wtorek, 20 wrzesień 2016

Interpelacja nr 5348 i odpowiedź w sprawie zmian w refundacji wyrobów medycznych

Do ministra zdrowia.

Zaprezentowany 15 czerwca br. przez Ministerstwo Zdrowia projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wzbudził wśród ekspertów oraz pacjentów wiele uzasadnionych obaw. Największy niepokój budzi brak jasnych i logicznych kryteriów tworzenia grup produktów refundowanych oraz rezygnacja z finansowania wyrobów medycznych przy zastosowaniu stałej kwoty ryczałtu, możliwej do dowolnego wykorzystania. Nie ulega wątpliwości, że nowe przepisy prawa wymuszą na pacjentach stosowanie najtańszych jakościowo rozwiązań, blokując im jednocześnie dostęp do zaawansowanych technologicznie produktów. Co więcej, istnieje realne zagrożenie, że osoby niepełnosprawne będą zmuszone dopłacać nawet do tych produktów, do których dotychczas miały zapewniony bezpłatny dostęp.

Wprowadzenie względem wyrobów medycznych zasad rynku farmaceutycznego, tj. cen i marż urzędowych, wydaje się być rozwiązaniem pochopnym i ryzykownym. Wyrób medyczny powstaje zazwyczaj w dziesiątkach wariantów funkcjonalności, natomiast lek od chwili rejestracji do momentu zastosowania ma identyczną i niezmienną postać. Planowana zmiana przepisów najprawdopodobniej przyczyni się do tego, że mniejsi producenci, którzy jakością swoich produktów zaskarbili sobie zaufanie i sympatię pacjentów, z uwagi na wysokie koszty procedury, będą rezygnować z opłacenia wniosku o objęcie swojego produktu refundacją. Co więcej, aktualnie niewielu jest producentów, którzy są w stanie spełnić wymóg określony w projektowanej ustawie, polegający na zapełnieniu rynku swoimi produktami w 25 proc.

Zapowiedziane zmiany refundacyjne bez wątpienia godzą w prawa pacjentów stomijnych. Szczególny rodzaj niepełnosprawności stomików, w mojej opinii, wyklucza ich współpłacenie za wyroby medyczne, nawet w symbolicznym stopniu. Stomicy muszą dopasować sprzęt indywidualnie, uwzględniając własne preferencje oraz choroby współtowarzyszące. Wprowadzenie dopłat, zgodnie z zamiarem Ministra Zdrowia, spowoduje wykluczenie ponad 40 tys. pacjentów z życia społecznego.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czy w opinii Ministra Zdrowia, paleta wyrobów medycznych dostępnych dla ubogiego pacjenta, wraz z wprowadzeniem zaproponowanej w czerwcu br. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwiększy się czy zmaleje?
  2. W jaki sposób dookreślona zostanie procedura składania wniosku o objęcie refundacją wyrobu medycznego oraz procedura tzw. recertyfikacji?
  3. Czy stomicy w związku z nowelizacją wspomnianej ustawy będą zmuszeni partycypować w kosztach zakupu wyrobów medycznych? Czy Minister Zdrowia jest w stanie zagwarantować, że stomicy będą mieć przynajmniej taki sam, aczkolwiek w żadnym razie nie gorszy niż obecnie, dostęp do wyrobów medycznych?
  4. Wprowadzenie nowych przepisów refundacyjnych, Minister Zdrowia każdorazowo uzasadnia powołując się na patologie, do jakich rzekomo dochodzi na rynku wyrobów medycznych. Czy Pan Minister zechciałby wyliczyć i opisać wszystkie te patologie, które ma na myśli?
  5. Dlaczego towarzyszący wspomnianej nowelizacji okres konsultacji społecznych jest tak krótki?
  6. Dlaczego do konsultacji społecznych nie zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich grup pacjenckich, w tym m.in. stomicy?

Zgłaszający: Lidia Gądek

 

Odpowiedź na interpelację nr 5348 w sprawie zmian w refundacji wyrobów medycznych

Odnosząc się bezpośrednio do pytań Pani Poseł, uprzejmie informuję, iż celem projektowanej ustawy jest przebudowa systemu refundacji wyrobów medycznych w Polsce, tak aby w ramach dostępnych środków publicznych w możliwie największym stopniu odpowiadał on aktualnemu zapotrzebowaniu społecznemu na te produkty.

Założeniem proponowanych zmian nie jest wprowadzenie takich rozwiązań, które pogorszą w jakikolwiek sposób sytuację pacjentów, a wręcz przeciwnie nastąpi m.in. zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych, maksymalne zmniejszenie dopłat pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz dostęp do wyrobów o najwyższej potwierdzonej jakości.

Dodatkowo proszę przyjąć, że nie ma konieczności dookreślania procedury składania wniosków o objęcie refundacją wyrobów medycznych, gdyż procedura ta jest uregulowana przepisami obecnie obowiązującej ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

W odniesieniu do sytuacji pacjentów z wyłoniona stomią w kontekście nowelizacji wspomnianej ustawy informuję, że przepisy projektu ustawy zostały zmodyfikowane, tak by zagwarantować wszystkim stomikom bezpłatny dostęp do wyrobów medycznych niezbędnych do ich zabezpieczenia. Ponadto informuję, że dystrybucja wyrobów medycznych będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach czyli również w sklepach medycznych. Nadto uprzejmie informuję, iż podczas trwania konsultacji jak również po ich zakończeniu w Ministerstwie został zorganizowany cykl spotkań, w których brali udział również przedstawiciele środowiska stomików.

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, iż trudno mówić o krótkim okresie konsultacji społecznych, gdyż de facto trwał on od 15 czerwca do 25 lipca 2016 r. i wszyscy zainteresowani mieli możliwość odniesienia się do proponowanych rozwiązań.

Jednocześnie informuję, iż obecnie w systemie zaopatrzenia w wyroby medyczne finansowane ze środków publicznych dochodzi do patologii. Liczne kontrole przeprowadzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdzają fakt zawyżania cen wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w sytuacjach gdy wyroby te objęte są finansowaniem ze środków publicznych. Kontrola koordynowana przeprowadzana w 2011 r. obejmująca świadczenia realizowane w II połowie 2010 r., wskazuje w niektórych przypadkach marże przekraczające 1000%. Projektowane rozwiązania mają zapobiec takim procederom.

Wierzę, że ostateczny kształt projektu ustawy będzie efektem kompromisu uzyskanego na drodze konsultacji, a zmiany wprowadzone do systemu refundacji wyrobów medycznych zagwarantują pacjentom realizację ich prawa do prowadzenia aktywnego życia.

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda