środa, 29 marzec 2017

Interpelacja nr 5629 i odpowiedź w sprawie transgranicznego egzekwowania opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w strefie płatnego parkowania

Do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

W Unii Europejskiej funkcjonuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. dotycząca ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji o przestępstwach lub wykroczeniach przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, której celem jest egzekwowanie kar, w przypadkach, gdy te przestępstwa lub wykroczenia popełniane są podczas kierowania pojazdami zarejestrowanymi w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, w którym je popełniono. Niestety system wymiany danych nie obejmuje opłat dodatkowych. Zarówno opłata za parkowanie jak i opłata dodatkowa stanowią daninę publicznoprawną (opłata dodatkowa nie jest więc grzywną/mandatem karnym nakładanym za wykroczenie).

Dla przykładu w Szczecinie łączny dług kierowców wobec Strefy Płatnego Parkowania to około 5 mln zł. Znaczną część tej kwoty stanowią opłaty dodatkowe nałożone na pojazdy zarejestrowane w innych państwach członkowskich. Miasto Szczecin w wyniku braku możliwości ustalenia, kto jest właścicielem pojazdu na zagranicznych rejestracjach, traci z tego tytułu rocznie około 200 tys. zł.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wskazanie rozwiązań pozwalających na transgraniczne egzekwowanie opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w Strefie Płatnego Parkowania.

Zgłaszający: Arkadiusz Marchewka

 

Odpowiedź na interpelację nr 5629 w sprawie transgranicznego egzekwowania opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w strefie płatnego parkowania

W odpowiedzi na przesłaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy piśmie  z dnia 7 września 2016 r. (sygn. BMP-0713-3-117/2016/EW) interpelację złożoną przez Posła na Sejm RP Pana Arkadiusza Marchewki w sprawie transgranicznego egzekwowania opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty w strefie płatnego parkowania (nr 5629) poniżej przedstawiam wyjaśnienia.

Stosownie do treści art. 80a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) minister właściwy do spraw  informatyzacji prowadzi w systemie teleinformatycznym centralną ewidencję pojazdów (CEP). W ewidencji gromadzi się dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich właścicielach lub niektórych posiadaczach. Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 87 Konstytucji  RP ustawy są źródłem prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dane i informacje gromadzone w CEP dotyczą wyłącznie pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP, a zatem dane o pojazdach zarejestrowanych czy to w innych państwach członkowskich UE, czy też w państwach trzecich nie są gromadzone w ewidencji. Nie ma zatem   możliwości   sprawdzenia   danych   osobowo   –   adresowych   właściciela   pojazdu   z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi w centralnej ewidencji pojazdów. Z uwagi na posiadane kompetencje, Minister Cyfryzacji nie jest też organem właściwym do przedkładania w zakresie wskazanym w interpelacji rozwiązań legislacyjnych.

Natomiast, na podstawie obowiązujących obecnie przepisów prawa Minister Cyfryzacji prowadzi Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK). KPK umożliwia wymianę informacji z właściwymi krajowymi  punktami  kontaktowymi  innych  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  oraz z krajowymi podmiotami uprawnionymi – w zakresie danych dotyczących pojazdów oraz ich właścicieli lub posiadaczy, jednakże wymiana ta następuje w związku z popełnieniem naruszeń przepisów ruchu drogowego wskazanych w art. 80k ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, do których nie zalicza się parkowania w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia stosownej opłaty.

Z uwagi na fakt, że strefy płatnego parkowania, na podstawie art. 13b ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) ustanawia rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), czyli samorząd terytorialny, zasadnym wydaje się aby również kwestie inicjatywy w zakresie przedstawienia rozwiązań dotyczących poboru i egzekwowania opłaty za parkowanie i opłaty dodatkowej należały do samorządu. Opłaty za parkowanie oraz opłaty dodatkowe przekazywane są bowiem do budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku dróg samorządowych – gminy, miasta, powiatu lub województwa) lub na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w przypadku dróg krajowych, ekspresowych i autostrad), a zatem to beneficjenci tych opłat winni wykazać się inicjatywą   w zakresie przedstawienia propozycji stosownych rozwiązań.

Odpowiadający: Anna Streżyńska - minister cyfryzacji