piątek, 26 luty 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dotyczy: Projekt dotyczy według wnioskodawców wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kontroli punktów sprzedających alkohol przez 24 h na dobę poza miejscami sprzedaży nie ograniczając tym samym żadnych praw przedsiębiorców

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2F48BCF27D5C9694C1257F7900379B04

Treść zmian:

Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893 i 1916) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art.12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, w tym w szczególności liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, gdzie sprzedaż odbywa się w godzinach od 22.00 do 6.00.” ,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzebę ograniczenia dostępności alkoholu, może ustalić w drodze uchwały:

  1. godziny, w których obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
  2. określone miejsca na terenie gminy, w których obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.”;

2) w art.18:

a) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Przedsiębiorca, który prowadził sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia, może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie

3 lat od dnia ujawnienia sprzedaży bez wymaganego zezwolenia.”,

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Wniosek o ponowną sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym przedsiębiorcy cofnięto zezwolenie, może być rozpatrzony pozytywnie nie wcześniej niż po upływie 1 roku od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.”;

3) w art. 18:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przedsiębiorcom, których działalność świadczona jest w oparciu o umowę zawartą z klientem, i polega na organizacji przyjęć - to jest na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności na określone uroczystości do miejsc wyznaczonych przez klienta - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres dwóch lat. Do zezwoleń tych nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 5 pkt 5, ust. 6 pkt 2-4, ust. 7 pkt 4, 5 i 7, ust. 9, ust. 10 pkt 3 oraz ust. 12 pkt 1 i 3  ustawy.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zezwolenia, o których mowa w ust. 4, są wydawane zgodnie z właściwością stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wnioskującego przedsiębiorcy. Opłata za zezwolenia, o których mowa w ust. 4, jest wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.”;

4) w art. 43:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Orzekanie w sprawach o wykroczenia określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, w szczególności w postępowaniu mandatowym.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

UZASADNIENIE

  1. Potrzeba i cel wydania ustawy

Projektowane zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893 i 1916) podyktowane są wieloletnim doświadczeniem organów gmin, związanym z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przy stosowaniu nieprecyzyjnych zapisów obowiązującej ustawy.

Istotnym aspektem proponowanych zmian jest znaczna uciążliwość, powstających w istocie bez ograniczeń i możliwości skutecznej kontroli punktów sprzedających alkohol przez 24h na dobę poza miejscami sprzedaży, w kioskach uruchamianych na terenach np. osiedli mieszkaniowych, na których to uciążliwą obecność często skarżą się mieszkańcy, jak

i właściciele lokalnych czy osiedlowych sklepów. Nowelizacja, co warto podkreślić nie ogranicza żadnych praw przedsiębiorców, a jedynie daje instrumenty władzom gmin do większej kontroli nad stale rosnącą w ostatnich latach liczbą punktów sprzedaży alkoholu, poza wiedzą i zgodą danej gminy.

  1. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów oraz działania na rzecz trzeźwości. Ponadto powinny podejmować działania zmierzające do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz popierania postawy odpowiedzialnej sprzedaży i podawania alkoholu przez sprzedawców. Administracyjne i prawne ograniczanie dostępności alkoholu, koncesjonowanie jego produkcji i sprzedaży jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi ograniczania zakresu problemów alkoholowych.

  1. Różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Według punktu 1 projektu rady gmin – zgodnie z ideą ustawy – będą mogły skuteczniej kontrolować i w miarę potrzeby ograniczać wzrost liczby punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży, w których alkohol jest dostępny bez ograniczeń, zarówno czasowych jak i miejscowych.

Punkt 2 jest próbą doprecyzowania przepisów dotyczących tzw. zezwoleń cateringowych. Dotychczas przedsiębiorcy, często obchodząc przepisy prawa, wykorzystywali zezwolenia do sprzedaży i podawania alkoholu w miejscu sprzedaży bez wymaganego zezwolenia. Poprawki umożliwiają utworzenie definicji „organizacji przyjęć” oraz wskazują organ właściwy do wydania stosowanego zezwolenia.

W pkt 3 pragniemy zmienić przepisy dotyczące cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w taki sposób, aby przedsiębiorca bardziej respektował przepisy ustawy i dbał

o ich należyte przestrzeganie w punkcie sprzedaży. Każdy właściciel musi być również częścią Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i mieć świadomość, jaka ciąży na nim odpowiedzialność.

Punkt 4 projektu dotyczy sprawniejszego wyciągania konsekwencji i prowadzenia postępowania w stosunku do przedsiębiorców łamiących przepisy ustawy. Propozycja polega na zmianie kwalifikacji prawnej czynu z art. 43 ustawy z przestępstwa na wykroczenie,

a w konsekwencji na zastosowaniu przepisów kodeksu postępowania w sprawach

o wykroczenia a zwłaszcza postępowania mandatowego. Szczególny charakter tego postępowania pozwoli skutecznie i szybko nałożyć karę na przedsiębiorcę działającego wbrew przepisom ustawy czy posiadanym zezwoleniom.

  1. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne i źródła finansowania

Projektowana ustawa będzie miała pozytywne skutki społeczne, gdyż wpłynie na kulturę spożywania alkoholu oraz na poprawę odpowiedzialnej sprzedaży i podawania alkoholu przez sprzedawców.

Wejście w życie projektu ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

  1. Źródła finansowania, jeżeli projekt niesie obciążenia dla budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

 

Projekt ustawy nie rodzi skutków finansowych dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

  1. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych

Projekt ustawy nie przewiduje wydania aktów wykonawczych.

     7. Konsultacje społeczne

Należy zakładać, że zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu Marszałek Sejmu przed skierowaniem do pierwszego czytania skieruje niniejszy projekt ustawy do konsultacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

8. Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej

Proponowana zmiana nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.