawicielstw dyplomatycznych o ich zaniepokojeniu związanym z przedmiotowym projektem poselskim. Informacje te trudno jednak zakwalifikować jako próbę nacisku a raczej jako pozostające w ramach praktyki dyplomatycznej działanie informacyjne w obronie interesu własnych inwestorów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz polskie placówki dyplomatyczne podejmują podobne działania w przypadkach, w których istnieją podstawy do uznania, że interesy polskich podmiotów gospodarczych działających na rynkach zagranicznych mogą być zagrożone zarówno działaniami administracji państwowej danego państwa, planowanymi zmianami w ustawodawstwie tegoż państwa lub innymi czynnikami, w zależności od przypadku.

Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych akceptuje działania podjęte przez Premiera Morawieckiego?

Wszelkie działania rządu RP są koordynowane na szczeblu międzyresortowym i nie pozostają w żadnym przypadku we wzajemnej sprzeczności. Zwracamy przy tym uwagę na fakt, iż przytoczone w interpelacji sformułowanie „rozwiązanie podniesionego problemu” zadeklarowane przez stronę polską wg dokumentu PAIH należy do kanonu kurtuazyjnego instrumentarium w stosunkach zagranicznych i oznaczać może również obietnicę wyjaśnienia wątpliwości oraz przekazania informacji zainteresowanemu partnerowi zagranicznemu.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak