×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157681739454355&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

wtorek, 14 marzec 2017

Interpelacja i odpowiedź w sprawie szlaku wodnego Odra - Łaba - Dunaj

Do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z podpisanym przez ministrów Polski, Czech i Słowacji memorandum, które wyraża wspólny cel wymienionych państw, jakim jest przywrócenie pełnej żeglowności na Odrze, Łabie i Dunaju proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jak wygląda harmonogram wspólnych działań państw, które podpisały w/w memorandum i jakie to będą działania?
  2. Z komunikatu ministerstwa wynika, że pierwszym krokiem ma być doprowadzenie do wpisania przedmiotowego projektu do Transeuropejskiej Sieci Transprotowej (TEN-T). Jak Pan Minister ocenia szanse na realizację tego zamierzenia do 2023 roku?
  3. Czy jest prawdą, że nowe inwestycje w ramach TEN-T będą możliwe dopiero po roku 2023? Czy Pan Minister dysponuje informacjami z poziomu instytucji unijnych dotyczącymi możliwości przyspieszenia tej procedury?

Zgłaszający: Norbert Obrycki, Tadeusz Aziewicz

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie szlaku wodnego Odra - Łaba - Dunaj

Ad. 1

Polska, Czechy oraz Słowacja, będące Stronami memorandum w sprawie współpracy na rzecz przygotowania projektu Połączenia Dunaj-Odra-Łaba (DOL), uznają znaczenie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju jednolitego rynku europejskiego oraz ich rolę w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Sygnatariusze memorandum obrali sobie za cel ciągły rozwój i rozszerzanie ram współpracy w ramach Grupy Roboczej DOL. Efektem tej współpracy będzie opracowanie projektu Połączenia DOL zapewniającego poprawę warunków nawigacyjnych na Odrze oraz odpowiednich parametrów żeglugowych na planowanym brakującym odcinku Połączenia. Parametry te będą zgodne z wymogami dla nowo budowanych dróg wodnych.

Najbliższe planowane działania w ramach opisanej współpracy będą dotyczyły organizacji kolejnych spotkań Komitetu Monitorującego Studium Wykonalności dla połączenia DOL, podczas których monitorowane są postępy w pracach nad przedmiotowym opracowaniem. MGMiŻŚ jest również zaangażowane w umożliwieniu stronie czeskiej dostępu do dokumentów dotyczących polskich uwarunkowań dla przygranicznego odcinka DOL. Kolejne posiedzenie Grupy Roboczej DOL jest planowane na II kwartał 2017 r.

Ad. 2

Państwo polskie czyni aktywne starania, aby w ramach rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) krajowe śródlądowe drogi wodne zostały włączone do tego systemu w jak najszybszym terminie. W lutym br. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, spotkał się w Brukseli z Violetą Bulc, unijnym komisarzem ds. transportu. Podczas wizyty szczególną uwagę poświęcono planom Polski dotyczącym żeglugi śródlądowej, w tym włączenia naszych dróg wodnych do sieci TEN-T. Rozmowy z Komisją Europejską są ważne dla wzmocnienia jej przychylności dla polskich planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych oraz dla tworzenia dobrych relacji i partnerstwa przy realizacji kolejnych etapów projektu.

Zgodnie z art. 54 rozporządzenia w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (wytyczne TEN-T), Komisja Europejska zakończy proces przeglądu wdrożenia sieci bazowej do dnia 31 grudnia 2023 r.

Warto nadmienić, że 6 marca br. Prezydent RP ratyfikował Europejskie Porozumienie w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (Konwencja AGN). Polska jako członek Porozumienia zobowiązuje się niniejszym aktem, na objętych AGN drogach wodnych, do stworzenia warunków nawigacyjnych spełniających kryteria właściwe dla śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym - osiągnięcie co najmniej IV klasy żeglowności (tzw. klasa „E”). Ratyfikacja AGN stanowi dodatkowy argument wspierający nasze starania o wpisanie dróg wodnych do sieci TEN-T.

Strony memorandum wyraziły chęć współpracy na rzecz włączenia Odry do istniejącej podstawowej sieci TEN-T. Obecnie ok. 100 kilometrowy odcinek ODW jest jedynym fragmentem polskich dróg wodnych objętych TEN-T. W pierwszej kolejności będziemy zabiegać o włączenie do sieci TEN-T kolejnych odcinków Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).

Starania o wpisanie Połączenia Dunaj-Odra-Łaba do sieci TEN-T są przewidziane w perspektywie długoterminowej. Obecnie prace koncentrują się na opracowaniu studium wykonalności dla tej drogi wodnej.

Ad. 3

Włączenie śródlądowych dróg wodnych do sieci TEN-T daje możliwość ubiegania się o środki finansowe z dedykowanego instrumentu pn. „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 fundusze z CEF można wykorzystać na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji.

Służby Komisji Europejskiej są zainteresowane rozpoczęciem przedmiotowych rozmów, ale podstawą jest dysponowanie przez stronę polską dokumentacją, obejmującą w szczególności studia wykonalności oraz strategiczne oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Do momentu pozyskania możliwości ubiegania się o pozakrajowe środki dedykowane dla rozwoju sieci transportowej TEN-T będziemy wykorzystywać inne dostępne formy montażu finansowego. Obecnie wiele projektów na śródlądowych drogach wodnych w kraju finansowanych jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Banku Światowego w ramach Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.

Odpowiadający: minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk

Media

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157681739454355{/gallery}