wtorek, 17 styczeń 2017

Interpelacja i odpowiedź w sprawie opóźnień w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry

Do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi problemów z terminową realizacją Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej spowodowaną opóźnieniem w budowie Zbiornika Racibórz proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Do końca 2015 roku zakończono 10 z 16 zawartych kontraktów związanych z Projektem, jak postępują prace nad nim w tym roku? Czy realne jest zrealizowanie tego projektu do planowanego terminu - 31 grudnia 2017?
  2. Czy prawdą jest, że wystąpiły kolejne problemy z realizacją budowy Zbiornika Racibórz?
  3. Czy to prawda, że ukończenie jego budowy jest teraz przewidywane na rok 2020?
  4. Jak opóźnienia w realizacji Zbiornika wpływają na koszt całej inwestycji?
  5. Jaki jest stan prac przebudowy kanału przeciwpowodziowego w dolinie Widawy?

Zgłaszający: Norbert Obrycki, Tadeusz Aziewicz

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie opóźnień w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry

Do końca 2015 roku zakończono 10 z 16 zawartych kontraktów związanych z Projektem, jak postępują prace nad nim w tym roku? Czy realne jest zrealizowanie tego projektu do planowanego terminu – 31 grudnia 2017 roku?

W 2016 r. nastąpił dalszy postęp robót w ramach kontraktów związanych z realizacją Projektu. Zakończony został zasadniczy zakres robót ostatniego z kontraktów realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (dalej: RZGW) we Wrocławiu w ramach Podkomponentu B2 Wrocławski Węzeł Wodny - Mury oporowe, poszerzenie kanałów, urządzenia wodne. Kontynuowane były prace w ramach Podkomponentu B3 Przebudowa kanału przeciwpowodziowego w dolinie Widawy, większość kontraktów w ramach tego podkomponentu jest w końcowej fazie realizacji.

W ramach komponentu A – Budowa Suchego Zbiornika Racibórz zakończono budowę infrastruktury technicznej i kościoła w nowej wsi Nieboczowy, która powstaje w efekcie przesiedlenia mieszkańców z terenu czaszy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz. W połowie 2016 r. podpisane zostały umowy z wybranymi wykonawcami infrastruktury społecznej nowo powstającej wsi. Przewidywany czas zakończenia tych robót to druga połowa 2017 r. W zakresie budowy zbiornika, kontynuowane były prace na wszystkich pięciu jego obiektach. Dokładna data zakończenia robót budowlanych będzie określona w umowie z nowym wykonawcą Zbiornika. Planowane jest ukończenie inwestycji w 2019 r. (zagadnienie zostało szerzej opisane w odpowiedzi na pytanie nr 3).

Niezależnie od powyższego pragnę przypomnieć, że w dotychczasowych planach przyjętych za rządów koalicji PO-PSL, budowa zbiornika Racibórz Dolny została przedstawiona w tzw. wariancie suchym, realizującym jedynie funkcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego z pominięciem funkcji żeglugowej. Zbiornik mokry jest niezbędny w celu realizacji planowanego połączenia Odra – Dunaj – Łaba. Zmiana funkcjonalności zbiornika retencyjnego Racibórz z „suchego” na „mokry” umożliwi zasilanie rzeki w okresach niżówkowych oraz zapewni realizację funkcji żeglugowej w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej. W tym celu, w dniu 14.06.2016 r. Rząd RP zaakceptował dokument pn. Założeniami do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, umożliwiając tym samym rozpoczęcie realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych, w tym m.in. osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności (minimum IV klasa) i włączenie w europejską sieć dróg wodnych (tzw. TEN-T) Odrzańskiej Drogi Wodnej (E-30).

Kolejnym przykładem braku koncepcji ówczesnego rządu koalicji PO-PSL na rozwój dróg wodnych w Polsce jest podpisanie z Republiką Federalną Niemiec międzyrządowej umowy dotyczącej wspólnej regulacji Odry granicznej. Zgodnie z postanowieniami umowy, strony zobowiązały się do odtworzenia i utrzymania III klasy drogi wodnej na całej długości granicznego odcinka Odry, a więc klasy drogi wodnej o znaczeniu jedynie regionalnym. Tym samym zrezygnowano z dostosowania Odry do wymogów IV klasy żeglowności i włączenia jej do dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (tzw. sieci TEN-T). Należy przypomnieć, że w 2013 r., w wyniku rewizji wytycznych dla sieci TEN-T ustalających jej nowy układ na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, jedynie ujściowy odcinek Odry został włączony do sieci TEN-T. Pozostałe odcinki, ze względu na brak deklaracji ówczesnego rządu koalicji PO-PSL o dostosowaniu Odrzańskiej Drogi Wodnej do minimum IV klasy drogi wodnej zostały wykreślone z sieci TEN-T, tym samym pozbawiając Polskę możliwości ubiegania się w UE o częściowy (do 85% wartości inwestycji) zwrot wydatkowanych na ten cel środków.

Czy prawdą jest, że wystąpiły kolejne problemy z realizacją budowy Zbiornika Racibórz?

Realizacja zbiornika Racibórz Dolny jest jedną z największych realizowanych obecnie inwestycji o charakterze infrastrukturalnym w Polsce. W trakcie prac niejednokrotnie pojawiały się problemy natury merytorycznej, prawnej i finansowej. Od rozpoczęcia robót przez Wykonawcę - przedsiębiorstwo „Dragados S.A.” pojawił się szereg problemów związanych z realizacją robót budowlanych, które wystąpiły na skutek świadomych działań Wykonawcy. RZGW w Gliwicach, odpowiedzialny za realizację inwestycji, wspólnie z jednostkami nadzorującymi, a także we współpracy z Bankiem Światowym współfinansującym inwestycję, wielokrotnie podejmował próby naprawy tej sytuacji. Wyznaczył tzw. „benchmarki” i podjął kolejną próbę uzgodnienia harmonogramu prac z Wykonawcą. Niestety, działania te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z zaistniałą sytuacją, po załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności, w tym uzyskaniu zgody Banku Światowego w postaci no–objection, Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy – firmy „Dragados S.A”. w dniu 14 października 2016 r.

Czy to prawda, że ukończenie Zbiornika Racibórz jest teraz przewidywane na rok 2020?

W zakresie wyznaczenia terminu zakończenia inwestycji podkreślić należy, iż resort środowiska podjął niezbędne działania zmierzające do skrócenia procedury wyboru nowego wykonawcy poprzez wystąpienie do Banku Światowego o odstąpienie od etapu tzw. prekwalifikacji.

Mając na celu przyspieszenie realizacji inwestycji, wystąpiono do Banku Światowego o zgodę na kontynuację części prac przez obecnych podwykonawców firmy DRAGADOS S.A. Obecnie zakłada się, że zakończenie prac nastąpi w 2019 r., co wynika z przygotowanego przez Inwestora szczegółowego planu działań koniecznych do wykonania po odstąpieniu od kontraktu. Dokładna data zakończenia robót będzie określona w umowie z nowym wykonawca Zbiornika.

Jak opóźnienia w realizacji Zbiornika wpływają na koszt całej inwestycji?

Jednym z czynników wpływających na koszt inwestycji jest czas, w jakim jest ona realizowana. Analizę wpływu czasu budowy na jej koszt można jednak przeprowadzać tylko wówczas, gdy są znane wszystkie niewiadome. Obecnie taką niewiadomą są m.in. ceny, jakie zostaną zaoferowane za dokończenie budowy Zbiornika.

Zakłada się, iż łączny planowany koszt budowy Zbiornika Racibórz Dolny to ok. 1,68 mld zł, w tym:

  • Koszt robót budowlanych – 1,35 mld zł. Kwota ta uwzględnia wartość dotychczas zrealizowanych robót oraz szacowaną wartość robót pozostałych do wykonania przez nowego Wykonawcę;
  • Pozostałe koszty (przesiedlenia, nadzór, projektowanie, etc.) – 332,8 mln zł na podstawie Inżynierii Finansowej Projektu.

Jaki jest stan prac przebudowy kanału przeciwpowodziowego w dolinie Widawy?

Stan prac w ramach Podkomponentu B3 Przebudowa kanału przeciwpowodziowego w dolinie Widawy, realizowany przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, kształtuje się następująco:

  • kontrakt B3-1 - Odcinek Przelew Odra-Widawa do Mostu Kolejowego, Wykonawca SKANSKA S A.:

Zakończenie kontraktu było pierwotnie planowane na koniec grudnia 2016 roku. Obecnie zaawansowanie rzeczowe robót wynosi ok. 90%. Planowane zakończenie kontraktu to koniec czerwca 2017 roku. Opóźnienia związane z budową mostu Krzywoustego wynikają z obiektywnych czynników. Obwałowania są w większości zakończone.

  • kontrakt B3-2 - Odcinek rzeka Widawa od Mostu Kolejowego do ujścia rzeki Odry, Wykonawca „Mota Engil Central Europe”:

Zakończenie kontraktu było pierwotnie planowane na koniec grudnia 2016 roku. Obecnie zaawansowanie rzeczowe robót wynosi ok. 60%. Planowane zakończenie kontraktu to lipiec 2017 roku. Aktualnie, opóźnienia związane są głównie z pozyskiwaniem gruntów pod tereny realizacji inwestycji oraz budową dwóch mostów.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna