poniedziałek, 25 styczeń 2016

Interpelacja nr 413 i odpowiedź w sprawie funkcjonowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Procedowane przez Sejm VIII kadencji ustawy ingerują w zakres kompetencji samorządów terytorialnych, czego przykładem jest choćby przyjęta przez obie izby ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Przygotowane przez większość parlamentarną, rząd oraz Prezydenta RP inicjatywy ustawodawcze będą miały duży wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego szczególnie w wymiarze finansowym. Tymczasem od dnia wyborów nie zostali powołani członkowie strony rządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Komisja jako forum osiągania wspólnych, często kompromisowych, rozwiązań przez stronę rządową i samorządową w sprawach doniosłych dla działania jednostek samorządu terytorialnego pełniła w ostatnich latach bardzo ważną rolę. Współpraca korporacji samorządowych oraz przedstawicieli rządu na partnerskich warunkach i z poszanowaniem zasady autonomii j.s.t. powinna być kontynuowana dla dobra publicznego. Stanowi bowiem gwarancję dobrej jakości stanowionego prawa - tworzenia przyjaznych ram prawnych funkcjonowania samorządu, który odpowiada we współczesnej Polsce za realizację przeważającej liczby zadań publicznych, zarządzanie programami operacyjnymi oraz prowadzenie tysięcy projektów inwestycyjnych wspieranych funduszami unijnymi. Obowiązek przedstawienia do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projektów aktów prawnych – ustaw, rozporządzeń i uchwał RM, wraz z prognozą ich skutków finansowych, zapewnia szeroką konsultację wprowadzanych zmian.

Samorząd terytorialny cieszy się wysokim poziomem zaufania i aprobaty w polskim społeczeństwie. Dobrą praktyką wypracowaną przez KWRiST było do tej pory przekazywanie do dalszych prac parlamentarnych uzgodnionych ze stroną samorządową projektów. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podjęcie pilnego dialogu ze stroną samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i ustalenie terminarza posiedzeń Komisji.

Zgłaszający: Jacek Protas

 

Odpowiedź na interpelację nr 413 w sprawie funkcjonowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) rozpatruje projekty aktów prawnych, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego przedstawione przez członków Rady Ministrów i inne właściwe w tym zakresie podmioty. Należy wskazać, że przywołany w wystąpieniu Pana Posła, procedowany przez Sejm VIII kadencji projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw był inicjatywą poselską.

Mając na uwadze kontynuację wypracowanego w ostatnich latach trybu pracy KWRiST (comiesięcznych spotkań) i jej zespołów problemowych, do których zakresu działania należy wykonywanie zadań wynikających z art. 3 ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, jak również w związku ze zmianami kadrowymi w poszczególnych ministerstwach, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Współprzewodniczący KWRiST po stronie rządowej, wyrażając nadzieję na pozytywną współpracę z samorządami w zakresie zadań i funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz właściwej realizacji zadań publicznych na rzecz obywateli, zwrócił się w grudniu 2015 roku z wnioskiem do Prezydenta Miasta Gliwice, dotychczasowego Współprzewodniczącego KWRiST po stronie samorządowej o zaopiniowanie przez stronę samorządową w trybie obiegowym dokumentów, które stanowiły przedmiot posiedzeń zespołów problemowych KWRiST.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpił z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie jedenastu nowych przedstawicieli strony rządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Inauguracyjne posiedzenie, podczas którego zostaną wręczone nominacje przedstawicielom rządu, odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 roku.Tym samym przedstawiciele obu stron będą mieli możliwość podjęcia rozmów o ważnych sprawach dla środowisk samorządowych.

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek