czwartek, 28 kwiecień 2016

Interpelacja i odpowiedź w sprawie projektu budowy gazociągu Nord Stream 2

Do prezesa Rady Ministrów.

Szanowna Pani Premier,

polityka dotycząca unii energetycznej, która została wypracowana przez instytucje unijne oraz przy wielkim zaangażowaniu poprzedniego Rządu RP, w swoich założeniach, ale przede wszystkim w „Ramowej strategii na rzecz stabilnej unii energetycznej” - COM(2015)80, której jednym z celów głównych jest bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie, zakłada uodpornienie Unii Europejskiej na zewnętrzne kryzysy energetyczne oraz zmniejszenie zależności od konkretnych paliw, dostawców i tras dostaw.

„Nord Stream 2” to kolejna inwestycja po gazociągu „Nord Stream”, która stoi w sprzeczności z zasadami unii energetycznej oraz strategii bezpieczeństwa energetycznego UE, które wymagają dywersyfikacji źródeł dostaw energii i zmniejszenia zależności Europy od importu gazu z Rosji.

Projekt ten ma pozwolić na podwojenie przepustowości przesyłu gazu z obecnych 55 mld m3 do 110 mld m3 rocznie, co skoncentruje aż 80% eksportu z Rosji na jednej trasie, a tym samy zwiększając zależność niemieckiego rynku do 60%. Umożliwi to w znacznej mierze pominięcie Ukrainy i Polski w tranzycie gazu do Europy i ugruntuje pozycję Gazpromu w Europie. Według informacji konsorcjum, budowa gazociągu "Nord Stream 2" ma rozpocząć się za dwa lata i zakończyć do końca 2019 roku.

Koszty rozbudowy Gazociągu Północnego szacuje się na poziomie około 9,9 mld euro. Gazociąg przebiegnie przez wody terytorialne: Rosji, Finlandii, Szwecji, Danii i Niemiec, a jego długość wynieść ma 1224 km. Zakończenie biegu ma mieć w okolicach Greifswaldu.

Unia Europejska i Polska nie może sobie pozwolić na bezczynność w sprawie podzielenia Europy i uzależnienia się od Rosji. Należy wykorzystać wszystkie możliwe instrumenty, aby założenia oraz cele unii energetycznej były realizowane i egzekwowane.

Mając na uwadze powyższe zwracam się do Pani Premier z pytaniem:

  1. Czy Rząd RP ma przygotowaną strategię, którą wykorzysta na forum UE oraz w relacjach bilateralnych z Niemcami i Rosją, celem uniemożliwienia realizacji tego projektu?
  2. Czy Rząd RP przy współpracy z instytucjami Unii Europejskiej zamierza wykorzystać instrumenty zapobiegające zmniejszeniu zależności od dostaw gazu z Rosji, a tym samym prowadzić aktywną politykę, która pozwoli opracować alternatywnych dostawców np. ze Skandynawii?

Zgłaszający: Sławomir Nitras

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie projektu budowy gazociągu Nord Stream 2

W odpowiedzi na interpelację w sprawie projektu budowy gazociągu Nord Stream 2 poniżej przedstawiam odpowiedź Ministra Energii opracowaną w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.

1. Czy Rząd RP ma przygotowaną strategię, którą wykorzysta na forum UE oraz w relacjach bilateralnych z Niemcami i Rosją, celem uniemożliwienia realizacji tego projektu?

Rząd RP prowadzi analizy zarówno prawnych jak i geopolitycznych aspektów projektu, podejmując na ich podstawie działania mające na celu neutralizowanie ewentualnego negatywnego wpływu gazociągu Nord Stream 2. Przykładem są działania w obszarze dyplomacji, mające na celu m.in. wskazywanie partnerom w Unii Europejskiej i spoza UE potencjalnych ryzyk związanych z budową gazociągu Nord Stream 2. W kontekście ww. działań warto wymienić np. regionalne inicjatywy państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, które zaowocowały listami do Komisji Europejskiej:

  • ministrów ds. energii (listopad 2015 r.) ws. sprzeczności NS2 z unijną polityką energetyczną,
  • dziewięciu szefów państw członkowskich UE (marzec 2016 r.) ws. konieczności pełnego stosowania prawa UE wobec projektu Nord Stream 2.

2. Czy Rząd RP przy współpracy z instytucjami Unii Europejskiej zamierza wykorzystać instrumenty zapobiegające zmniejszeniu zależności od dostaw gazu z Rosji, a tym samym prowadzić aktywną politykę, która pozwoli opracować alternatywnych dostawców np. ze Skandynawii?

W odniesieniu do planowanych połączeń, umożliwiających dostawy gazu ze Skandynawii, informuję, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz duński operator gazowego systemu przesyłowego – Energinet.dk wspólnie badają możliwości realizacji połączenia między polskim i duńskim systemem przesyłowym - gazociągu Baltic Pipe.

Operatorzy zamierzają do końca 2016 roku opracować studium wykonalności projektu Baltic Pipe we współpracy z konsorcjum firm doradczych: Ramb?ll Danmark A/S oraz BSiPG GAZOPROJEKT S.A, a także ich podwykonawcy firmy E&Y.

Celem rozpoczętego studium wykonalności będzie przedstawienie rekomendacji odnośnie optymalnego wariantu realizacji połączenia. Studium określi także efektywny sposób realizacji projektu pod względem ekonomicznym oraz technicznym. Studium wykonalności będzie podstawą do kolejnego etapu realizacji projektu – fazy projektowej oraz opracowania oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).

W 2015 roku, w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility), operatorzy uzyskali dofinansowanie z funduszy UE, przeznaczone na opracowanie „Studium wykonalności w zakresie projektu połączenia międzysystemowego Baltic Pipe posiadającego status projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI)“. Projekt Baltic Pipe jest uwzględniony na przyjętej w dniu 18 listopada 2015 r. przez Komisję Europejską liście projektów PCI (Project of Common Interest).

Główne cele projektu Baltic Pipe, jako projektu wspólnego zainteresowania w Unii Europejskiej, to dalsze wzmacnianie dywersyfikacji dostaw, integracja rynku, wzrost konkurencyjności cen oraz wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw przede wszystkim w Polsce i w Danii, a także w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Państw Bałtyckich:

  • integracja rynków gazu – duńsko-szwedzkiego i polskiego poprzez konkurencję między różnymi źródłami dostaw gazu i dwustronną wymianę handlową, w dalszej perspektywie również z uwzględnieniem planowanych połączeń międzysystemowych z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (poprzez połączenia Polska - Czechy, Polska- Słowacja, Polska - Ukraina) oraz Państwami Bałtyckimi (poprzez połączenie Polska - Litwa),
  • wzmocnienie regionalnego bezpieczeństwa dostaw dzięki dywersyfikacji – umożliwienie wprowadzenia na rynek dostaw gazu z nowych źródeł,
  • zwiększenie konkurencji na regionalnych rynkach gazu,
  • możliwość wejścia na rynek nowych uczestników i zaspokojenia potencjalnego wzrostu popytu na gaz w regionach będących w zasięgu oddziaływania projektu,
  • poprawa niezawodności technicznej dostaw gazu dla odbiorców dzięki dywersyfikacji kierunków dostaw gazu z importu.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski