wtorek, 27 grudzień 2016

Interpelacja i odpowiedź w sprawie ponownego przetargu na budowę Ambasady RP w Berlinie

Do ministra spraw zagranicznych.

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do Pańskiej odpowiedzi na Interpelację poselską nr 1463 w sprawie budynku Ambasady RP w Berlinie napisał Pan:

„Przegląd zadania, dokonany w październiku 2015 r., wykazał konieczność aktualizacji założeń wyjściowych z listopada 2012 r. zarówno w zakresie harmonogramu jak i budżetu. Zakończenie inwestycji zamiast w listopadzie 2016 r. nastąpi w pierwszym kwartale 2019 r., natomiast całkowity budżet projektu wzrośnie o ok. 30,7 mln zł”.

Napisał Pan również, że przetarg na wyłonienie wykonawcy został rozstrzygnięty:

„Przetarg na wybór wykonawcy rozbiórek części nadziemnej został rozstrzygnięty w dniu 22.02.2016 r. a podpisanie umowy planowane jest w najbliższych dniach. W przetargu na wybór wykonawcy odpowiedzialnego za wyburzenie części podziemnej i budowę nowego obiektu został zakończony etap oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Drugi etap, jakim jest zaproszenie do złożenia ofert, rozpocznie się po zawarciu umowy z wykonawcą rozbiórek i planowane jest na przełomie marzec/kwiecień. Zakończenie postępowania i wyłonienie Generalnego Wykonawcy planowane jest pod koniec sierpnia 2016 r.”

Tymczasem na stronie Ambasady RP w Berlinie widnieje informacja z dnia 10.11.2016 o unieważnieniu przetargu i rozpisaniu kolejnego na "Budowę Ambasady RP w Berlinie".

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Co było powodem unieważnienia, zakładam po odpowiedzi Pana ministra, już rozstrzygniętego przetargu na budowę Ambasady RP w Berlinie?
  2. Jak duże opóźnienia w stosunku do zakładanych terminów powstają w związku z tym unieważnieniem?
  3. W związku z podanym przez Pana Ministra zwiększeniem budżetu na projekt o ponad 30,7 mln PLN rodzi się pytanie, czy dotyczy to rozstrzygniętego i następnie unieważnionego przetargu, czy już kolejnego po nim?
  4. Kiedy dokładnie planowane jest zakończenie inwestycji budowy nowego budynku Ambasady RP przy Unter den Linden 70-72 w Berlinie i czy w obliczu nowego przetargu jest to wykonalne w podanym przez Pana Ministra terminie tj. w pierwszym kwartale 2019?

Zgłaszający: Sławomir Nitras

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie ponownego przetargu na budowę Ambasady RP w Berlinie

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 8184 Panów Posłów Norberta Obryckiego i Sławomira Nitrasa w sprawie ponownego przetargu na budowę Ambasady RP w Berlinie, uprzejmie informuję co następuje.

Co było powodem unieważnienia już rozstrzygniętego przetargu na budowę Ambasady RP w Berlinie ?

Postępowanie przetargowe pod nazwą „Budowa Ambasady RP w Berlinie”, którego celem był wybór generalnego wykonawcy inwestycji, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych z uwagi na olbrzymią dysproporcję między planowanymi kosztami inwestycji a otrzymanymi ofertami.

Sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej kosztorys zawierał wyliczenie kosztów realizacji inwestycji na poziomie graniczącym z finansowymi możliwościami resortu w wys. 160 M PLN. Natomiast najkorzystniejsza oferta jaka wpłynęła w przedmiotowym postępowaniu przekroczyła ten limit o ponad 50% i sięgnęła kwoty - ćwierć miliarda złotych *. W związku z tym zlecono niezależnej firmie dokonanie aktualnej wyceny na podstawie projektu wykonawczego. Nowa wycena była zbieżna z otrzymanymi ofertami, co potwierdza, że kosztorys został sporządzony nieprawidłowo z oczywistą szkodą dla interesów inwestora i Skarbu Państwa. W związku z powyższym w omawianej sprawie zachodzi konieczność złożenia stosownego zawiadomienia do Prokuratury.

Przyjmując, że wyasygnowanie dodatkowych 80 M PLN na budowę obiektu w skali znacznie powyżej rzeczywistych potrzeb placówki jest nie tylko niemożliwe ze względów budżetowych, ale również nieracjonalne, poproszono Ministra Spraw Zagranicznych o aprobatę dla wdrożenia działań alternatywnych, które pozwolą na osiągnięcie zakładanego celu bez ponoszenia gigantycznych nakładów.

Jak duże opóźnienie w stosunku do zakładanych terminów powstają w związku z tym unieważnieniem ?

Po unieważnieniu postępowania podjęta została decyzja kierunkowa o poszukiwaniu alternatywnego sposobu realizacji zadania budowy nowej Ambasady RP w Berlinie.

W związku z podanym przez pana Ministra zwiększeniem budżetu na projekt o ponad 30,7 M PLN rodzi się pytanie, czy dotyczy to rozstrzygniętego i następnie unieważnionego przetargu, czy już kolejnego po nim ?

Przywołany przetarg nie został rozstrzygnięty bowiem podjęto decyzję o jego unieważnieniu w oparciu o przesłankę z art. 93 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Środki, o których mowa w pytaniu dotyczą budżetu planowanego na realizację inwestycji po ew. rozstrzygnięciu przetargu unieważnionego.

Kiedy dokładnie planowane jest zakończenie inwestycji budowy nowego budynku Ambasady RP przy Unter den Linden 70-72 w Berlinie i czy w obliczu nowego przetargu jest to wykonalne w poddanym przez Pana Ministra terminie, tj. w pierwszym kwartale 2019r. ?

Nie jest planowany nowy przetarg na budowę. W to miejsce realizowane będzie postepowanie na wybór partnera dla realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego lub w oparciu o ustawę o koncesjach, z zapewnieniem uczciwej konkurencji w procedurze wyboru partnera, ochrony interesu publicznego, precyzyjnego określenia optymalnego, niezbędnego dla osiągnięcia zakładanego celu, poziomu zaangażowania środków publicznych oraz maksymalizacji wartości dodanej uzyskiwanej poprzez zastosowanie PPP.

* Stanowi to równowartość budowy dwóch kompletnych szpitali powiatowych.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak