środa, 14 wrzesień 2016

Interpelacja nr 5493 i odpowiedź w sprawie przeniesienia siedziby Zakładu Gazowniczego z Rzeszowa do Jasła

Do prezesa Rady Ministrów.

W ostatnim czasie docierają do mnie niepokojące informacje od zaniepokojonych mieszkańców regionu w sprawie decyzji Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa o przeniesieniu siedziby Zakładu Gazowniczego z Rzeszowa do Jasła. Rozwiązanie to spowoduje ogromne trudności w procesach rozwojowych w sferze planistycznej, oraz realizacyjnej w nie tylko samym Rzeszowie, ale również w całym województwie. Umiejscowienie zakładu poza Rzeszowem spowoduje utrudnienia dla klientów działających w strefach ekonomicznych, najintensywniej rozwijających się w okolicy Rzeszowa, Mielca i Tarnobrzega. Podkreślić również należy, iż w ciągu roku zakład przyłącza około 1000 nowych odbiorców. Co więcej zakład posiada nowoczesne laboratorium gazu obsługujące także teren Jasła oraz warsztat legalizacji gazomierzy, realizujący zlecenia również z okolic Jasła, Krakowa, Tarnowa i Sandomierza. Zamiar przeniesienia siedziby należy traktować, jako działanie wymierzone w mieszkańców Podkarpacia, przedsiębiorców sytuujących tutaj działalność gospodarczą, jak i potencjalnie zainteresowanych czy osiedleniem się na Podkarpaciu czy podjęciem tutaj działalności gospodarczej.

Takie działanie Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie likwidacji może doprowadzić nie tylko do ograniczenia potencjału ekonomicznego Rzeszowa, co w konsekwencji doprowadzi do negatywnych skutków dla społeczności nie tylko Rzeszowa i najbliższej okolicy, ale całego Podkarpacia. Nie wszystkie sprawy, w których właściwy jest wspomniany Zakład mogą być załatwione tak przez przedsiębiorców jak i mieszkańców z wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Niejednokrotnie załatwienie sprawy będzie wymagało osobistego zaangażowania się zainteresowanego usługą Zakładu. Już pobieżny rzut oka na mapę pokazuje, że przedsiębiorca czy zainteresowany inwestycją mieszkaniec Podkarpacia będzie musiał wykonać dodatkową podróż z Rzeszowa do Jasła, żeby móc załatwiać interesujące go sprawy. Beneficjentów zmiany lokalizacji Zakładu z Rzeszowa do Jasła będzie niewątpliwie mniej niż tych, którzy będą narażeni na dodatkowe koszty i mitręgę czasu na pokonanie dodatkowej drogi do Zakładu, będącej wynikiem zmiany lokalizacji.
Rzeszów będący stolicą województwa, ciągle się rozwija, w swoim obrębie skupia wiele nowych podmiotów gospodarczych, co przekłada się na jego pozycję lidera gospodarczego. Wpływa to na dynamiczny rozwój budownictwa jednorodzinnego, migrację młodych ludzi, którzy właśnie w tym regionie pragną się osiedlić.

Podkreślenia wymaga również to, iż Rzeszów może stać się jedynym miastem wojewódzkim, w którym siedziby nie będą miały Zakład Gazownictwa. Co prawda, w województwie śląskim siedziba Zakładu znajduje się poza stolicą województwa, ale zaznaczyć należy, iż w Katowicach Zakłady Gazownictwa nigdy nie posiadały swojej siedziby?

Swoje obawy kierują do mnie również pracownicy Zakładu Gazownictwa, którzy obawiają się, że w związku ze zmianami zlikwidowane zostaną miejsca pracy.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora ( Dz.U. z 1996 r. nr 73, poz. 350, z późn. zm.) uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy istnieje możliwość zachowania siedziby Zakładów Gazownictwa w Rzeszowie?

  2. Jakie przyczyny, powody leżą u podstaw zamiarowanej zmiany siedziby Zakładu z Rzeszowa do Jasła?

  3. W czym gorszy jest Rzeszów i mieszkańcy Podkarpacia, że Zakład istotny z punktu widzenia ich bytowania jest wyprowadzany, nic nie ujmując Jasłu, na obrzeża województwa?

  4. Czy w związku ze spodziewanymi zmianami organizacyjnymi utrzymane zostaną wszystkie stanowiska pracy i jakich ewentualnie form pomocy mogą spodziewać się pracownicy zatrudnieni w Rzeszowie w związku ze zmianą miejsca pracy?

  5. Gdyby zamiar przeniesienia Zakładu miał być wdrożony w życie, to w jaki sposób Spółka zamierza skompensować mieszkańcom regionu dodatkowe kłopoty i trudności będące konsekwencją zmian organizacyjnych?

Zgłaszający: Zdzisław Gawlik

 

Odpowiedź na interpelację nr 5493 w sprawie przeniesienia siedziby Zakładu Gazowniczego z Rzeszowa do Jasła

Dnia 17 czerwca 2016 r. został przez Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (dalej: PSG) oraz Stronę Społeczną podpisany pakiet porozumień, dotyczący zmiany strategii, systemu motywacyjnego oraz struktury organizacyjnej PSG. Następnie z końcem czerwca 2016 roku przedmiotowe dokumenty zostały zatwierdzone przez Organy Korporacyjne PSG Sp. z o.o. w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG.

Struktura organizacyjna PSG będzie skorelowana ze strukturą administracyjną Polski. Powstanie 17 Zakładów Gazowniczych na prawach Oddziału, a także ponad 160 gazowni na terenie całego kraju. W związku z tym z Oddziału w Tarnowie zostaną utworzone nowe oddziały: w Kielcach, Lublinie, Krakowie oraz Jaśle. Takie rozwiązanie przywróci właściwą korelację struktur gazownictwa w Małopolsce, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz w Regionie Świętokrzyskim ze strukturami województw samorządowych, oraz umożliwi powrót do historycznych korzeni gazownictwa w tych regionach.

Z informacji przekazanych przez PGNiG S.A., wynika, że Zarząd PSG, rekomendując Jasło jako siedzibę Zakładu w województwie podkarpackim brał pod uwagę zarówno historyczne tradycje tego miasta, jak i istniejącą tam infrastrukturę oraz zasoby ludzkie, ale też kierował się polityką zrównoważonego rozwoju. Lokalizacja zakładu w Jaśle to szansa na rozwój takich miast województwa podkarpackiego, które w przeciwieństwie do Rzeszowa - nie będąc stolicą województwa - takich szans nie mają. Dodatkowo dzięki takiemu umiejscowieniu Zakładu możliwe jest uratowanie ok. 200 miejsc pracy w Jaśle w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG oraz infrastruktury GK PGNiG w całym województwie podkarpackim.

Pragnę podkreślić, że Zakład w Rzeszowie zostanie przekształcony w Gazownię, a żaden z dotychczasowych pracowników nie straci pracy. Każdy z nich otrzyma alternatywne propozycje pracy, na niezmienionych warunkach finansowych.

Należy dodać, że Jasło nie jest jedynym miastem niewojewódzkim, w którym zostanie zlokalizowana siedziba Zakładu Gazowniczego dla całego województwa. Podobnie będzie w Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zabrzu.

Planowane zmiany pozwolą Spółce zwiększyć efektywność zarządzania poprzez skrócenie ścieżek decyzyjnych, usprawnienie komunikacji i uniknięcie dublowania zadań na poziomie Zakładów i Oddziałów. Realizacja planu przyniesie wymierne korzyści finansowe dla Spółki. Stanie się tak przede wszystkim dzięki utworzeniu obszarów kompetencyjnych w ramach Spółki, oraz na skutek powrotu do obsługi procesu przyłączania klienta do sieci gazowej na poziomie Gazowni.

Z przeprowadzonych przez Spółkę analiz wynika, że reorganizacja obniży docelowo koszty funkcjonowania Spółki o ok. 60 mln zł rocznie.

Nowa struktura będzie bardziej przyjazna klientom i uprości dostęp do usług. Obecnie decyzja dotycząca przyłączenia do sieci podejmowana jest na szczeblu Oddziałów i Zakładów. Po zmianach będzie podejmowana na poziomie Gazowni oraz Zakładów Gazowniczych.

Pragnę dodać, że w dniu 7 lipca br. przedstawiciele PSG spotkali się w Rzeszowie z ponad stu pracownikami Zakładu PSG. Spotkanie było okazją do wyjaśnienia wszelkich motywów planowanej reorganizacji Polskiej Spółki Gazownictwa oraz szansą na rozwianie wszelkich wątpliwości, związanych ze zmianą struktury organizacyjnej Spółki. Prezes Zarządu PSG, jak i przedstawiciele Centrali Spółki wyczerpująco odpowiedzieli na wszystkie pytania pracowników Zakładu w Rzeszowie, rozwiewając obawy i podtrzymując gwarancje utrzymania zatrudnienia oraz wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń – zgodnie z pakietem porozumień, podpisanym wspólnie ze Stroną Społeczną.

Zarząd PGNiG podkreśla, że zmiana struktury nie oznacza dla Rzeszowa degradacji. Dla tej placówki jest przygotowywana konkretna propozycja działania w nowej strukturze, uwzględniająca zarówno tradycje tego Zakładu, jak i doświadczenie i zaangażowanie pracowników. Planowane są do powołania wydzielone działy i sekcje, w tym między innymi: niezwykle istotny z punktu widzenia Spółki Dział Rozwoju i Obsługi Klienta, Sekcja Inwestycji i Remontów, Sekcja Nieruchomości i Transportu oraz Sekcja Gospodarki Magazynowej.

Jestem głęboko przekonany, że Rzeszów nadal będzie placówką Polskiej Spółki Gazownictwa, z korzyścią dla samej Spółki, ale także dla całego miasta i województwa podkarpackiego.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski