wtorek, 10 styczeń 2017

Interpelacja i odpowiedź w sprawie prac nad wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej

Do prezesa Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier,

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziła dzisiaj, że trwają prace nad wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowują wypowiedzenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwanej konwencją antyprzemocową.

Konwencja zobowiązuje sygnatariuszy do ścigania gwałtów z urzędu, do tworzenia schronisk, ośrodków wsparcia, infolinii dla ofiar przemocy domowej. Podpisanie i ratyfikowanie konwencji dawało gwarancję, że Polska będzie aktywnie chronić praw kobiet i dzieci, które padają ofiarą przemocy domowej. Konwencja zobowiązywała Polskę do przestrzegania międzynarodowych standardów.

Wypowiedzenie przez Polskę konwencji antyprzemocowej to krok w tył oraz duże zagrożenie.

Według różnych danych, co roku w Polsce ofiarami przemocy fizycznej lub seksualnej pada ok. 800 tysięcy kobiet. Zdecydowana większość przypadków to przemoc domowa. Co roku z powodu przemocy w rodzinie ginie 150 kobiet i 40 dzieci.

To ofiary przemocy, które potrzebują realnego wsparcia. Tymczasem rząd planuje tego wsparcia ich pozbawić.

Pani Premier, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego rząd postanowił wypowiedzieć konwencję antyprzemocową?
  2. Dlaczego rząd postanowił wycofać się z ochrony praw kobiet i dzieci, które padają ofiarą przemocy domowej?
  3. Dlaczego rząd odmawia pomocy bezbronnym, skrzywdzonym i upokorzonym ofiarom przemocy domowej?

Zgłaszający m.in.: Monika Wielichowska, Magdalena Kochan, Urszula Augustyn, Elżbieta Gapińska

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie prac nad wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej

Z uwagi na szeroki zakres tematyczny Konwencji odnosi się ona do zadań realizowanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Oświaty, Ministra Zdrowia, jak również Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Należy zatem zauważyć, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie posiada narzędzi do koordynacji wszystkich zadań określonych w Konwencji, a tym samym nie jest właściwe do prowadzenia prac dotyczących ewentualnego jej wypowiedzenia.

W ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postawione w interpelacji tezy, jakoby rząd postanowił się wycofać z ochrony praw kobiet i dzieci, które mogą doznawać przemocy oraz odmawiał pomocy bezbronnym, skrzywdzonym i upokorzonym osobom doznającym przemocy, są niesłuszne albowiem w polskim porządku prawnym istnieją rozwiązania zapewniające różnorodne formy pomocy osobom doznającym przemocy, a także osobom stosującym przemoc. Powyższe kwestie stanowią przedmiot regulacji zarówno w prawie karnym, prawie rodzinnym, jak też w obszarze pomocy społecznej.

Ponadto w obowiązującym stanie prawnym ochrona oraz pomoc osobom doznającym przemocy zapewniona jest między innymi w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Powyższe akty prawne niewątpliwie przyczyniają się do budowania spójnego systemu przeciwdziałania przemocy na terenie kraju, jednocześnie służąc zmniejszeniu skali zjawiska przemocy, skutecznej ochronie i zapewnieniu wyspecjalizowanej pomocy osobom dotkniętym przemocą, czy też podejmowaniu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc.

Dodatkowo nadmieniam, że w ramach obowiązującego Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 realizowane są zadania zmierzające do podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy oraz upowszechniające informacje o możliwościach i formach udzielanej pomocy zarówno wobec osób dotkniętych przemocą, jak i stosujących przemoc.

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska