poniedziałek, 03 kwiecień 2017

Interpelacja nr 11644 w sprawie organizowania przez Polski Holding Obronny sp. z o.o. przetargów na sprzedaż nieruchomości

Do ministra obrony narodowej.

W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację nr 7009 w sprawie gospodarowania w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o. ze zdziwieniem przyjmuję, iż w przypadku gdy rachunek ekonomiczny wskazuje na możliwość uzyskania wyższej ceny za zbywaną nieruchomość poprzez zastosowanie konstrukcji transakcji sprzedaży nieruchomości w zależności od osiągniętych przez kupującego parametrów brak jest możliwości jej zastosowania z uwagi na pismo z dnia 4 października 2013 r. Ministra Skarbu Państwa, którym to zobowiązano PHO sp. z o.o. do stosowania w procesie sprzedaży nieruchomości rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz. 177).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. Nr 73, poz. 350, ze zm.) uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy Zarząd PHO sp. z o.o. przeprowadzał analizy możliwości zbycia posiadanych nieruchomości poprzez wyłonienie w formie przetargu podmiotu (dewelopera), który uiszczałby cenę uzyskaną w wyniku wybrania najwyższej oferty za tzw. PUM, określony miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego, a która uiszczana byłaby w okresie wskazanym przez Spółkę, wynikającym z planów rozwoju Spółki?
 2. Czy Zarząd PHO sp. z o.o. występował do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o niestosowanie reguł wskazanych w piśmie z dnia 4 października 2013 r.?
 3. Co jest przyczyną ogłaszania przetargów na sprzedaż nieruchomości przez PHO sp. z o.o., a następnie ich odwoływania?
 4. Jaka jest przyczyna usuwania ze swojej strony internetowej przez PHO sp. z o.o. odwołanych przetargów na sprzedaż nieruchomości, co zmusza obywateli do wykonywania tzw. print screenów?
 5. Ile przetargów na sprzedaż nieruchomości zostało odwołanych? Na sprzedaż których nieruchomości?
 6. Jak PHO sp. z o.o. zamierza dokonać zmiany nieruchomości miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego położonych w dzielnicy Warszawa Bemowo, w obecnym brzmieniu Studium?
 7. Jaki cel zamierza osiągnąć PHO sp. z o.o. poprzez ogłoszenie postępowań dotyczących sprzedaży nieruchomości, a następnie ich odwoływanie?
 8. Czy obecna sytuacja finansowa PHO sp. z o.o. nie rodzi konieczności złożenia przez Spółkę wniosku o upadłość?
 9. Jaki przychód miesięcznie osiąga PHO sp. z o.o. z części nieruchomości położonej przy Al. Jana Pawła II 11 w Warszawie, które PHO sp. z o.o. opuściła po zmianie swojej siedziby?
 10. Ile wynosił zwrot nakładów poniesionych przez PHO sp. z o.o. na rzecz najemców nieruchomości położonej w budynku nr 15 przy ul. Fort Wola 22 w Warszawie?
 11. Czy obecność PHO sp. z o.o. na rynkach zagranicznych oraz ofertowanie na nich i sprzedaż uzbrojenia nie stanowi wojny polsko - polskiej z PGZ S.A.?
 12. Czy pełnienie przez Pana Błażeja Wojnicza funkcji Prezesa Zarządu w trzech spółkach zapewnia należyte wypełnianie tych obowiązków?
 13. Ile wynagrodzeń pobiera Pan Błażej Wojnicz? Z których Spółek? Jaka jest ich wysokość?

W związku z obowiązkiem dotyczącym składania rocznego sprawozdania finansowego przez PHO sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego, którego to akta są jawne (a co za tym idzie wyłączone spod ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) ponownie proszę o podanie:

 1. Na jaką wartość zostały podpisane umowy na sprzedaż towarów i usług przez Spółkę w 2016 r.?
 2. Proszę o podanie wszystkich wskaźników finansowych Spółki przekazywanych dla Ministerstwa Skarbu Państwa za 2016 r.

Zgłaszający: Zdzisław Gawlik