środa, 09 listopad 2016

Interpelacja nr 6805 i odpowiedź w sprawie patronów likwidowanych gimnazjów

Do ministra edukacji narodowej.

Szkoła to nie tylko budynek, to przede wszystkim społeczność uczniów, nauczycieli, rodziców i lokalnych środowisk, które wokół edukacji budują swoją tożsamość. Siedemnaście lat istnienia gimnazjów pozwoliło na stworzenie i ugruntowanie w miejscowej tradycji placówek, które we wspólnym działaniu wybrały swoich patronów, wokół nich zbudowały obrzędowość, przejęły ich idee, pielęgnowały pamięć. Święto Patrona szkoły to niejednokrotnie święto całej miejscowości, piękna lekcja patriotyzmu, o którym tak chętnie mówi Pani, wskazując na wartości, jakimi młodzi ludzie powinni się w życiu kierować.

W całej Polsce szkoły skupiające się wokół autorytetów Jana Pawła II czy ks. prof. Józefa Tischnera zawiązały stowarzyszenia i rodziny. Współpracują ze sobą, spotykają się na uroczystościach, organizują konferencje, dzielą się pomysłami i doświadczeniami.

Ten wyjątkowy związek zostanie zniszczony dzięki planowanej likwidacji gimnazjów.

Po rozmowie z prezesem Stowarzyszenia "Drogami Tischnera", panem Kazimierzem Tischnerem, rozumiejąc jego troskę o dorobek Rodziny Szkół Tischnerowskich, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

  1. Co się stanie z symbolami szkół, które przestaną istnieć?
  2. Jak należy postąpić ze sztandarami i zbiorami pamiątek zgromadzonymi i przechowywanymi do tej pory z największym szacunkiem?
  3. W regionach, niektóre szkoły nazywane są od imienia patrona (Tischnerówka), co stanowi ich markę i daje rozpoznawalność. Na ten status pracowali wiele lat nauczyciele i uczniowie. Jak argumentować dziś decyzje o likwidacji szkoły, która w środowisku zapracowała na najwyższą lokatę?

Gdzie przekazać prace uczniów i nauczycieli, stanowiące plon krzewienia idei wskazywanych przez patronów?

Zgłaszający: Urszula Augustyn, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Sławomir Jan Piechota

 

Odpowiedź na interpelację nr 6805 w sprawie patronów likwidowanych gimnazjów

Odpowiadając na pytania postawione w interpelacji uprzejmie informuję, że zgodnie z przedstawionym projektem zmian ustawowych dotyczących nowego ustroju szkolnego w przypadku dotychczas funkcjonujących gimnazjów (w tym gimnazjów katolickich) projekt ustawy przewiduje stopniowe i ewolucyjne ich wygaszanie, realizowane w różnych wariantach, tj. poprzez:

- przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub

- włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,

- przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum,

- włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum,

- przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły należy do kompetencji odpowiednio organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum. Projekt ustawy określa warunki i terminy obowiązujące przy przeprowadzaniu tych zmian. Przekształcenie istniejącego gimnazjum np. w szkołę podstawową (lub włączenie do niej) będzie mogło nastąpić już z dniem 1 września 2017 r.

Zaproponowane rozwiązania organizacyjne mają na celu jak najlepsze wykorzystanie potencjału i dorobku gimnazjów, nie tylko w znaczeniu infrastruktury szkolnej, ale także tradycji, osiągnięć i zbudowanej pozycji szkoły w środowisku lokalnym. Odnosząc się do przedstawionej kwestii patronów szkół, wyjaśniam, że obowiązujące przepisy nie zawierają ograniczenia mówiącego o braku możliwości nadania takiego samego imienia poszczególnym szkołom wchodzącym w skład zespołu szkół lub posiadania przez szkołę dwóch patronów. Oznacza to, że szkoła, która zostanie utworzona w miejsce gimnazjum może ewentualnie „przejąć” lub otrzymać dodatkowo imię jej obecnego patrona. Sztandar, godło oraz imię szkoły mają wymowę symboliczną, są okazją do budowania właściwych postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych uczniów oraz lokalnego środowiska.

Decyzje o nadaniu imienia szkole podejmowane są na szczeblu lokalnym w porozumieniu pomiędzy szkołami i organami prowadzącymi. Jeśli w wyniku zmian w sieci szkół organ prowadzący zadecyduje o zmianie patrona szkoły utworzonej w miejsce dotychczasowego gimnazjum, rozstrzygnie także wówczas o przeznaczeniu i umiejscowieniu zgromadzonego dorobku w postaci sztandaru i zbioru pamiątek związanego z imieniem dotychczasowego patrona.

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć