wtorek, 14 luty 2017

Interpelacja nr 9406 i odpowiedź w sprawie projektu ustawy Prawo wodne

Do ministra środowiska.

Z uwagi na liczne kontrowersje i obawy dotyczące projektu ustawy Prawo wodne, zwracam się z pytaniem, czy przekazane Państwa resortowi krytyczne uwagi środowisk żeglarskich i przedsiębiorców zostały uwzględnione w dalszych pracach legislacyjnych ww. ustawy?

W projekcie Prawa wodnego maksymalna stawka opłat za oddawanie gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, stanowiących własność Skarbu Państwa, niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć związanych z uprawianiem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, wynosić ma nawet 10-krotność obowiązującej w danym roku górnej stawki podatku od nieruchomości, czyli nawet 8,9 zł za m2.

Działalność w tym zakresie stanowi ważną gałąź gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego związaną z jego naturalnymi zasobami. Wpisuje się także we wskazany w strategii rozwoju województwa obszar inteligentnych specjalizacji, czyli branż mających największy potencjał rozwoju w regionie, będących wyróżnikami lokalnych gospodarek.

Z uwagi na uzależnienie od sezonowości i zmiennych warunków naturalnych jest to działalność obarczona dużym ryzykiem. Dlatego też wysokość opłat za użytkowanie gruntu pokrytego wodami nie powinna podlegać radykalnym wahaniom, tymczasem proponowane w projekcie stawki maksymalne zdaniem większości środowiska żeglarskiego mogą doprowadzić do drastycznego wzrostu obciążeń i zapaści przedsiębiorstw oraz innych podmiotów prowadzących działalność na użytkowanych gruntach pokrytego wodami.

Zmiany mogą mieć bardzo negatywny wpływ na regionalny rynek pracy i doprowadzić do zwolnień w tych branżach. Apeluję o rozsądne wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w nowej ustawie Prawo wodne służące interesowi publicznemu, a zaś przede wszystkim celom budżetowym.

Zgłaszający: Jacek Protas

 

Odpowiedź na interpelację nr 9406 w sprawie projektu ustawy Prawo wodne</p>

Zasoby wód, należące do strategicznych zasobów naturalnych kraju, ze względu na szczególne znaczenie dla obywateli naszego kraju, a także dla gospodarki narodowej powinny być objęte szczególną ochroną, pod względem ich ilości, jak i jakości. Obowiązek wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie nakłada na Polskę również Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. stanowiąca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), dalej –„RDW”. Jedną z zasad gospodarowania wodami, jakie wprowadza RDW, jest zasada zwrotu kosztów usług wodnych. Zgodnie z postanowieniami art. 9 RDW państwa członkowskie powinny zapewnić, aby usługi wodne były realizowane na zasadzie zwrotu ich kosztów.

Jednym z celów projektu ustawy Prawo wodne, w szczególności w części dotyczącej instrumentów finansowych w gospodarce wodnej, jest przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju, w zakresie gospodarowania zasobami wód, a przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa do regulacji europejskich, co jest niezbędne dla spełniania przez Polskę warunku ex-ante 6.1, i w konsekwencji zapewnienia dalszej możliwości finansowania realizacji inwestycji niezbędnych dla gospodarki wodnej ze środków unijnych.

W toku prowadzonych prac nad przygotowaniem aktualizacji planów gospodarowania wodami  w   obszarach   dorzeczy   dokonana   została   analiza   ekonomiczna,   zgodnie z załącznikiem III do RDW. Analiza ta wykazała, iż aktualnie zwrot kosztów usług wodnych jest realizowany na poziomie od 22% do 24 %, co świadczy o bardzo niskim stopniu wdrożenia jednej z fundamentalnych zasad RDW. Obowiązujące uregulowania prawne w zakresie finansowania gospodarki wodnej nie zapewniają możliwości przeznaczania wystarczających środków publicznych na utrzymanie wód oraz innego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, jak również na kontynuację oraz nowe niezbędne inwestycje w gospodarce wodnej. Natomiast sytuacja sektora finansów publicznych nie pozwala zakładać zwiększonego udziału środków budżetowych w finansowaniu gospodarki wodnej.

Biorąc pod uwagę zadania stawiane przed gospodarką wodną, w tym w szczególności zadania związane z zapewnieniem odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności oraz innych użytkowników  ustanowienie  nowego  systemu  instrumentów  ekonomicznych  w gospodarowaniu wodami jest niezbędne i uzasadnione.
W art. 266 pkt 5 projektu ustawy Prawo wodne, jako jeden z rodzajów instrumentów ekonomicznych w gospodarowaniu wodami wskazano opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami. W projekcie określono górne progi wysokości stawki za użytkowanie 1 m2 gruntu pod wodami. Natomiast jednostkowe stawki opłat zostaną określone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Rada Ministrów w dniu 18 października 2016. przyjęła projekt ustawy wraz      z  poprawkami,  zaś  jego  ostateczna  wersja  jest  aktualnie  opracowywana  zgodnie z regulaminem prac Rady Ministrów.
Projekt rozporządzenia określającego stawki opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami tak, jak pozostałe projekty aktów wykonawczych do projektu ustawy Prawo wodne został opracowany na potrzeby procesu legislacyjnego. Zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia ma aktualnie wyłącznie charakter informacyjny. Dopiero po uchwaleniu i wejściu w życie nowej ustawy – Prawo wodne możliwe  będzie jego  przygotowanie, a następnie rozpoczęcie procesu legislacyjnego,  w którego toku ten projekt będzie podlegał konsultacjom społecznym.

Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami nie powinien spowodować znaczącego wpływu na opłacalność działalności sektora usług rekreacyjno-turystycznych wykorzystujących zasoby wód. Jednakże realizacja postanowień RDW wymaga przede wszystkim objęcia kontrolą działań związanych z wykorzystywaniem tych zasobów a także adekwatnego uczestnictwa użytkowników wód w kosztach utrzymania tych zasobów.

Informuję, że po przeanalizowaniu wystąpień użytkowników wód i gruntów pod wodami, reprezentujących sektor usług rekreacyjno-turystycznych została wprowadzona zmiana wysokości jednostkowej stawki opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, określonej w § 2 pkt 8 lit. a oraz w § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Projekt tego rozporządzenia aktualnie uwzględnia jednostkową stawkę opłaty w wysokości 0,89 zł za użytkowanie 1 m2 gruntu pod wodami, na cele związane z usługami służącymi do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb pod przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi statków wykorzystywane do przewozów pasażerskich, inne obiekty (stałe lub pływające przycumowane do brzegu) wykorzystywane do prowadzenia usług gastronomicznych lub hotelarskich, oraz akweny  związane  z  tymi  obiektami.  Jednostkową  stawkę  opłaty w wysokości 0,89 zł za 1 m2 zaproponowano również za oddanie w użytkowanie gruntów pod wodami na cele niezbędne do uprawiania rekreacji, turystyki sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, w szczególności przeznaczonego pod przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków oraz akweny związane z tymi obiektami. Projekt rozporządzenia z propozycją jednostkowych stawek opłat za użytkowanie gruntów pod wodami w podanej powyżej wysokości został wraz z wyjaśnieniami przekazany osobom oraz podmiotom składającym, które przekazały do Ministerstwa Środowiska wioski i uwagi w tym zakresie.

Należy tu wyjaśnić, że zgodnie z art. 260 ust. 5 projektu Prawa wodnego wysokość opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami będzie ustalana proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności określonego w pozwoleniu wodnoprawnym lub wynikającym ze zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli okres prowadzonej działalności będzie krótszy niż rok.

Przedstawiając powyższe informacje zapewniam, że nadrzędnym celem Ministerstwa Środowiska jest przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju, w zakresie gospodarowania zasobami wód oraz wypełnienie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej wiążących Polskę, jako państwo członkowskie UE, w szczególności obejmujących obowiązek osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód oraz zapewnienia użytkownikom wód możliwości korzystania z zasobów wodnych.

Odpowiadający: Mariusz Gajda - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska