czwartek, 31 marzec 2016

Interpelacja nr 1182 i odpowiedź w sprawie zapowiedzi wprowadzenia szkodliwych zmian w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty

Do prezesa Rady Ministrów

10 września 2015 roku w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawiłam w Sejmie stanowisko dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Jak się później okazało, argumenty, którymi się posługiwałam, przekonały posłów i senatorów do zagłosowania za uchwaleniem nowych przepisów prawa. Żadnych zastrzeżeń do nowej ustawy nie miał również sam prezydent RP Pan Andrzej Duda, który podpisał ją 26 października 2015 roku. Wspomniana ustawa została ogłoszona 30 listopada 2015 roku, a jej przepisy mają zacząć obowiązywać po 6 miesiącach vacatio legis, tj. 31 maja 2016 roku.

Działając wbrew wiążącym ustaleniom Parlamentu poprzedniej kadencji oraz decyzji aktualnego prezydenta RP, posłowie Prawa i Sprawiedliwości 9 lutego 2016 roku zgłosili inicjatywę ustawodawczą, której realizacja może okazać się brzemienna w skutkach. Uzasadnienie do zmiany treści art. 156 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jest enigmatyczne, wybiórcze i nie merytoryczne, dlatego drogą interpelacji zwracam się do Pani Premier z uprzejmą prośbą zapoznania się z moim stanowiskiem w sprawie.

Aktualny stan prawny (na dzień 17 luty 2016 roku) pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty niemal każdemu dorosłemu obywatelowi. Prowadzenie prawidłowej rehabilitacji to zadanie trudne, odpowiedzialne i wymagające przynajmniej kilkuletniego przygotowania. Tymczasem w Polsce usługi rehabilitacyjne świadczy kilkadziesiąt tysięcy osób niekompetentnych, tytułujących się mianem fizjoterapeuty, a w rzeczywistości niemających z tym zawodem nic wspólnego. Co więcej, w mediach bardzo często można natrafić na reklamę spotkań rehabilitacyjnych, podczas których przybysze z zagranicy w przeciągu kilkunastu minut są w stanie wyleczyć nawet ciężką postać reumatyzmu. Opisana sytuacja nie pozwala zatem na dalsze utrzymywanie deregulacji zawodu fizjoterapeuty, o które wnioskują posłowie PiS. Dziś potrzebne jest pilne powołanie Polskiej Izby Fizjoterapeutycznej, której głównym obowiązkiem będzie stworzenie i prowadzenie Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Uzasadniając wydłużenie vacatio legis ustawy o zawodzie fizjoterapeuty do 24 miesięcy, posłowie PIS stwierdzają: „Nadanie fizjoterapeutom uprawnienia kwalifikacji w leczeniu pacjentów do zabiegów fizjoterapii i ich stosowania, bez chociażby wstępnej diagnostyki lekarskiej, może zagrażać zdrowiu, a w skrajnych przypadkach życiu pacjentów. Zaniechanie badania lekarskiego przed podjęciem leczenia narusza w sposób oczywisty bezpieczeństwo chorego i stanowi działanie wbrew powszechnie przyjętym w Europie standardom medycznym”. Przedstawiony zarzut nie broni się z dwóch powodów. Po pierwsze, w ustawie brak jest przepisów o zaniechaniu wykonywania badania lekarskiego. Szczegóły dotyczące kompetencji fizjoterapeuty określi przecież Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia. Po drugie, należy zdawać sobie sprawę z tego, że obecnie w Polsce działa zaledwie 1900 lekarzy rehabilitacji, w różnym wieku, nie zawsze przyjmujących w pełnym wymiarze godzinowym. Sytuacja wymaga zatem stworzenia takich uwarunkowań, które w ściśle określonych przypadkach pozwolą pominąć lekarza rehabilitacji w drodze do fizjoterapeuty. Wbrew temu co twierdzą posłowie PiS krótsza droga do fizjoterapeuty obowiązuje w krajach Europy Zachodniej z dobrym skutkiem już od dziesiątek lat.

Posłowie PiS utrzymują ponadto, że „Zabiegi fizjoterapeutyczne są jedynie elementem procesu rehabilitacji, a fizjoterapeuta wykonuje tylko niektóre ze świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji”. Niestety na poparcie tej tezy nie zostały przedłożone żadne statystyki, bo takowe nie istnieją. Przeciwnie, zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia aż 95% procedur dotyczących rehabilitacji medycznej to procedury fizjoterapeutyczne, które wykonuje fizjoterapeuta.

Szczególnie niesprawiedliwy jest zarzut posłów PiS o niekompetencji fizjoterapeutów: „Wprowadzony w ustawie program kształcenia fizjoterapeutów i zakres zdobywanej przez nich wiedzy nie są wystarczające do uznania, że fizjoterapeuci mogą w pełni samodzielnie kwalifikować i planować zabiegi fizjoterapeutyczne, wydawać opinie i orzeczenia, zlecać wyroby medyczne oraz sprawować nadzór nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych”. Jako lekarz medycyny praktykujący nieprzerwanie od 25 lat, podobnie jak miażdżąca większość specjalistów jestem zdania, że 5 letnie studia oraz obowiązkowa praktyka bardzo dobrze przygotowują fizjoterapeutę do oceny narządu ruchu i jego usprawnienia. Już dzisiaj fizjoterapeuci z powodzeniem samodzielnie planują zabiegi i zlecają wyroby medyczne. Co więcej, fizjoterapeuci słyną z podejmowania ustawicznego kształcenia podyplomowego i podnoszenia kwalifikacji. Nowa ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wprowadza dodatkowo obowiązek zawarcia umowy o odpowiedzialności cywilnej, co wbrew opiniom posłów PiS, jeszcze bardziej śrubuje standardy obsługi pacjenta.

Na koniec uzasadnienia do inicjatywy ustawodawczej z 9 lutego 2016 roku stwierdzono, że nowa ustawa pociągnie za sobą trudne do udźwignięcia przez budżet państwa skutki finansowe. Pragnę zatem przypomnieć, że w tym temacie przeprowadzono szereg analiz i prognoz. W pierwszym etapie funkcjonowania nowej ustawy wydatki budżetowe będą znikome, ponieważ ograniczą się do procesu powstania samorządu zawodowego. Po powstaniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów wszelkie koszty działania tegoż samorządu będą ponosić już sami fizjoterapeuci uiszczając składki. W kolejnych etapach funkcjonowania ustawy ewentualne wydatki będą bilansować się z oszczędnościami wynikłymi ze skrócenia procesu leczenia. Warto podkreślić, że wydatki budżetu państwa z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poniesione w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną chorobami układu stawowo-mięśniowego wynoszą rocznie ponad 30 miliardów złotych. Nowe rozwiązania ustawowe z pewnością przyczynią się do redukcji średniego czasu przebywania obywateli na zwolnieniu lekarskim, a więc do zmniejszenia wydatków na zasiłki społeczne z budżetu państwa. Innymi słowy dziś zainwestowana złotówka, pozwoli za rok i w latach następnych zaoszczędzić 10 złotych.

Liczę na to, że przedstawiona przeze mnie argumentacja sprawi, że Pani Premier nie dopuści do powodzenia inicjatywy ustawowej posłów PiS z 9 lutego 2016 roku. Dobrym zwyczajem, który powinien być strzeżony przez szefa rządu demokratycznego państwa, jest utrzymywanie w mocy słusznych rozwiązań legislacyjnych poprzedniego składu Parlamentu. Wierzę w to, że słabe, nie merytoryczne, pisane pod wpływem nieokreślonego impulsu uzasadnienie, do zmiany treści art. 156 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, nie spotka się z akceptacją ze strony Pani Premier.

Postulując zaniechanie nowelizacji ogłoszonej już ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, proszę jednocześnie o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. 1) Szereg nieprawdziwych zarzutów zaprezentowanych w uzasadnieniu do inicjatywy ustawodawczej z 9 lutego 2016 roku pozwala przypuszczać, że to nie 6-miesięczne vacatio legis stanowi przeszkodę dla posłów PiS, a wszystkie podstawowe rozwiązania zawarte w nowej ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. Czy zatem posłowie PiS, Rząd RP lub któryś z Ministrów ma zamiar zaproponować kolejne poprawki w treści wspomnianej ustawy? Jeśli tak to jakie?
  2. 2) Dotychczasowa realizacja obietnic Rządu RP za pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych posłów PiS nakazuje zapytać, czy propozycja nowelizacji z 9 lutego 2016 roku ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jest realizacją zamierzeń Rządu RP, w tym Ministra Zdrowia?
  3. 3) Czy posłowie PiS, bądź Rząd RP, w tym Minister Zdrowia kontaktowali się już z Prezydentem RP w sprawie wydłużenia vacatio legis ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z 6 do 24 miesięcy?

Zgłaszający: Lidia Gądek

 

Odpowiedź na interpelację nr 1182 w sprawie zapowiedzi wprowadzenia szkodliwych zmian w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty

Na wstępie bardzo dziękuję za okazane zainteresowanie problematyką wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Pragnę zapewnić, iż resort zdrowia dostrzega istotną rolę fizjoterapeuty w systemie ochrony zdrowia, a jednym z celów polityki Ministra Zdrowia jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli poprzez zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej odpowiadającej oczekiwaniom systemu ochrony zdrowia.

W odniesieniu do złożonego w dniu 9 lutego 2016 r. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, którego celem jest wydłużenie terminu wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, uprzejmie informuję, iż obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają analizy dotyczące rozwiązania zaproponowanego w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz