sobota, 01 kwiecień 2017

Interpelacja i odpowiedź w sprawie zwolnienia polskich armatorów z obowiązku instalacji systemów uzdatniania wód balastowych

Do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Szanowny Panie Ministrze,

od września przyszłego roku zacznie obowiązywać Konwencja Balastowa Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), nakładająca na armatorów pływających na wszystkich morzach i oceanach obowiązek instalowania systemów uzdatniania wód balastowych. Koszt tych urządzeń wraz z montażem to około pół miliona dolarów.

Istnieją jednak sytuacje, w których armatorzy mogą zostać zwolnieni z takich przepisów.

W związku z apelem armatorów do ministra środowiska o zlecenie wykonania analizy ryzyka przenoszenia organizmów w wodach balastowych promów kursujących pomiędzy Polską a Szwecją oraz faktem, że w przypadku pozytywnych wyników wymienionej analizy, krajowi operatorzy i armatorzy będą mogli starać się o zwolnienie z obowiązku instalowania na promach kosztownych systemów uzdatniania wód balastowych do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. W jaki sposób MGMiŻŚ uczestniczy lub wspiera polskich armatorów operujących na Bałtyku w szybkim uzyskaniu wspomnianej analizy oraz w przypadku jej pozytywnych wyników w uzyskaniu wymienionego zwolnienia w ramach obowiązującej Konwencji IMO?
  2. W przypadku zwolnień z obowiązku instalowania na promach kosztownych systemów uzdatniania wód balastowych powstaną de facto po stronie polskich armatorów i operatorów oszczędności – czy istnieją plany w jaki sposób mogłyby być one spożytkowane w celu jeszcze większego podniesienia konkurencyjności polskich podmiotów żeglugowych?

Zgłaszający: Norbert Obrycki, Tadeusz Aziewicz

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie zwolnienia polskich armatorów z obowiązku instalacji systemów uzdatniania wód balastowych

W odniesieniu do pytania nr 1 i kwestii zwolnień z instalowania systemów obróbki wód balastowych dla armatorów bałtyckiej żeglugi promowej, uprzejmie informuję, że do czasu ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej Konwencji o Kontroli i Postępowaniu ze Statkowymi Wodami Balastowymi i Osadami (dalej: „konwencji BWM”) jej wymogi nie będą obowiązywać na polskich obszarach morskich, w związku z tym również zwolnienia przewidziane w prawidle A - 4 konwencji nie będą na tych obszarach konieczne.

Odmienne regulacje występują w przypadku uprawiania żeglugi na wodach innych państw (stron), które ratyfikowały już konwencję BWM. Terminy obowiązywania wymogów konwencji na tych wodach powiązane będą z datą wejścia w życie konwencji w dniu 8 września 2017 r. Zaplanowany przez Międzynarodową Organizację Morską (dalej: „IMO”) harmonogram stosowania wymagań na statkach podnoszących banderę Strony lub na wodach państwa Strony określa Rezolucja A.1088(28). Zgodnie z przedmiotową rezolucją, termin dostosowania statków do postępowania z wodami balastowymi uzależniony będzie od terminu pierwszego po wejściu w życie konwencji BWM (8.09.2017 r.) przeglądu dla odnowienia Międzynarodowego świadectwa o zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami (IOPP). Dostosowywanie statków przebiegać zatem będzie w okresie od 8.09.2017 r. do 8.09.2022 r. Alternatywna propozycja rozważana obecnie przez IMO przewiduje jednak dostosowanie statków dopiero od terminu pierwszego przeglądu dla odnowienia świadectwa IOPP wykonanego od 8.09.2019 r. albo od drugiego przeglądu dla odnowienia świadectwa IOPP, jeśli pierwszy wykonano przed 8.09.2019 r. Terminy dostosowywania statków obejmowałyby wówczas okres od 8.09.2019 r. do 8.09.2024 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (dalej: MGMiŻŚ) będzie popierać ww. propozycję alternatywną, jednak ostateczna decyzja o tym, czy rozpoczęcie stosowania wymagań nastąpi zgodnie z planowanym dotychczas terminem (8.09.2017 r. - 8.09.2022 r.), czy zgodnie z propozycją alternatywną (8.09.2019 r.- 8.09.2024 r.) podjęta zostanie podczas 71. posiedzenia Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (MEPC 71, w dniach 3 - 7 lipca 2017 r.).

Zwolnienia ze stosowania systemów obróbki wód balastowych w portach innych państw będą udzielane przez państwo danego portu. W przypadku zainteresowania uzyskaniem zwolnienia na trasie między jednym z polskich portów i portem położonym na obszarze Morza Bałtyckiego lub Północno - Wschodniego Atlantyku należy kontaktować się bezpośrednio z administracją danego państwa portu. Polska administracja morska będzie podejmować działania mające na celu wsparcie polskich armatorów w kontakcie z administracjami innych państw w procesie wnioskowania o zwolnienia oraz w ich uzyskiwaniu. Przedstawiciele MGMiŻŚ rozpoczęli już rozmowy w tym zakresie m.in. z administracją morską Szwecji.

W ramach przygotowań do wdrożenia konwencji BWM w Polsce, a także celem wsparcia polskich armatorów promowych, w dniu 29 listopada br. MGMiŻŚ zwróciło się do Zarządów Morskich Portów w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu z prośbą o przeprowadzenie w 2017 r. badań gatunków obcych, na podstawie metodyki przewidzianej w procedurze wypracowanej przez komisje HELCOM i OSPAR. Wyniki badań gatunków obcych przeprowadzonych w 2017 r. w polskich portach będą stanowiły podstawę do szacowania ryzyka i ewentualnego przyznania armatorom zwolnień z wymogów obróbki wód balastowych w pierwszych latach po wejściu w życie konwencji BWM. Przeprowadzenie pierwszych analiz jest wstępnie zaplanowane na wiosnę 2017 r.

Docelowy sposób monitorowania gatunków obcych w polskich portach w kolejnych latach zostanie rozstrzygnięty w najbliższych miesiącach, w toku uzgodnień międzyresortowych dotyczących wniosku ws. ratyfikacji konwencji BWM, a także w trakcie uzgodnień aktów prawnych, które umożliwią wdrożenie postanowień konwencji BWM oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. Urz. UE. L. 317 z 4.11.2014, str. 35).

O postępach prac w tym zakresie MGMiŻŚ będzie informować na bieżąco. Informacje dotyczące wdrażania konwencji BWM będę w najbliższym czasie dostępne również na stronie internetowej MGMiŻŚ, pod adresem: „www.mgm.gov.pl”, w zakładce „Gospodarka morska/ Ochrona środowiska morskiego”.

W odniesieniu do pytania nr 2 informuję, że MGMiŻŚ nie jest zaangażowane w tworzenie planów wydatkowania środków będących w dyspozycji polskich podmiotów żeglugowych. Sprawy te pozostają całkowicie we właściwości armatorów.

Odpowiadający: minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk