wtorek, 28 marzec 2017

Interpelacja nr 10724 i odpowiedź w sprawie realizacji projektu mDokumenty

Do ministra cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje obecnie projekt umożliwiający Polakom mobilny dostęp do dokumentów osobistych za pomocą telefonów komórkowych. Planowane uruchomienie programu, realizowane go pod nazwą mDokumenty, nastąpi w pierwszej połowie bieżącego roku.

Według przedstawionych przez MC informacji, korzystanie z przygotowywanej usługi będzie przebiegać w następujących etapach:

1. Podanie przez osobę weryfikowaną osobie weryfikującej numeru identyfikacyjnego (PESEL lub nr tel.),

2. Wpisanie przez osobę weryfikującą numeru identyfikacyjnego na urządzeniu, którym dysponuje,

3. Przesłanie kodu dostępu w formie wiadomości tekstowej osobie weryfikowanej,

4. Przekazanie kodu dostępu przez osobę weryfikowaną osobie weryfikującej,

5. Wpisanie kodu dostępu przez osobę weryfikującą na urządzeniu, którym dysponuje,

6. Uzyskanie dostępu do dokumentu na urządzeniu znajdującym się w dyspozycji osoby weryfikującej.

Należy zaznaczyć, iż proponowane rozwiązania pozwolą korzystać z mobilnych dokumentów tylko w relacji obywatel - urzędnik/policjant. Ważne, aby usługa była także dostępna w relacji obywatel - obywatel (np. podczas czynności kupna/sprzedaży samochodu, podpisania umowy na dostawę usług mobilnych, przygotowania oświadczenia w związku z kolizją drogową bez konieczności wzywania Policji itp.) Takie rozwiązanie znacząco poprawiłoby funkcjonalność programu, szczególnie, że korzystanie ze smartfonów deklaruje obecnie 75 proc. Polaków.

W związku z trwającymi pracami nad projektem mDokumenty, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje nowelizację ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dzięki której możliwe będzie korzystanie z wybranych dokumentów za pomocą telefonów komórkowych.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o przedstawienie szczegółowych informacji w zakresie przygotowywanego programu pn. mDokumenty, a także udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Na jakim etapie znajdują się prace nad nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne? Kiedy dokument zostanie oficjalnie przedstawiony?

2. Czy w związku z realizacja projektu mDokumenty konieczne będzie wyposażenie osób weryfikujących obywateli (np. policjantów lub urzędników) w urządzenia, na których uzyskają dostęp do wybranych dokumentów osób weryfikowanych? Jeśli tak, proszę wskazać kwotę, która powinna zostać przeznaczona na zakup tych urządzeń?

3. Jakie dokumenty będą dostępne w pierwszym etapie realizacji programu?

4. W jaki sposób będzie przebiegało pilotażowe uruchomienie programu? Czy zostały już wybrane miejsca (np. urzędy), w których program zostanie rozpoczęty?

5. Jakiego rodzaju działania promocyjne zamierza podjąć Ministerstwo Cyfryzacji w celu przekonania obywateli do korzystania z tego rozwiązania?

6. Czy Ministerstwo Cyfryzacji planuje rozszerzenie projektu o udostępnienie aplikacji, która pozwoli korzystać z dowodów osobistych na smartfonach?

Zgłaszający: Arkadiusz Marchewka

 

Odpowiedź na interpelację nr 10724 w sprawie realizacji projektu mDokumenty

Ad. 1) Na jakim etapie znajdują się prace nad nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne? Kiedy dokument zostanie oficjalnie przedstawiony?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przewidujący usankcjonowanie usługi mDokumenty, został w dniu 3 lutego 2017 r. skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. W  dniu 6 lutego 2017 r. udostępniono dokument w BIP MC oraz w zakładce Rządowy proces legislacyjny na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie trwa  opracowywanie uwag zgłoszonych do projektu.

Ad. 2) Czy w związku z realizacja projektu mDokumenty konieczne będzie wyposażenie osób weryfikujących obywateli (np. policjantów lub urzędników) w urządzenia, na których uzyskają dostęp do wybranych dokumentów osób weryfikowanych? Jeśli tak, proszę wskazać kwotę, która powinna zostać przeznaczona na zakup tych urządzeń?

Projekt mDokumenty nie zakłada konieczności wyposażania osób weryfikujących (takich jak np. urzędników lub policjantów) w dodatkowe urządzenia w celu uzyskania dostępu do wybranych dokumentów osób weryfikowanych.

Ad. 3) Jakie dokumenty będą dostępne w pierwszym etapie realizacji programu?

W pierwszym etapie realizacji projektu mDokumenty dostępny będzie mDowód Osobisty.

Ad. 4) W jaki sposób będzie przebiegało pilotażowe uruchomienie programu? Czy zostały już wybrane miejsca (np. urzędy), w których program zostanie rozpoczęty?

W ramach pilotażu usługi mDokumenty (w zakresie mDowodu Osobistego) będzie możliwe sprawdzenie przez stronę weryfikującą danych obywatela, z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji internetowej. Usługa ta będzie dostępna w Urzędzie Miasta w Ełku oraz Urzędzie Miasta w Łodzi.

Ze względu na równolegle trwające prace legislacyjne umożliwiające stosowanie mDokumentów przez obywateli, wykorzystanie mDokumentów do weryfikacji tożsamości    w trakcie trwania pilotażu będzie odbywało się jednocześnie z wykorzystaniem obecnie obowiązujących dokumentów w formie tradycyjnej.

Ad. 5) Jakiego rodzaju działania promocyjne zamierza podjąć Ministerstwo Cyfryzacji w celu przekonania obywateli do korzystania z tego rozwiązania?

Ministerstwo Cyfryzacji planuje intensywne działania komunikacyjne i informacyjne na każdym etapie wdrażania usługi mDokumentów – począwszy od pilotażu, przez  uruchomienie dla wszystkich obywateli możliwości korzystania z dowodu osobistego przez komórkę, dowodu rejestracyjnego samochodu, prawa jazdy, po potwierdzanie zawarcia polisy OC i kolejne funkcjonalności. Celem Ministerstwa jest zachęcenie jak największej liczby obywateli do korzystania z nowych i wygodnych możliwości jakie dostarczy im przedmiotowe przedsięwzięcie. Konkretne założenia promocyjne są obecnie trakcie przygotowywania.

Ad. 6) Czy Ministerstwo Cyfryzacji planuje rozszerzenie projektu o udostępnienie aplikacji, która pozwoli korzystać z dowodów osobistych na smartfonach?

Możliwość wprowadzenia aplikacji na smartfony na potrzeby usługi mDokumenty jest analizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, szczególnie dla innych dokumentów niż dowód osobisty.

 Odpowiadający: Anna Streżyńska - minister cyfryzacji