poniedziałek, 02 styczeń 2017

Interpelacja i odpowiedź w sprawie trwających prac nad wypowiedzeniem tzw. konwencji antyprzemocowej

Do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Szanowna Pani Minister,

potwierdziła dzisiaj Pani, że trwają prace nad wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowują wypowiedzenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwanej konwencją antyprzemocową.

Konwencja zobowiązuje sygnatariuszy do ścigania gwałtów z urzędu, do tworzenia schronisk, ośrodków wsparcia, infolinii dla ofiar przemocy domowej. Podpisanie i ratyfikowanie konwencji dawało gwarancję, że Polska będzie aktywnie chronić praw kobiet i dzieci, które padają ofiarą przemocy domowej. Konwencja zobowiązywała Polskę do przestrzegania międzynarodowych standardów.

Wypowiedzenie przez Polskę konwencji antyprzemocowej to krok w tył oraz duże zagrożenie.

Według różnych danych, co roku w Polsce ofiarami przemocy fizycznej lub seksualnej pada ok. 800 tysięcy kobiet. Zdecydowana większość przypadków to przemoc domowa. Co roku z powodu przemocy w rodzinie ginie 150 kobiet i 40 dzieci.

To ofiary przemocy, które potrzebują realnego wsparcia. Tymczasem rząd planuje tego wsparcia ich pozbawić.

Pani Minister, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego resort postanowił wypowiedzieć konwencję antyprzemocową?
  2. Dlaczego rząd postanowił wycofać się z ochrony praw kobiet i dzieci, które padają ofiarą przemocy domowej?
  3. Dlaczego rząd odmawia pomocy bezbronnym, skrzywdzonym i upokorzonym ofiarom przemocy domowej?

Zgłaszający: Monika Wielichowska

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie trwających prac nad wypowiedzeniem tzw. konwencji antyprzemocowej

Odpowiadając na interpelację poselską z dnia 16 grudnia 2016 r. znak: K8INT8444 złożoną przez Panią Poseł Monikę Wielichowską, w sprawie trwających prac nad wypowiedzeniem Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule 11 maja 2011 r., informuję, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie trwają prace mające na celu odstąpienie przez Polskę od powyższej Konwencji.

Z uwagi na szeroki zakres tematyczny Konwencji odnosi się ona do zadań realizowanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Oświaty, Ministra Zdrowia, jak również Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Należy zatem zauważyć, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie posiada narzędzi do koordynacji wszystkich zadań określonych w Konwencji, a tym samym nie jest właściwe do prowadzenia prac dotyczących ewentualnego jej wypowiedzenia.

Odnosząc się natomiast do kwestii ochrony praw kobiet i dzieci, które doświadczają przemocy należy podkreślić, iż ochrona oraz pomoc osobom doznającym przemocy jest przedmiotem regulacji prawnych.

Przepisy zapewniające bezpieczeństwo i możliwość udzielenia wsparcia osobom doznającym przemocy zawarte są między innymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Na mocy powyższej ustawy na wszystkie szczeble samorządu terytorialnego, a także na administrację rządową nałożono zadania mające na celu zbudowanie spójnego systemu przeciwdziałania przemocy na terenie kraju.

W obszarze przeciwdziałania przemocy podejmowane są zatem różnorodne działania służące przede wszystkim zmniejszeniu skali zjawiska przemocy, skutecznej ochronie i zapewnieniu wyspecjalizowanej pomocy osobom dotkniętym przemocą, czy też podejmowaniu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc.

Ponadto informuję, że w ramach obowiązującego Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 realizowane są zadania zmierzające do podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy oraz upowszechniające informacje o możliwościach i formach udzielanej pomocy zarówno wobec osób dotkniętych przemocą, jak i stosujących przemoc.

Na zakończenie nadmieniam, iż w ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obowiązujące regulacje niewątpliwie zapewniają ochronę i pomoc osobom doznającym przemocy oraz przyczyniają się do poprawy i intensyfikacji działań podejmowanych w tym zakresie.

Niemniej jednak informuję, że po latach funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zauważyło potrzebę dokonania w ustawie zmian mających na celu zagwarantowanie podmiotowości i autonomii rodziny.

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska