środa, 14 wrzesień 2016

Interpelacja nr 5492 i odpowiedź w sprawie współpracy PGNiG SA i Discovery Polska sp. z o.o.

Do prezesa Rady Ministrów.

W ostatnim czasie dotarły do mnie informacje o podpisaniu przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Discovery Polska sp. z o.o. listu intencyjnego w zakresie zachowania ciągłości wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na złożach marginalnych w Karpatach.

Współpraca z zagranicznym partnerem niewątpliwie w wielu sytuacjach stanowi szansę nie tylko na możliwość wykorzystania nowych technologii służących wydobyciu surowców, ale również na utrzymanie prac geologicznych i robót wiertniczych. Można również, przynajmniej z założenia, spodziewać się transferu kompetencji dla ich wpływu w rozwój innowacyjnych technologii w zakresie wydobycia złóż w naszym kraju. Nie sposób jednak zauważyć, że geologia ziemi nieco inaczej przedstawia się w Ameryce północnej niż w Polsce. Korzyści, jakie potencjalnie mogłyby wystąpić, wymagają dokładnej analizy wszystkich mogących zaistnieć skutków związanych z nawiązaniem ewentualnej współpracy między oboma podmiotami. Na chwilę obecną trudno jest wierzyć zapewnieniom, iż współpraca odniesie korzystne skutki dla PGNiG, bowiem brak jest jakichkolwiek informacji jak miałaby wyglądać współpraca obu podmiotów, jaki wpływ eksploatacja złóż marginalnych miałaby na politykę surowcową kraju, czy nawiązanie współpracy okaże się opłacalne dla PGNiG. Trudno zresztą spodziewać się, iż większą troskę o maksymalizacje wykorzystania złóż będzie przejawiać inwestor zewnętrzny, niż spółka pozostająca pod kontrolą Państwa. Zresztą od dłuższego już czasu PGNiG współpracuje z polskimi wyższymi uczelniami dla wypracowania technologii pozwalających poprowadzić optymalnie projekt rekonstrukcji złóż. Mając świadomość wagi dostępu dla własnych źródeł pozyskania gazu i ropy, tak z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, jaki również z punktu widzenia cen tych źródeł energii dla konsumentów, pojawia się wątpliwość co do zasadności zapowiadanego przedsięwzięcia. Pojawiają się również wątpliwości, czy równą troskę o pracowników zaangażowanych w prace wydobywcze będzie przejawiał podmiot na rzecz, którego przekazana miałaby być gospodarka na złożach marginalnych niż PGNiG.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora ( Dz.U. z 1996 r. nr 73, poz. 350, z późn.zm), uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jaki zakres inwestycji jest planowany w związku z ewentualnym podpisaniem umowy komercyjnej?
 2. Jakie kompetencje, doświadczenie w odniesieniu do zamiarowanego przedsięwzięcia posiada potencjalny kontrahent PGNiG S.A.?
 3. Na czym miałaby polegać współpraca pomiędzy PGNiG SA i Discovery Polska?
 4. Czy współpraca z Discovery Polska przyniesie dla PGNiG wymierne korzyści, z prośbą o ich wskazanie?
 5. Jaki wpływ na środowisko będą miały podjęte działania?

Zgłaszający: Zdzisław Gawlik

 

Odpowiedź na interpelację nr 5492 w sprawie współpracy PGNiG SA i Discovery Polska sp. z o.o.

Podpisany List Intencyjny z dnia 20 czerwca 2016 r. pomiędzy PGNiG SA a firmą Discovery GeoPolska Sp. z o.o. (dalej: Discovery GeoPolska) dotyczy 27 złóż ropy naftowej w rejonie Karpat. Są to stare złoża niejednokrotnie z ponad stuletnią eksploatacją. Analizy ekonomiczne wykazały ich trwałą nierentowność dla PGNiG SA. Obowiązujące koncesje na eksploatację tych złóż wygasają w latach 2017-2018, a zasoby zostały wyczerpane na poziomie 96%. W obrębie złóż pracuje ponad 1000 otworów eksploatacyjnych a koszt ich likwidacji wraz z infrastrukturą napowierzchniową to kwota rzędu 450 mln zł.

Jak wskazuje Zarząd PGNiG, celem zawartego Listu Intencyjnego jest dokonanie przez spółkę Discovery GeoPolska analizy możliwości zwiększenia produktywności eksploatacji przedmiotowych złóż i wypracowania na podstawie dokonanej analizy („due diligence”) propozycji dalszych działań w zakresie ich dalszego zagospodarowania. List intencyjny obowiązuje do dnia 30 września 2016 r.

Dotychczas Discovery GeoPolska nie przedstawiła wyników dokonywanego badania ani propozycji zagospodarowania poszczególnych złóż.

Zakres działań inwestycyjnych na złożach objętych podpisanym Listem Intencyjnym zostanie określony po zakończeniu due dilligence przez firmę Discovery GeoPolska.

Z informacji przekazanych przez Zarząd PGNiG wynika, że Spółka Discovery GeoPolska w liście z dnia 14 sierpnia 2016 r., skierowanym do Głównego Geologa Kraju przedstawiła ogólne założenia i cele działań wobec analizowanych obecnie złóż. Spółka wskazuje, że posiada metody zarządzania oraz technologię, a także jest gotowa zaangażować środki finansowe by przywrócić w większości ich rentowność.

Jak przedstawia Zarząd PGNiG, kluczowe elementy strategii Discovery GeoPolska, które mogą zapewnić ekonomicznie uzasadnione wydobywanie to:

 1. kompleksowa analiza odwiertów i złóż, opracowanie nowych metodologii oraz zwiększenie istniejącej produkcji poprzez użycie najnowocześniejszych technologii stosowanych w Stanach Zjednoczonych dla tego typu złóż, przy jednoczesnym wsparciu i wykorzystaniu wiedzy pracowników PGNiG,
 2. modyfikacje i modernizacje infrastruktury podziemnej i napowierzchniowej, w połączeniu z bardziej efektywnym wykorzystaniem wyprodukowanych płynów, w celu obniżenia kosztów, maksymalizacji zysków i zmniejszenia ryzyka awarii,
 3. po dokonaniu modernizacji istniejących odwiertów oraz wykonaniu dodatkowej analizy danych geologicznych - przygotowanie planów nowych wierceń;
 4. wykorzystanie rozległej i kompleksowej wiedzy pracowników PGNiG i ich współpraca z ekspertami zagranicznymi w celu wdrożenia nowoczesnych technologii, prowadzenie szkoleń.

Firma Discovery GeoPolska jest spółką zależną firmy Discovery Global LLC (do dnia 20.07.2016 r. Discovery Polska LLC) dedykowaną do realizacji projektów poszukiwawczo-wydobywczych w południowej Polsce. Ponadto Discovery Global LLC jest właścicielem spółek:

 • Alpine Oil and Gas s.r.o. – do marca 2014 r. znana jako Aurelian Oil and Gas (Slovakia) s.r.o., posiadająca obecnie udziały w 4 koncesjach poszukiwawczych w rejonie Karpat słowackich i będąca operatorem tych koncesji. W dniu 23.08.2016 r. spółka ogłosiła gotowość do rozpoczęcia w ciągu 3 miesięcy wiercenia otworu o głębokości 1200 m na koncesji Svidnik.
 • Sierra Bravo sp. z o.o. – do połowy 2016 r. posiadająca 2 koncesje poszukiwawcze w południowej Polsce (Nisko, Sandomierz), z których zrezygnowała po wykonaniu badań sejsmicznych 2D.

W skład grupy wchodzi również firma Discovery Geoservices Corporation - założona w 1980 r. w USA, której działalność polega na realizacji usług wsparcia geologicznego przy ewaluacji i wyborze prospektów/obszarów perspektywicznych, analiz technicznych oraz zarządzaniu projektami sektora upstream, w tym w obszarze węglowodorów niekonwencjonalnych.

Firmy te zatrudniają 12 osób kadry technicznej dedykowanej do realizacji projektów w Polsce i na Słowacji.

Z informacji Zarządu wynika, że obecnie trwają w PGNiG prace nad określeniem optymalnego dla PGNiG modelu współpracy. Z uwagi na trwający due diligence Spółka Discovery GeoPolska nie przedłożyła dotychczas oferty w zakresie formy i zakresu dalszej współpracy.

Określenie wymiernych korzyści wynikających ze współpracy z firmą Discovery GeoPolska będzie możliwe dopiero po zapoznaniu się z ofertą kontrahenta przygotowaną na bazie due dilligence i skonfrontowaniu jej z optymalnym dla PGNiG modelem współpracy.

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi. W szczególności obowiązany jest, w przypadkach przewidzianych prawem, do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, zapobiegania potencjalnym szkodom w środowisku oraz do wykonywania rekultywacji gruntów. W zakresie wymogów dotyczących ochrony środowiska przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie przewidują odrębnych zasad ochrony uzależnionej od formy prowadzenia działalności, a jedynie od skali i rodzaju przedsięwzięcia.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski