czwartek, 11 luty 2016

Interpelacja nr 529 i odpowiedź w sprawie nieuwzględnienia wybranych grup pielęgniarek w rozdziale podwyżek

Do ministra zdrowia.

Na pierwszym posiedzeniu Komisji Zdrowia VIII kadencji Sejmu Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwił potwierdził utrzymanie w mocy rozporządzeń płacowych dla pielęgniarek, które zadeklarował jego poprzednik.

Przypomnę zatem, że w ramach długich i trudnych negocjacji prowadzonych ze wszystkimi środowiskami pielęgniarskimi w Polsce przez Ministra Zdrowia Pana prof. Mariana Zembalę, momentami również przy moim skromnym udziale, ustalono iż podwyżkę w kwocie 400 złotych otrzymają wszystkie pielęgniarki zarówno te pracujące w szpitalu, jak i Podstawowej Opiece Zdrowotnej (w tym w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej), czy w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej.

Zdaję sobie sprawę, że zróżnicowanie umów na podstawie których pielęgniarki świadczą pracę, może stanowić problem organizacyjny w rozdziale podwyżek. Niemniej, trudności prawno-administracyjne nie powinny stanowić pretekstu do wydzielenia określonej grupy pielęgniarek, która z uwagi na oszczędności miałaby zostać pominięta przy stanowieniu o wzroście płac.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia kwestię podwyżek dla pielęgniarek spłycił do zwiększenia stawki kapitacyjnej lekarza. Tym samym pielęgniarki nie będą mieć gwarancji wzrostu płac o 400 złotych dla każdej z nich, a o tę gwarancję zabiegaliśmy przecież jako posłowie VII kadencji Sejmu RP.

O ile w przypadku podwyższenia stawki kapitacyjnej lekarza jest szansa na mniejszą lub większą, aczkolwiek nie przekraczającą 400 złotych podwyżkę, o tyle niektóre grupy pielęgniarek przy obecnym podejściu Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, mogą w ogóle jej nie otrzymać. Sprawa dotyczy pielęgniarek z województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego, które pracują dla tzw. podstacji pogotowia ratunkowego przy szpitalach powiatowych (np. w Olkuszu, Zakopanym czy Oświęcimiu). Praca w charakterze podwykonawcy, o czym jak same mówią nie zawsze były informowane, nie uprawnia ich w chwili obecnej do otrzymania wynegocjowanych z Ministerstwem Zdrowia podwyżek.

Jeszcze raz chcę podkreślić, że różnicowanie w przyznawaniu podwyżek dla pielęgniarek nie może być determinowane barierami formalnymi, a co najwyżej efektywnością, bądź stopniem przeciążenia pracą.

Mając jak najlepsze intencje w rozwiązaniu problemu oraz zważywszy na formułowaną przez środowiska pielęgniarskie w Polsce potrzebę pilnej, dokładnej i wyczerpującej informacji, bardzo proszę o ustosunkowanie się do opisanej przeze mnie sytuacji. W szczególności proszę o podanie gwarancji, na podstawie których każda z grup pielęgniarek zostanie objęta 400 złotową podwyżką.

Zgłaszający: Lidia Gądek

 

Odpowiedź na interpelację nr 529 w sprawie nieuwzględnienia wybranych grup pielęgniarek w rozdziale podwyżek

Obowiązujące przepisy prawa, mianem pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej określają pielęgniarkę /położną legitymującą się stosownymi kwalifikacjami, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo, która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Pielęgniarka/położna poz podlega wyborom świadczeniobiorców na podstawie deklaracji wyboru, zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 oraz 56 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W warunkach kontraktowania świadczeń, zakres świadczeń pielęgniarki/położnej poz, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, stanowią samodzielne przedmioty wniosku i umowy zawieranej przez Fundusz ze świadczeniodawcą. W ramach zawartych umów, pielęgniarki, położne, pielęgniarki /higienistki szkolne udzielają świadczeń gwarantowanych określonych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1248, z późn. zm.) realizując zakresy zadań określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 214, poz. 1816). Świadczenia w przedmiotowych zakresach świadczeń finansowane są na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej. Podstawą rozliczeń są listy świadczeniobiorców sporządzone na podstawie deklaracji wyboru pielęgniarki poz, położnej poz, a w przypadku pielęgniarki/higienistki szkolnej – listy uczniów szkół objętych opieką.

W zakresie lekarza POZ nie uwzględniono pielęgniarek gabinetu zabiegowego lub punktów szczepień, ponieważ NFZ nie posiada informacji o ich liczbie, z uwagi na fakt braku wymogu uczestniczenia przez powyższe w procesie realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie lekarza POZ – powyżej wskazywane pielęgniarki nie są pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto, zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna nastąpiła zmiana dotycząca zwiększenia z 1,1 na 1,2 wartości współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną dla rozliczania pacjentów w wieku od 40 do 65 roku życia w zakresie świadczeń realizowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W związku z tym świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (pracodawcy) mogą dokonać zmian dotyczących wzrostu wynagrodzeń w sytuacji zatrudniania pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w gabinetach zabiegowych oraz punktach szczepień.

W przypadku pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, rozliczane ryczałtem miesięcznym, wzrost wynagrodzeń nastąpi od 1 września 2016 r.

Odnosząc się do kwestii nie objęcia podwyżkami pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u podwykonawcy, uprzejmie informuję, że w dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia stanowisku Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2015 r. w sprawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej rozporządzeniem OWU, wyraźnie wskazuje się, że rozporządzenie to nie obejmuje pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u podwykonawcy. Należy zauważyć, że umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta między świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych NFZ. Co prawda możliwe jest faktyczne realizowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot niemający umowy bezpośrednio zawartej z NFZ (na podstawie umowy ze świadczeniodawcą zawartej zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), jednak na tle przepisów rozporządzenia OWU wzrostem średniego wynagrodzenia zostały objęte te pielęgniarki i położne, które mogą wykazać tzw. bezpośrednie powiązanie z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą między świadczeniodawcą, a NFZ. W § 2 ust. 1 rozporządzenia OWU Minister Zdrowia wyraźnie wskazał, że pod uwagę przy podziale kwoty wzrostu wynagrodzenia będą brane pielęgniarki i położne wykonujące zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej i realizujące świadczenia u świadczeniodawcy, a także pielęgniarki i położne prowadzące działalność w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej, jak i specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Tym samym, została rozstrzygnięta kwestia bezpośredniej relacji z podmiotem wykonującym działalność leczniczą mającym zawartą umowę z NFZ. Dlatego, pielęgniarki i położne zatrudnione lub świadczące usługi w ramach innych umów nie są objęte wzrostem wynagrodzeń w ramach przepisów rozporządzenia OWU, gdyż wykonują zawód i świadczą usługi na rzecz podmiotu, który nie jest bezpośrednio powiązany finansowaniem objętym w ramach zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ. Podsumowując, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, dołączonym do Porozumienia zawartego przez Ministra Zdrowia ze środowiskiem pielęgniarek i położnych w dniu 23 września 2015 r., podwyżki nie obejmują pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u podwykonawców. Postanowienia tego Porozumienia znalazły odzwierciedlenie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. będącym nowelizacją rozporządzenia OWU i w związku z tym nowelizacja nie zmieniła zakresu podmiotowego rozporządzenia. Zrealizowanie postulatu - objęcia podwyżkami również pielęgniarek i położnych zatrudnionych u podwykonawcy stanowiłoby naruszenie zarówno ustaleń pomiędzy stronami Porozumienia jak i przepisów ww. rozporządzeń.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że realizacja podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych będzie kontynuowana w 2016 r., na dotychczasowych zasadach, do czasu wypracowania kompleksowego rozwiązania dotyczącego wynagrodzeń wszystkich pracowników służby zdrowia, z zachowaniem właściwych proporcji pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz