poniedziałek, 30 maj 2016

Interpelacja nr 2730 i odpowiedź w sprawie współfinansowania budowy dróg krajowych przez samorządy terytorialne

Do ministra infrastruktury i budownictwa.

Budowa nowoczesnej infrastruktury drogowej stanowi jedno z najważniejszych wyzwań rozwojowych Polski. Od przeszło dekady wysiłek inwestycyjny naszego kraju wspierany jest funduszami unijnymi, które dofinansowują zarówno powstawanie odcinków autostrad, tras ekspresowych i pozostałych dróg krajowych, jak również sieci tras, których zarządzanie leży w gestii samorządów różnych szczebli – dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Realizacja inwestycji samorządowych współfinansowanych w ostatnich latach m.in. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (popularne schetynówki) oraz regionalnych programów operacyjnych wymagały od samorządów dużego wysiłku finansowego, który generował wzrost zadłużenia poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwaniem dla j.s.t będzie zabezpieczenie funduszy na realizację kolejnych projektów infrastrukturalnych w nowych programach operacyjnych i rządowych w perspektywie do 2020 roku. Z zaniepokojeniem odnoszę się do informacji przekazanej przez wiceministra infrastruktury Jerzego Szmita dotyczącej szukania oszczędności na budowę dróg krajowych poprzez współfinansowanie tych inwestycji poprzez samorządy terytorialne.

Liczba niezbędnych i oczekiwanych przez mieszkańców zadań inwestycyjnych na drogach zarządzanych przez samorządy terytorialne powoduje, że przesuwanie na samorządy kolejnego ciężaru finansowego może zagrozić realizacji ich podstawowych zadań, czyli dbałości o rozwój sieci dróg o znaczeniu lokalnym i wojewódzkim, która w Polsce wymaga wciąż znaczących nakładów finansowych.

W województwie warmińsko-mazurskim w ostatnich latach zrealizowane były udane projekty współfinansowania inwestycji drogowych na sieci tras wojewódzkich ze środków zewnętrznych (RPO W-M 2007-2013, Program Operacyjny Polska - Rosja), samorządu województwa oraz gmin i powiatów, jednakże były to wyjątkowe przypadki wynikające właśnie z braku dostępności środków w budżecie samorządu województwa i zbyt niskiego wsparcia takich zadań z budżetu centralnego. Ponadto wartość inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich jest znacząco niższa niż podobnych zadań realizowanych na sieci dróg krajowych.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa modelu współfinansowania zadań inwestycyjnych przez samorządy terytorialne, nad którym pracuje Pana resort. Z uwagi na dbałość o bezpieczeństwo budżetów j.s.t wszelkie rozwiązania w tym temacie powinny być przedstawione korporacjom samorządowym, które powinny mieć możliwość wyrażenia opinii dotyczących opracowywanych rozwiązań.

Zgłaszający: Jacek Protas

 

Odpowiedź na interpelację nr 2730 w sprawie współfinansowania budowy dróg krajowych przez samorządy terytorialne

Uprzejmie wyjaśniam, iż z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa powołany został Komitet Sterujący ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych. W ramach tego Komitetu prowadzone są szerokie analizy, które są odpowiedzią na wiele mankamentów w sposobie zarządzania krajową infrastrukturą drogową i mają na celu wypracowanie rozwiązań systemowych, które przyniosą wymierne, długofalowe efekty poprawiające funkcjonowanie całej branży drogowej. W wyniku dotychczasowych prac grup roboczych, których członkami są przedstawiciele wykonawców, projektantów branży drogowej, środowiska naukowego oraz strony społecznej sformułowano wstępne koncepcje, które zostaną poddane głębszej analizie i być może pozwolą wypracować konkretne rozwiązania.

Jedną z koncepcji wypracowanych przez grupy robocze Komitetu Sterującego jest stworzenie, w związku z licznymi wnioskami jednostek samorządu terytorialnego (JST) deklarujących chęć współfinansowania, regulacji prawnych umożliwiających współpracę finansową między JST, a Skarbem Państwa w zakresie finansowania inwestycji drogowych, w przypadku, gdy JST jest zainteresowana współfinansowaniem realizacji danej inwestycji drogowej.

Należy zwrócić uwagę, iż analizowane rozwiązanie nie ma na celu przesuwanie na samorządy ciężaru finansowania dróg krajowych. Byłaby to jedynie fakultatywna możliwość dla tych samorządów, które w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i ich potrzeby komunikacyjne pragną przeznaczyć środki finansowe na inicjowanie realizacji zadań (np. budowy chodników, ścieżek rowerowych itp.) przy drogach zarządzanych przez innych zarządców. Wydaje się zatem, iż rozważane rozwiązania wychodzą naprzeciw postulatom formułowanym przez samorządy, dotyczącym sformułowania jednoznacznego przepisu, wskazującego możliwość realizacji inwestycji uwzględniających potrzeby społeczności lokalnych.

Jednocześnie wyjaśniam, iż zgodnie z zasadami prawidłowego procesu legislacyjnego ostatecznie przyjęte rozwiązania będą szeroko konsultowane publicznie również ze środowiskiem samorządowym.

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit