czwartek, 19 styczeń 2017

Interpelacja i odpowiedź w sprawie prac nad wypowiedzeniem tzw. konwencji antyprzemocowej

Do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Szanowny Panie Pełnomocniku,

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziła dzisiaj, że trwają pracę nad wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowują wypowiedzenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwanej konwencją antyprzemocową.

Konwencja zobowiązuje sygnatariuszy do ścigania gwałtów z urzędu, do tworzenia schronisk, ośrodków wsparcia, infolinii dla ofiar przemocy domowej. Podpisanie i ratyfikowanie konwencji dawało gwarancję, że Polska będzie aktywnie chronić praw kobiet i dzieci, które padają ofiarą przemocy domowej. Konwencja zobowiązywała Polskę do przestrzegania międzynarodowych standardów.

Wypowiedzenie przez Polskę konwencji antyprzemocowej to krok w tył oraz duże zagrożenie.

Według różnych danych, co roku w Polsce ofiarami przemocy fizycznej lub seksualnej pada ok. 800 tysięcy kobiet. Zdecydowana większość przypadków to przemoc domowa. Co roku z powodu przemocy w rodzinie ginie 150 kobiet i 40 dzieci.

To ofiary przemocy, które potrzebują realnego wsparcia. Tymczasem rząd planuje tego wsparcia ich pozbawić.

Panie Pełnomocniku, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie jest stanowisko pana Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w tej sprawie?
  2. Dlaczego rząd postanowił wypowiedzieć konwencję antyprzemocową?
  3. Dlaczego rząd postanowił wycofać się z ochrony praw kobiet i dzieci, które padają ofiarą przemocy domowej?
  4. Dlaczego rząd odmawia pomocy bezbronnym, skrzywdzonym i upokorzonym ofiarom przemocy domowej?

Zgłaszający: Monika Wielichowska

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie prac nad wypowiedzeniem tzw. konwencji antyprzemocowej

1. Rząd nie podjął i nie zamierza prowadzić prac zmierzających do wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 961). Poinformowałem o tym fakcie Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 10 stycznia 2017 r. Moje stanowisko w tej sprawie jest zgodne ze stanowiskiem Rządu.

2. Rząd nie podjął postanowienia w sprawie wypowiedzenia Konwencji.

3 i 4. Postawione w interpelacji tezy, jakoby rząd odmawiał pomocy bezbronnym, skrzywdzonym i upokorzonym osobom doznającym przemocy są niesłuszne albowiem w polskim porządku prawnym istnieją rozwiązania zapewniające różnorodne formy pomocy osobom doznającym przemocy, jak też osobom stosującym przemoc. Powyższe kwestie stanowią przedmiot regulacji zarówno w prawie karnym, prawie rodzinnym, jak też w obszarze pomocy społecznej.

Rząd nie wycofał się i nie wycofuje się z ochrony praw kobiet i dzieci przed przemocą. Ochrona przed przemocą, w szczególności dzieci i osób starszych jest jednym z priorytetowych działań podejmowanych przez Rząd obecnej kadencji.

Ochrona oraz pomoc osobom doznającym przemocy zapewniona jest między innymi w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Powyższe akty prawne przyczyniają się do budowania spójnego systemu przeciwdziałania przemocy na terenie kraju, służąc jednocześnie zmniejszeniu skali zjawiska przemocy, skutecznej ochronie i zapewnieniu wyspecjalizowanej pomocy osobom dotkniętym przemocą, czy też podejmowaniu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc.

Dodatkowo w ramach obowiązującego Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 realizowane są zadania zmierzające do podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy oraz upowszechniające informacje o możliwościach i formach udzielanej pomocy zarówno wobec osób dotkniętych przemocą, jak i stosujących przemoc.

Rząd podejmuje również działania zmierzające do objęcia ochroną wszystkich ofiar przemocy domowej. Służy temu m.in. realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program nieodpłatnej pomocy psychologicznej i materialnej realizowany ze środków Funduszy pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej. Ministerstwo Sprawiedliwości na bieżąco monitoruje też przepisy prawa służące ochronie przed przemocą.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński