piątek, 20 styczeń 2017

Interpelacja nr 7009 i odpowiedź w sprawie gospodarowania w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

Do ministra skarbu państwa.

Lektura stron internetowych przynosi informacje o zamiarze sprzedaży szeregu nieruchomości, których właścicielem bądź dzierżawcą jest Polski Holding Obronny sp. z o.o. (wykaz nieruchomości dostępny jest na stronie internetowej Spółki). Plany sprzedaży tych działek budzą zdziwienie, zważywszy na zapowiadany rozmiar rozporządzania aktywami Spółki jaki i zamiarowany sposób zadysponowania nimi.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora ( Dz.U. z 1996 r. nr 73, poz. 350, z późn. zm.) uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Dlaczego Polski Holding Obronny sp. z o.o. zamierza dokonać sprzedaży szeregu nieruchomości wbrew zapowiedziom Prawa i Sprawiedliwości oraz Pani Premier Beaty Szydło (według której Rządy Platformy Obywatelskiej i PSL zamierzały sprzedać wszystko), iż nieruchomości będące w posiadaniu Spółek Skarbu Państwa nie będą sprzedawane, gdyż stanowią tzw. dobra narodowe.?
 2. Jaka jest przyczyna sprzedaży przez Polski Holding Obronny sp. z o.o. tak dużej ilości nieruchomości?
 3. Czy przyczyną sprzedaży tych nieruchomości przez Spółkę jest jej sytuacja finansowa?
 4. Jaka jest przyczyna zaniechania sprzedaży nieruchomości położonych we Wrocławiu poprzez wyłonienie w formie przetargu podmiotu (dewelopera), który uiszczałby cenę uzyskaną w wyniku wybrania najwyższej oferty za tzw. PUM, określony miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego, a która uiszczana byłaby w okresie wskazanym przez Spółkę, wynikającym z planów rozwoju Spółki?
 5. Jaka jest przyczyna sprzedaży nieruchomości położonych w dzielnicy Warszawa Bemowo, bez dążenia do zmiany miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego?
 6. Dlaczego sprzedaż nieruchomości położonych w dzielnicy Warszawa Bemowo nie odbywa się poprzez wyłonienie w formie przetargu podmiotu (dewelopera), który uiszczałby cenę uzyskaną w wyniku wybrania najwyższej oferty za tzw. PUM, określony miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego, z zabezpieczeniem Spółki poprzez obowiązek zapłaty wyższej ceny, jeżeli ilość PUM-u ulegnie zwiększeniu w miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego?
 7. Co jest przyczyną sprzedaży kilku nieruchomości na terenie Woli?
 8. Czy sprzedaż tych nieruchomości nie będzie miała żadnego wpływu na uregulowanie stanu prawnego pozostałych nieruchomości na terenie tzw. Fortu Wola?
 9. Co było przyczyną przeniesienia siedziby Spółki do budynku nr 15 przy ul. Fort Wola 22 w Warszawie?
 10. Czy w związku z przeniesieniem tej siedziby Spółka zobowiązana była do zapłaty odszkodowań dla najemców pomieszczeń w budynku nr 15?
 11. Na jaką wartość zostały podpisane umowy na sprzedaż towarów i usług przez Spółkę w 2016 r.?
 12. Na jaką ogólną wartość w 2016 r. zostały złożone przez Spółkę oferty na sprzedaż uzbrojenia na rynkach zagranicznych?
 13. Jaki procent w wartości, o której mowa w pkt. 11 stanowią umowy zawarte w wyniku ofert złożonych przez Spółkę w okresie kiedy funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Błażej Wojnicz (zarówno w ramach oddelegowania do pełnienia tej funkcji przez Radę Nadzorczą jak i po wyborze do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu), a jaką umowy zawarte w wyniku ofert złożonych przez Spółkę w okresie kiedy funkcję pełnili poprzednicy Pana Błażeja Wojnicza?
 14. Na jakim etapie jest realizacja projektu budowy zdolności ochrony Infrastruktury krytycznej przez Spółkę?
 15. Proszę o podanie wszystkich wskaźników finansowych Spółki przekazywanych dla Ministerstwa Skarbu Państwa za 2016 r. w rozbiciu na kwartały.

Zgłaszający: Zdzisław Gawlik

 

Odpowiedź na interpelację nr 7009 w sprawie gospodarowania w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na przekazaną przez Ministerstwo Skarbu Państwa interpelację Pana Posła Zdzisława Gawlika w sprawie gospodarowania w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o. (nr 7009), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji uzyskanych od Polskiego Holdingu Obronnego (PHO) sp. z o.o.

Na stronie internetowej przedmiotowej Spółki prezentowane jest jedynie portfolio nieruchomości należących do spółki, nie znajduje się na niej wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jednocześnie należy podkreślić, że zbywanie nieruchomości odbywa się wyłącznie w trybie przetargu publicznego. Polski Holding Obronny sp. z o.o. ogłosił przetargi publiczne mające na celu sprzedaż jedynie części z posiadanych praw użytkowania wieczystego nieruchomości. Rozporządzanie aktywami trwałymi, w tym nieruchomościami jest związane z planowanym rozwinięciem dodatkowych obszarów działalności Spółki i odbywa się zgodnie z prawem. Natomiast stosowanie procedury przetargu publicznego w zbywaniu nieruchomości umożliwia osiąganie maksymalnych warunków cenowych przy jednoczesnym zachowaniu transparentności przebiegu procesu sprzedaży.

W bieżącym roku Polski Holding Obronny sp. z o.o. nie sprzedał żadnej z posiadanych nieruchomości. W tym miejscu wskazać należy, że samo ogłoszenie postępowania dotyczącego sprzedaży nieruchomości nie jest równoznaczne z jej sprzedażą.

Ponadto PHO sp. z o.o. informuje, że przyczyną rozpoczęcia procedury przetargowej dotyczącej zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Spółki jest konieczność racjonalnego dysponowania aktywami trwałymi oraz zarządzania portfelem nieruchomości należącym do Spółki.

Odnosząc się do pytania dotyczącego zaniechania sprzedaży nieruchomości położonych we Wrocławiu wskazuję, że Polski Holding Obronny sp. z o.o., na podstawie wytycznych Ministerstwa Skarbu Państwa wynikających z pisma datowanego na dzień 4 października 2013 r., zobowiązany został do stosowania w procesie sprzedaży nieruchomości rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz. 177). Z § 20 ww. rozporządzenia wynika, że nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni. Powyższy sposób ustalenia procedury i trybu sprzedaży nieruchomości ogranicza możliwość konstruowania transakcji sprzedaży w zależności od osiągniętych przez kupującego parametrów zabudowy.

Natomiast w kwestii sprzedaży wspomnianej w interpelacji nieruchomości w dzielnicy Warszawy Bemowo informuję, że Polski Holding Obronny sp. z o.o. nie ogłosił przetargu publicznego dotyczącego sprzedaży tej nieruchomości. Obecny Zarząd Spółki podejmuje szereg działań mających na celu dążenie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część IV – rejon ulicy Synów Pułku. Podkreślić należy, że brak zgłoszenia przez poprzedni Zarząd PHO sp. z o.o. uwag do treści projektu planu wyłożonego do publicznych konsultacji w październiku 2015 roku doprowadził do uchwalenia planu zawierającego niekorzystne dla Spółki zapisy i rozstrzygnięcia planistyczne. Uchwała nr XXXV/863/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część IV – rejon ulicy Synów Pułku w zakresie nieruchomości należących do Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. wprowadziła następujące przeznaczenie terenu: zieleń urządzona C.10.ZP. Zatem wykorzystanie terenu pod zabudowę mieszkaniową nie jest obecnie możliwe. Ponadto aktualne pozostają omówione wyżej ograniczenia w zakresie zbywania nieruchomości.

Ponadto Polski Holding Obronny sp. z o.o. informuje, że w obecnym roku kalendarzowym w zakresie nieruchomości położonych w dzielnicy Wola w Warszawie został ogłoszony przetarg publiczny jedynie na zbycie jednej działki nr 122 z obrębu 6-07-06 o powierzchni 1.1180 m2. Ewentualne zbycie tej działki nie będzie miało wpływu na uregulowanie stanu prawnego pozostałych nieruchomości, w tym nieruchomości na terenie tzw. „Fortu Wola”.

Odpowiadając na pytanie dotyczące przeniesienia siedziby przedmiotowej Spółki do należącego do niej budynku nr 15 przy ul. Fort Wola 22 w Warszawie informuję, że zdecydowano o tym ze względu na racjonalne i ekonomiczne gospodarowanie posiadanymi nieruchomościami. Umowy z najemcami zostały rozwiązane za porumienieniem stron. Polski Holding Obronny sp. z o.o. zwrócił jedynie nakłady poniesione przez najemców na nieruchomość. Wszystkie działania Spółki były i są prowadzone zgodnie z jej najlepszym interesem i w żaden sposób nie naraziły Spółki na straty.

Odnosząc się do pytania Pana Posła Zdzisława Gawlika dotyczącego wartości na jaką podpisane zostały umowy na sprzedaż towarów i usług przez Spółkę w bieżącym roku – informacje te (jak wskazuje PHO sp. z o.o.) nie mogą zostać ujawnione, bowiem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Należy jednak podkreślić, że Polski Holding Obronny sp. z o.o. jest stale obecny na rynkach zagranicznych oraz prowadzi ofertowanie na sprzedaż uzbrojenia.

Podobnie ujawnienie wartości procentowych ww. umów stanowiłoby naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Polski Holding Obronny sp. z o.o. składa coroczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) i na tej podstawie możliwa jest ocena wskaźników finansowych i ekonomicznych.

Odnosząc się do pytania dotyczącego etapu na jakim jest realizacja projektu budowy zdolności ochrony infrastruktury krytycznej przez Spółkę, informuję, że PHO od 2014 r. posiada wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych koncesję Nr L-0186/14 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego. Aktualnie koncesja ta została rozszerzona o wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. PHO sp. z o.o. buduje kompetencje i struktury niezbędne do realizowania działalności objętej ww. koncesją. Etap rozwoju działalności PHO sp. z o.o. w zakresie udzielonej koncesji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ponadto informuję, że wszystkie wskaźniki finansowe Spółki Polski Holding Obronny sp. z o.o. stanowią dane wrażliwe ze względu na istniejące zobowiązania umowne do zachowania poufności, w tym w szczególności z instytucjami finansowymi. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w przeciwieństwie do spółek giełdowych, nie jest zobowiązana do przekazywania swoich danych wrażliwych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym nie jest możliwe przekazanie Panu Posłowi Zdzisławowi Gawlikowi tak szczegółowych informacji.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki