poniedziałek, 09 styczeń 2017

Interpelacja nr 8589 i odpowiedź w sprawie konkursów Ministerstwa Edukacji Narodowej na partnerstwo dotyczące prowadzenia konsultacji społecznych i współpracy z Fundacją Rzecznik Praw Rodziców

Do ministra edukacji narodowej.

Wraz z początkiem 2016 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej rozstrzygnęło konkurs na partnerstwo w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych, który wygrała Federacja Inicjatyw Oświatowych. FIO jest związkiem zrzeszającym 32 organizacje edukacyjne, powstałym z ruchu społecznego w 1999 roku.

W lutym br., tuż po podpisaniu listu intencyjnego z FIO, MEN unieważnił konkurs, powołując się na brak spójności harmonogramów Projektu z działaniami Ministerstwa.

W marcu br. MEN ogłosiło ponowny nabór na partnera do Projektu konkursowego ,,Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze” w ramach Działania 2.16 pn. ,,Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”. Za cel partnerstwa wskazano współpracę między podmiotami w zakresie prowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych – w trakcie procesu legislacyjnego – dotyczących opracowania ustawy regulującej system edukacji w Polsce. Mimo ponownych starań FIO, tym razem o jeden punkt konkursowy zwyciężyła Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, należąca do małżeństwa Elbanowskich.

Fundacja Elbanowskich została powołana w 2010 roku i jest jednocześnie stowarzyszeniem związanym z akcją ,,Ratuj Maluchy”, sprzeciwiającą się wprowadzeniu przez ówczesnych rządzących obowiązku szkolnego dla dzieci od 6 lat.

Dnia 17 listopada 2016 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zawarła porozumienie o dofinansowaniu projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rzecznik Praw Rodziców na kwotę 2.377.114,01 zł. Pieniądze mają być przeznaczone na konsultacje dotyczące zmian w systemie finansowania zadań oświatowych w Polsce.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie były dokładne powody unieważnienia pierwszego konkursu na partnerstwo w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych, wygranego w lutym 2016r. przez Federację Inicjatyw Oświatowych? Czy brak spójności harmonogramów Projektu z działaniami Ministerstwa był jedynym powodem unieważnienia konkursu?
  2. Jakie kryterium ostatecznie zadecydowało o jednym punkcie przewagi i w konsekwencji wygranej Fundacji Rzecznik Praw Rodziców w drugim konkursie na partnera Ministerstwa Edukacji Narodowej?
  3. Czy Fundacja Rzecznik Praw Rodziców posiadała większe doświadczenie niż Fundacja Inicjatyw Oświatowych w obszarze objętym wsparciem – realizacji konsultacji publicznych lub badań społecznych?
  4. Dlaczego Projekt, który pierwotnie miał być częścią konsultacji społecznych przed wprowadzeniem reformy oświaty jest realizowany dopiero obecnie – choć rozstrzygnięcie drugiego konkursu miało miejsce w maju br. – i dotyczy innego zagadnienia?
  5. Czego konkretnie będą dotyczyły oraz jaki jest harmonogram prac konsultacji, na które zostały przekazane środki z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Rzecznik Praw Rodzica?

Zgłaszający: Wojciech Król, Mariusz Witczak

 

Odpowiedź na interpelację nr 8589 w sprawie konkursów Ministerstwa Edukacji Narodowej na partnerstwo dotyczące prowadzenia konsultacji społecznych i współpracy z Fundacją Rzecznik Praw Rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłaszając nabór na Partnera Projektu, który miał być realizowany w konkursie ogłoszonym przez KPRM w ramach Działania 2.16 PO WER, zakładało, że w powyższe działania bardzo dobrze wpisywałby się Projekt „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze”.

Jednak po analizie harmonogramu planowanych do realizacji w całej Polsce wojewódzkich debat oświatowych oraz harmonogramu realizacji Projektu okazało się, że te dwa działania nie będą spójne.

Zatem, wobec braku spójności obu harmonogramów, a w związku z tym niemożnością wykorzystania Projektu do bieżących działań realizowanych przez Ministerstwa Edukacji Narodowej uznano, że dalsza realizacja Projektu konkursowego partnerskiego „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze” w ramach Działania 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nie może być prowadzona.

Po ponownym ogłoszeniu przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów konkursu pod nazwą „Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych” finansowego w ramach Działania 2.16 pod nazwą „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach jego Osi II pod nazwą „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” pod nazwą „Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na nabór partnera. Do konkursu przystąpiły Fundacja Rzecznik Praw Rodziców i Federacja Inicjatyw Oświatowych wraz z partnerami.

Komisja konkursowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej dokonała oceny formalnej złożonych ofert, a następnie oceny merytorycznej. Komisja dokonała analizy merytorycznej poszczególnych ofert zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o kryteria wyboru oferty określone w ogłoszeniu o otwartym naborze[1], a także przy uwzględnieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Porozumienie (nr POWR.02.16.00-00-0002/16-00) o dofinansowanie projektu w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą” a Ministerstwem Edukacji Narodowej realizującym projekt we współpracy z Partnerem - Fundacją Rzecznik Praw Rodziców zostało podpisane 17 listopada 2016 r.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zaangażowanego w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu pogłębionych konsultacji publicznych z zastosowaniem aktywnych form konsultacji (działania wspólne MEN i Partnera).

Ponadto w ramach projektu planuje się przeprowadzenie działań doradczych dla pracowników urzędu obsługującego organ prowadzący konsultacje publiczne z zakresu ich poprawnej metodologicznie realizacji (działanie nie będzie realizowane przez Partnera). Celem projektu jest również stworzenie i wdrożenie reguł zapewniających przeprowadzenie pogłębionych konsultacji publicznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej (MEN). Wsparciem w zakresie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych zostaną objęci pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgodnie z regulaminem ogłoszonego przez KPRM konkursu w ramach projektu zakłada się obowiązkową realizację dwóch następujących po sobie faz wsparcia.

1. Przeprowadzenie konsultacji publicznych pojedynczego projektu krajowego aktu normatywnego z zastosowaniem co najmniej 3 różnych aktywnych metod konsultacji, dobranych z zastosowaniem triangulacji, i z obligatoryjnym udziałem co najmniej partnerów społecznych i organizacji pozarządowych innych niż partner (partnerzy) w projekcie.

2. Dokonanie oceny zastosowanych metod przy uwzględnieniu kryteriów efektywności, użyteczności i trafności.

Opisywany Projekt zakłada wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych projektu rządowego aktu normatywnego, zawartego w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, regulującego kwestie związane z funkcjonowaniem systemu edukacji w Polsce.

[1] W ogłoszeniu o naborze wskazano następujące kryteria:

1.Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.

2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.

3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć