czwartek, 13 kwiecień 2017

Interpelacja nr 10805 i odpowiedź w sprawie prowadzonych działań związanych z połączeniem KHW i PGG

Do prezesa Rady Ministrów.

Jak wynika z doniesień prasowych obie spółki górnicze, tj. PGG i KHW są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. PGG zakończyła rok 2016 ze strata ok. - 300 mln zł. Katowicki Holding Węglowy S.A. natomiast ma duże trudności z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań (zadłużenie spółki wynosi ok. 2,5 mld zł). W tej sytuacji resort energii, jako jedyne działanie restrukturyzacyjne proponuje połączenie dwóch nierentownych podmiotów. Nie ma natomiast mowy o innych działaniach naprawczych czy restrukturyzacyjnych, których podjęcie powinno być kluczowe, z punktu widzenia planowanego połączenia. Nie ma też analizy dotyczącej ryzyka zwrotu ewentualnej pomocy publicznej, w przypadku wsparcia finansowego podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa oraz nie wypełniania założeń pomocowych w zakresie programu notyfikowanego przez UE.

Ponadto Pan Wiceminister Grzegorz Tobiszowski wskazuje, że połączenie podmiotów ma nastąpić do końca marca, bowiem już w marcu Holdingowi może zabraknąć środków na wypłaty (wypowiedź przywołana za portalem www.wnp.pl z dnia 04.01.2017 r.), co wskazuje, że jedynym powodem połączenia jest transfer środków z PGG do KHW na wynagrodzenia, a nie poprawa sytuacji w górnictwie.

Dodatkowo w świetle przedstawionej wypowiedzi („Na swoją odpowiedzialność biorę to, że zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego, choć powinien, to nie ogłasza upadłości“ – wypowiedź Krzysztofa Tchórzewskiego – cyt. za portalem www.wnp.pl z dnia 08.02.2017 r.), należy wskazać, iż Minister Energii „wirtualnie przejął“ funkcję zarządzającego podmiotem prawa handlowego, jakim jest Katowicki Holding Węglowy S.A., co nie znajduje uzasadnienia w żadnych uregulowaniach prawnych. Dodatkowo nie zdejmuje to odpowiedzialności z osób zarządzających spółką zgodnie z obowiązującym prawem.

Powyższe należy również traktować, jako nadużycie uprawnień nadzorczych ministerstwa, a więc wydawanie wiążących poleceń zarządowi spółki akcyjnej, co jest wprost zakazane zarówno dla rady nadzorczej, czy też walnego zgromadzenia, a tym samym zupełnie niezrozumiałe w zakresie wydawania takich poleceń przez osoby trzecie (Ministra Energii).

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (KSH, Prawo upadłościowe), za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie, odpowiada jej zarząd. To samo tyczy odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz działanie lub zaniechanie działania, w sytuacji spełnienia się przesłanek związanych z obowiązkiem zgłoszenia wniosku o upadłość spółki prawa handlowego.

Swoją wypowiedzią Minister Energii upublicznił informację dotyczącą trudnej sytuacji finansowej spółki KHW, w szczególności w obszarze braku płynności finansowej. W tej sytuacji bierność zarządu spółki może wskazywać na realizację wytycznych właściciela, niezależnie od obowiązków nałożonych przepisami prawa. Dodatkowo Minister Energii wskazał na zupełną nieznajomość lub ignorowanie obowiązujących przepisów, w szczególności Kodeksu spółek handlowych i Prawa upadłościowego.

Dodatkowo zarząd spółki KHW S.A. zadeklarował realizację szeregu inicjatyw i działań naprawczych, o czym mowa w nocie do sprawozdania finansowego spółki za 2015 r. Brak jest natomiast rzetelnej wiedzy, co do stopnia i efektów ich realizacji.

W świetle powyższych informacji i podjętych działań, zwracam się do Pani Premier o udzielenie odpowiedzi:

  1. Dlaczego brak jest reakcji właściwych służb w zakresie doniesienia (wypowiedź Ministra Energii w zakresie spełnienia się przesłanek do złożenia wniosku o upadłość KHW) o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby pełniące funkcję w zarządzie KHW S.A. oraz działania na szkodę wierzycieli i akcjonariusza – Skarbu Państwa (uszczuplenie majątku Skarbu Państwa)?;
  2. Wyjaśnienie czy nie nastąpiło przekroczenie uprawnień poprzez ręczne sterowanie spółkami ze 100% udziałem Skarbu Państwa, w tym mających znaczne trudności finansowe – wpływanie na prowadzenie spraw spółki przez Ministra Energii, tj. osobę do tego nieuprawnioną?;
  3. Jakie są faktyczne efekty działań zmierzających do poprawy sytuacji w spółkach górniczych? Pragnę podkreślić, iż realizowane obecnie działania przez Ministerstwo Energii można ocenić jako próbę „restrukturyzacji“ nierentownej spółki, poprzez jej włączenie do innego podmiotu generującego straty;
  4. Jakie jest faktyczne uzasadnienie biznesowe i ekonomiczno-finansowe połączenia spółek PGG i KHW, a także szczegółowy plan działań restrukturyzacyjnych zarówno przed, jak i po ewentualnym połączeniu?;
  5. Czy była wykonywana, a jeśli tak, to jakie są wyniki analizy w zakresie ryzyka zwrotu ewentualnej pomocy publicznej, w przypadku wsparcia finansowego podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa oraz nie wypełniania założeń pomocowych w zakresie programu notyfikowanego przez UE oraz czy połączenie PGG i KHW może być potraktowane jako naruszenie warunków notyfikowanego przez KE programu pomocowego dla górnictwa?

Proszę o udzielenie szczegółowych wyjaśnień w powyższym zakresie. Jednocześnie, celem dokonania rzetelnego osądu prowadzonego procesu połączenia spółek PGG oraz KHW, proszę o przedstawienie:

  1. rzetelnej informacji nt. faktycznej sytuacji majątkowo-finansowej podmiotów branży górniczej (KHW, PGG);
  2. informacji nt. spełnienia się założeń i warunków kontynuacji działalności przez KHW, o których mowa w dodatkowych informacjach do sprawozdania finansowego spółki za 2015 r. (nota nr 1.10.D).

Zgłaszający: Zdzisław Gawlik

 

Odpowiedź na interpelację nr 10805 w sprawie prowadzonych działań związanych z połączeniem KHW i PGG

Niekorzystna sytuacja na rynku węgla kamiennego pokazała dobitnie, że pomimo uzyskania znacznych środków w ramach programu emisji obligacji zabezpieczonych, Spółka Katowicki Holding Węglowy S.A. nie przeprowadziła koniecznych działań restrukturyzacyjnych i  nie  była  przygotowana  ani  w  sferze  finansowej  ani  operacyjnej  do funkcjonowania w okresie dekoniunktury. Podjęcie skutecznych działań restrukturyzacyjnych było zatem konieczne przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dostaw węgla na rynek krajowy, ale  także  ze względów ekonomicznych        i społecznych ważnych dla Górnego Śląskiego.

Odnosząc się bezpośrednio do zadanych przez Pana Posła pytań, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r.        poz. 2171 z późn. zm.) zgłoszenia wniosku o upadłość spółki kapitałowej może dokonać zarząd spółki, w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – podmiot uprawniony  do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, a także wierzyciel spółki.   Niezłożenie   wniosku   o   upadłość,   także   przez   wierzycieli   Spółki,   wiąże   się z  podjęciem  aktywnych  działań  właścicielskich,   mających   na   celu   restrukturyzację   we wszystkich obszarach działalności Spółki w celu odzyskania jej rentowności i  stabilności finansowej. Minister Energii wykonujący prawa z akcji Skarbu Państwa jako strażnik majątku publicznego powinien być aktywnym i świadomym właścicielem, a nie jedynie biernym akcjonariuszem. Stąd też, wykonując kompetencje właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa ma obowiązek prowadzić aktywną politykę właścicielską i przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych prawem, takich jak wykonywanie praw majątkowych i korporacyjnych dążyć do optymalizacji wartości majątku publicznego.
W nawiązaniu do pytania dotyczącego działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przed i po zbyciu kopalń KHW S.A. uprzejmie informuję, że do PGG Sp. z o.o. zostały sprzedane wszystkie cztery kopalnie KHW S.A. W kopalniach tych przeprowadzone zostaną działania restrukturyzacyjne. Najważniejsze z nich to połączenie technologiczne złóż KWK Wieczorek z KWK Murcki-Staszic, a po wyeksploatowaniu przygotowanego frontu wydobywczego przesunięcie zbędnego majątku KWK Wujek Ruch Śląsk i KWK Wieczorek do SRK S.A. W następstwie połączenia technologicznego złoża KWK Wieczorek będą eksploatowane przez KWK Murcki-Staszic.

Kopalnie  KWK  Mysłowice-Wesoła  i  KWK  Murcki-Staszic  posiadają  możliwości i zasoby pozwalające na prowadzenie ekonomicznie uzasadnionego wydobycia w perspektywie najbliższych 30 lat. Kopalnie te wymagają doinwestowania w celu przywrócenia im rentowności.

Zbycie kopalń KHW do PGG Sp. z o.o.   pozwala na wykorzystanie efektu synergii   w wielu aspektach technicznych, rynkowych i finansowych. Zdecydowanej poprawie ulegną możliwości   inwestycyjne,   zwiększona   zostanie   efektywność   gospodarowania   złożami  i  majątkiem  produkcyjnym.  Połączenie  potencjałów  Spółek  zwiększy  konkurencyjność  na rynkach, pozwoli na elastyczniejsze reagowanie na zmiany cen węgla i obniżenie kosztów administracyjnych i transportu. Celem jest także budowa jednej wspólnej sieci sprzedaży (wraz z nabyciem majątku KHW S.A. PGG Sp. z o.o. stanie się także stroną umów handlowych).     Połączenia     Spółek     jest     optymalne     ze     względów     społecznych    i ekonomicznych, zapewni bowiem ciągłość funkcjonowania kopalń i stabilne zatrudnienie dla górników.
Efekty działań restrukturyzacyjnych w spółkach górniczych są aż nadto widoczne. PGG Sp. z o.o., która w obecnej formie rozpoczęła działalność 1 maja 2016 r., wygenerowała stratę znacząco niższą od oczekiwanej, a od października 2016 r. generuje co miesiąc zysk netto (w październiku 15 mln zł, w listopadzie 18,5 mln zł oraz 35,8 mln zł w grudniu).       Na koniec roku 2016 Spółka wykazała wprawdzie stratę (-) 319,8 mln zł, niższą od planowanej   na 2016 r. i trzykrotnie niższą od wygenerowanej w 2015 r. przez Kompanię

Węglową S.A. Efektem restrukturyzacji jest także sytuacja JSW S.A. dla której najistotniejszym parametrem jest wycena giełdowa akcji. W dniu 29 grudnia 2015 r. jedna akcja JSW S.A. na warszawskiej GPW kosztowała ok. 10 zł. W pierwszej dekadzie kwietnia 2017 r. jej cena wynosiła ok. 70 zł.

Zbycie kopalń KHW S.A. na rzecz PGG Sp. z o.o. było przedmiotem rozmów prowadzonych   przez   przedstawicieli   Ministerstwa    Energii    z    Dyrekcją    Generalną ds. Konkurencyjności Komisji Europejskiej przed rozpoczęciem tego procesu. Proces będzie wymagał   przeprowadzenia    kolejnej    notyfikacji    pomocy    publicznej.    Jeżeli    chodzi o  wymagania  pomocy  państwa  zaakceptowanej  decyzją  Komisji  Europejskiej  z  dnia 18  listopada  2016  r.  chciałbym  poinformować,  że   dotyczy  ona  instrumentów   ujętych  w ustawie z  dnia  7  września  2007  r.  o  funkcjonowaniu  górnictwa  węgla  kamiennego.  W przypadku zbycia KHW S.A. zostały zastosowane tylko możliwości ujęte w ustawie przy zachowaniu ograniczeń wskazanych w decyzji z 18 listopada 2016 r. Nie zachodzi zatem obawa „niewypełnienia założeń pomocowych”.
Szczegółowe informacje rachunkowe, księgowe i finansowe stanowią tajemnicę przedsiębiorcy i nie mogą być udostępniane przez Ministra Energii. Zachowanie poufności jest niezmiernie istotne także z tego względu, że wspólnikami PGG Sp. z o.o. są m.in. spółki publiczne.

Odnosząc się do ostatniego pytania Pana Posła uprzejmie informuję, że założenia dalszego funkcjonowania przedstawione przez audytora KHW S.A. w sprawozdaniu finansowym za 2015 r. dotyczą roku 2016. Sprawozdanie finansowe za ten rok nie zostało dotychczas ostatecznie opracowane, a to ze względu na fakt, że zgodnie z przepisami ustawy  o rachunkowości musi uwzględniać istotne zdarzenia, które miały miejsce po zakończeniu roku obrotowego. Z uwagi, iż przedwstępną umowę  zbycia  kopalń  podpisano 29 marca  2017 r. zdarzenie to powinno zostać uznane jako istotne oraz zostać odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za rok 2016.

Odpowiadający: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii