piątek, 20 styczeń 2017

Interpelacja nr 7282 i odpowiedź w sprawie wynagrodzenia organów PGZ

Do ministra obrony narodowej

W związku z licznymi zmianami w strukturze organów zarządzających oraz organów korporacyjnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz spółek tworzących PGZ, zmianie ulegało również wynagrodzenie tych organów.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora ( Dz.U. z 1996 r. nr 73, poz. 350, z późn.zm) uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Proszę o udzielenie informacji o wynagrodzeniu członków Zarządu Spółki oraz kadry kierowniczej.
  2. Jak w przeciągu ostatniego roku zmieniało się wynagrodzenie Zarządu oraz kadry kierowniczej PGZ?
  3. Jak zmieniało się wynagrodzenie członków organów korporacyjnych w spółkach tworzących PGZ, spółkach w których PGZ bezpośrednio lub pośrednio posiada udziały na przestrzeni ostatniego roku?

Zgłaszający: Zdzisław Gawlik

 

Odpowiedź na interpelację nr 7282 w sprawie wynagrodzenia organów PGZ

Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na przekazaną przez Ministerstwo Skarbu Państwa interpelację Pana Posła Zdzisława Gawlika w sprawie wynagrodzenia organów PGZ (nr 7282), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji uzyskanych z Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (PGZ).

Osoby piastujące funkcje członków Zarządów PGZ otrzymują wynagrodzenie na podstawie zawartych ze Spółką umów o świadczenie usług z zakresu zarządzania, a ich treść jest objęta tajemnicą prawnie chronioną i nie może być ujawniona bez zgody zainteresowanych. Ich wynagrodzenia ustalane są przez Radę Nadzorczą PGZ i składają się z części stałej oraz wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od stopnia realizacji celów w danym roku kalendarzowym. Kwoty wynagrodzenia Zarządu są publikowane w sprawozdaniu rocznym.

Z kolei o wynagrodzeniach kadry kierowniczej decyduje Zarząd PGZ i są one dostosowane do polityki wynagradzania obowiązującej w Spółce.

W trakcie ostatniego roku wynagrodzenia Zarządu Spółki zmieniły swoją strukturę w ten sposób, że zrezygnowano z wynagrodzenia stałego na rzecz systemu motywacyjnego. Wprowadzono podział na wynagrodzenie stałe oraz zmienną część rozliczaną raz w roku na podstawie poziomu realizacji celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą Spółki na dany rok. Z Informacji posiadanych przez PGZ wynika, iż system taki funkcjonuje również w spółkach z Grupy Kapitałowej PGZ i został wprowadzony w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202).

Sprawa wynagrodzeń członków organów korporacyjnych w spółkach z Grupy Kapitałowej PGZ winna być postrzegana w łączności z przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętą na podstawie ww. przepisów, praktyką. Zgodnie z powyższym w spółkach tych stosuje się zasadę, iż wynagrodzenia dla zarządów spółek ustalają rady nadzorcze tych spółek, a wynagrodzenia członków rad nadzorczych Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników.

U podstaw takiej praktyki leży przekonanie, że to rady nadzorcze, dysponujące z racji sprawowanego nadzoru szczegółowymi informacjami o aktualnej sytuacji spółki, ustalają wynagrodzenia zarządów a Walne Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników wynagrodzenia członków rad nadzorczych na poziomie uwzględniającym różnorakie aspekty otoczenia, w jakim spółka funkcjonuje. Taki system pozwala uwzględnić ogromne zróżnicowanie spółek pod względem kapitałów, zatrudnienia, produkcji, rentowności, a także rejonizacji.

PGZ nie posiada jednak narzędzi prawnych ani faktycznych, które dawałyby tej Spółce uprawnienie do uzyskiwania informacji w przedmiocie wysokości wynagrodzeń poszczególnych osób w spółkach z Grupy Kapitałowej PGZ. Jednakże należy przypuszczać, że na skutek implementacji zapisów ww. ustawy, wysokość wynagrodzeń członków kadry zarządzającej w tych spółkach została dostosowana do ograniczeń wynikających z ustawy.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki