piątek, 12 luty 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Dotyczy: Projekt dotyczy zawieszenia poboru podatku od wydobycia niektórych kopalin w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do grudnia 2017 r.

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=68B6A2696B9484DFC1257F71002AC8D4

Treść zmian:

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

(Dz.U. z 2012 r., poz. 362) po art. 27 dodaje się art. 28 w brzmieniu:

„Art. 28. Podatku, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1) i 2), nie pobiera się w okresie

od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

Zasadniczo właścicielem surowców usytuowanych na terytorium danego kraju pozostaje państwo, stąd zasadne jest, aby część dochodów powstających w wyniku eksploatacji nieodnawialnych złóż przez zajmujące się tym przedsiębiorstwa stanowiła dochód sektora finansów publicznych. Potwierdza to powszechne stosowane podatków i opłat specyficznych dla sektorów wydobywczych w krajach bogatych w złoża naturalne. Unormowania przewidziane w innych systemach uzasadniały również sam fakt opodatkowania wydobycia miedzi i srebra w Polsce.

18 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin, powodując powstanie obowiązku podatkowego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wydobycia miedzi i srebra. Przedmiotowy obowiązek podatkowy powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi, a w sytuacji, gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku miedzi, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydobycia tego urobku. Podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi i srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie, a w razie gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku miedzi i srebra, podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi. Zasady opodatkowania przewidziane w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin jednoznacznie przesądzają o tym, że ceny miedzi i srebra notowane na giełdzie londyńskiej determinują nie tylko o wielkości podatku należnego dla Skarbu Państwa, ale przede wszystkim determinują ekonomiczna racjonalność prowadzenia działalności gospodarczej, której podstawą jest wydobywanie metali nieżelaznych. Dodać przy tym należy, że podatek od wydobycia niektórych kopalin bazuje na ilości metali w koncentracie na etapie jego wyprodukowania , a nie na realnie sprzedanej produkcji finalnej, co z reguły przypada na okres ok. 1-2 miesięcy po wyprodukowaniu koncentratu.

Projektowana zmiana wychodzi naprzeciw zapowiedziom podczas kampanii wyborczej pani premier Beaty Szydło, która zapowiedziała likwidację tego niesprawiedliwego i szkodliwego podatku. Wnioskodawcy mając na uwadze bezpieczeństwo budżetu proponują nie likwidację podatku, a jego zawieszenie na okres 2 lat. Jest to dziś właściwy czas, ponieważ wprowadzono opodatkowanie innych instytucji, a cena miedzi nadal spada. Wobec tego będzie to dobry moment, aby przeanalizować formułę naliczania podatku i wprowadzić zmiany, które pozwolą bezpiecznie funkcjonować i rozwijać się spółce.

Na sytuację producentów miedzi i srebra istotny wpław mają ceny tego surowca na rynkach światowych. Średnia cena „czerwonego metalu” w 2012 roku ukształtowała się na poziomie 7950 USD/tonę i była o 10 % niższa niż w okresie poprzednim. Miedź była najdroższa w 2011 roku, na giełdzie w Londynie tona surowca kosztowała blisko 10 tysięcy dolarów. Obecnie cena tego metalu nieznacznie przenosi 4 tysiące dolarów za tonę. Nadmienić trzeba, ze analogiczny spadek cen notuje drugi z metali objęty obowiązkiem podatkowym, czyli srebro. Jego ceny, w porównaniu z okresem kiedy wprowadzano podatek od niektórych kopalin spadły również prawie o połowę. Taki spadek cen surowców objętych podatkiem od n niektórych kopalin spowodował nie tylko niższe wpływy do budżetu, ale przede wszystkim spowodował drastyczny spadek rentowności działalności przedsiębiorców działających w sferze wydobycia surowców objętych obowiązkiem podatkowym. Spadek cen niesie bardzo poważne konsekwencje dla podmiotów wydobywających miedź i srebro z polskich złóż, powodując:

- spadek rentowności bieżącej produkcji (w 2014 r. rentowność KGHM wyniosła 19,4 % i była o 13,5 % niższa niż miałoby to miejsce w scenariuszu bez podatku od wydobycia niektórych kopalin. Analiza rentowności w ujęciu zagregowanym dla całej spółki nie uwzględnia sytuacji poszczególnych oddziałów/wydziałów KGHM, która w wielu przypadkach jest wiele gorsza niż ogólna sytuacja spółki. Dotyczy to zwłaszcza oddziału w Lubinie, którego rentowność systematycznie maleje. O ile w 2012 r. wyniosła ona 13,8 % (obliczona przy założeniu obowiązywania podatku od niektórych kopalin przez cały rok), to w 2013 r., spadła do 6,8 %, a w 2014 r. do zaledwie 0,7%. Według szacunków Spółki rentowność tego oddziału w 2015 r. będzie ujemna i wyniesie 3,1 %)

- spadek rentowności planowanych inwestycji, czego konsekwencją może być zaniechanie niektórych projektów inwestycyjnych, a przez to obniżenie przyszłego wydobycia miedzi w Polsce (np. ryzyko rezygnacji przez KGHM z inwestycji w okolicach Bolesławca)

- wzrost zadłużenia i ograniczenie możliwości rozwojowych podmiotów wydobywających miedź i srebro z polskich złóż.

Spadek cen miedzi i srebra, przy równoczesnych prognozach, że za dwa/trzy lata ceny „czerwonego metalu” mogą osiągnąć cenę 8 tysięcy USD za tonę surowca uzasadnia wniosek o zmianę ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin w taki sposób, żeby zawiesić przedmiotowy obowiązek podatkowy na czas „dołka cenowego” dla miedzi i srebra. Równocześnie po upływie w ustawie wskazanego okresu należy podjąć analizę dla ustalenia formuły podatku od niektórych kopalin. Zawieszenie podatku zapewni miejsca pracy w obszarach zagrożonych spadkiem rentowności, pozwoli zachować tempo niezbędnych prac inwestycyjnych, a w rachunku ciągnionych, jeżeli już to nieznacznie, spowoduje obniżenie dochodów Państwa z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w obszarze wydobycia miedzi i srebra.

Skutki finansowe proponowanej zmiany oscylują na poziomie 500 mln złotych, ze względu na niską cenę miedzi. W budżecie państwa zapisano 1,5 mld złotych, ale powszechnie wiadomo, że jest to kwota nierealna ze względu na cenę miedzi. Kwota 1,5 mld złotych byłaby możliwa przy cenie miedzi na poziomie ok. 6-7 tys. USD za tonę miedzi. Spadek wpływu do budżetu będzie zrównoważony wzrostem wartości akcji KGHM, które są obecnie na rekordowo niskich poziomach. Zawieszenie podatku spowoduje wzrost inwestycji KGHM, które zwiększą pośrednie dochody budżetu państwa i samorządów lokalnych.

Projektowana zmiana nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.