piątek, 15 styczeń 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Projekt: Ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Dotyczy: projekt dotyczy zwiększenia w latach 2016, 2017 i 2018 maksymalnego limitu środków, do wysokości których może być wypłacone z Funduszu Dopłat nabywcom wsparcie z tytułu dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowe finansowe wsparcie

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FBD715027031E303C1257F4E0036FEAA

Treść zmian:

Art. 1. W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1865 j.t.) wprowadza się następujące zmiany:

  • w art. 36 w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

3)   w 2016 r. - 1530 mln zł;

4)   w 2017 r. - 1546 mln zł;

5)   w 2018 r. - 1562 mln zł.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

Rozszerzenie problemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych o możliwość nabycia na rynku wtórnym pierwszego mieszkania przez młodych ludzi spowodowało zwiększanie zainteresowania pomocą państwa przysługującą na podstawie ustawy

z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1865 j.t.).

Opinie autorów tego rozwiązania potwierdziło życie. Młodzi ludzie, w szczególności młode rodziny, potrzebują mieszkania, które nie musi być nowe aby spełniło oczekiwania,

a przede wszystkim stworzyło warunki do samodzielnej egzystencji najważniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom proponujemy powyższe rozwiązanie zwiększające w latach 2016, 2017 i 2018 maksymalny limit środków,

do wysokości których może być wypłacone z Funduszu Dopłat nabywcom wsparcie z tytułu dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowe finansowe wsparcie.

Projekt rodzi skutki finansowe dla budżetu państwa w zakresie podwyższenia maksymalnego limitu środków o kwotę 800 mln zł. Wnioskodawcy przedłożyli poprawkę

do budżetu państwa na rok 2016 zwiększając środki rezerwy celowej

w cz. 83 poz. 65. Rezerwa na sfinansowanie wpłat z Funduszu Dopłat wsparcia

dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych „mieszkanie dla młodych”

i ustalenie jej w wysokości 1530 mln zł na rok 2016.

            Ocena skutków regulacji:

  • projekt pozytywnie oddziałuje na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Polaków

    i rozwój gospodarki,

  • projekt jest neutralny dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku pozostawienia maksymalnego limitu dopłat w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych w wysokości

730 mln zł przy obecnym zainteresowaniu programem „mieszkanie dla młodych” spowoduje wykorzystanie środków w okresie 4 miesięcy 2016 r., a później nie będzie możliwości otrzymania wsparcia.

Proponowana nowelizacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.