czwartek, 03 listopad 2016

Interpelacja nr 6829 i odpowiedź w sprawie Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020

Do ministra rozwoju.

W związku z ponownym przekazaniem Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 do Komisji Europejskiej, zwracam się ponownie z zapytaniem, jak Pana resort w kontekście pogarszających się stosunków polsko-rosyjskich, którym wyrazem było zawieszenie małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim, ocenia perspektywy wykorzystania środków ww. programu.

Szybkie i skuteczne wdrażanie programu współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020, którego wartość wynosi prawie 62 mln euro, ma bardzo ważne znacznie dla województwa warmińsko-mazurskiego. Program stwarza możliwość realizacji inwestycji infrastrukturalnych, ale też może wypełnić bardzo ważną rolę w aktywizacji kontaktów kulturalnych i społecznych mieszkańców sąsiadujących regionów – województwa warmińsko-mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego. W kontekście pogarszających się relacji rządowych na linii Warszawa - Moskwa, pod znakiem zapytania może stać gotowość partnerów z Obwodu Kaliningradzkiego do podjęcia współpracy. Proszę o odniesienie się do moich wątpliwości, przekazanie informacji o zainteresowaniu partnerów rosyjskich uczestniczeniem w programie oraz prawdopodobnej dacie ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach tego instrumentu.

Zgłaszający: Jacek Protas

 

Odpowiedź na interpelację nr 6829 w sprawie Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju przedłożyło Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 (Program) do akceptacji Komisji Europejskiej pod koniec czerwca 2016 r. Program został opracowany i zatwierdzony przez polsko-rosyjską grupę roboczą. Współpraca ze stroną rosyjską zarówno w kontaktach roboczych,     jak i na forum grupy przebiega pragmatycznie. Ze strony rosyjskiej w przygotowanie i realizację Programu zaangażowane są władze centralne oraz władze Obwodu Kaliningradzkiego. Ministerstwo Rozwoju dokłada starań, aby rozpoczęcie naboru nastąpiło w pierwszej połowie 2017 r. Konkretna data będzie zależała    m.in. od zatwierdzenia Programu przez Komisję oraz zakończenia prac nad pakietem aplikacyjnym.

W ramach Programu realizowane będą projekty wybierane w trybie konkursowym oraz duże projekty infrastrukturalne (DPI), które otrzymają wsparcie w procedurze pozakonkursowej. Lista dużych projektów infrastrukturalnych została uzgodniona  pomiędzy  stroną  polską  i  rosyjską,  a  następnie  wpisana do Programu. Na realizację DPI zostanie przeznaczone maks. 30% wkładu UE do budżetu Programu  (ok. 12,5 mln  euro)  oraz  znaczna  część  wkładu  rosyjskiego  (maks.  20,6  mln  euro).  Prace    nad przygotowaniem tych projektów już trwają. Wspólny Sekretariat Techniczny skierował do polskich i rosyjskich wnioskodawców DPI zaproszenia do złożenia skróconych wniosków projektowych.

Wspólny   Sekretariat   Techniczny   Programu   Litwa-Polska-Rosja2007-2013zorganizował  w dniu 20 października br. w Olsztynie spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla wnioskodawców DPI, w którym udział wzięli przedstawiciele trzynastu spośród czternastu potencjalnych DPI. Analogiczne spotkanie odbyło się w Kaliningradzie w dniu 25 października br. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich beneficjentów DPI zgłoszonych przez stronę rosyjską. O dużym zainteresowaniu Programem po obu stronach granicy świadczyć mogą liczne pytania ze strony potencjalnych beneficjentów.

Jestem przekonany, że Program będzie się cieszył dużą popularnością, a wszystkie dostępne środki zostaną w pełni wykorzystane. Uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie instytucje z Polski  i Obwodu Kaliningradzkiego, pomimo utrzymania zawieszenia małego ruchu granicznego, chcą współpracować i tworzyć nowe projekty, które przyczynią się do rozwoju pograniczna polsko-rosyjskiego.

Odpowiadający: Adam Hamryszczak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju