piątek, 26 luty 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dotyczy: Projekt dotyczy dodania kategorii prawa jazdy B+E do katalogu egzaminów państwowych przeprowadzanych w miastach niespełniających warunków w art. 51 ust. 4 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj.: nie będących miastami wojewódzkimi, miastami na prawach powiatu, albo miastem, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego).

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=484CC6E3DCA2760CC1257F7800433135

Treść zmian:

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.)) wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 51 ust. 4a otrzymuje brzmienie :

„4a. Egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM,  A1,  A2,  A,  B1, B, B+E może być także przeprowadzany w mieście niespełniającym warunków, o których mowa w ust. 4, wskazanym przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa.”;

2. w art. 51 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu :

„4b. Część teoretyczna egzaminu państwowego, o której mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1, w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy może być także przeprowadzana w mieście niespełniającym warunków, o których mowa w ust. 4, wskazanym przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

UZASADNIENIE

  1. Potrzeba i cel wydania ustawy

Projektowana ustawa ma na celu nowelizację ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) polegającą na rozszerzeniu katalogu egzaminów przeprowadzanych w miastach niespełniających warunków, o których mowa

w art. 51 ust. 4 wymienionej ustawy, o kategorię prawa jazdy B+E. 

Za proponowaną zmianą przemawiają racjonalne przesłanki, bowiem wymogi odnośnie egzaminu praktycznego B+E prawa jazdy w części przeprowadzanej w ruchu drogowym na drogach publicznych są takie same jak w przypadku egzaminów praktycznych pozostałych kategorii prawa jazdy. W części egzaminu praktycznego na kat. B+E prawa jazdy przeprowadzanego na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

w zakresie sprawdzenia podstawowych umiejętności manewrowania pojazdem lub zespołem pojazdów należałoby dodatkowo wyznaczyć stanowiska konieczne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. B+E, zgodnie z wymogami określonymi

w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 995).

Korzystając z faktu, iż oddziały terenowe, które już zostały utworzone lub będą utworzone w miastach niespełniających warunków, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 5 styczna 2011 r. o kierujących pojazdami, dysponują lub będą dysponować odpowiednimi pomieszczeniami, sprzętem komputerowym oraz systemem informatycznym, zasadne jest umożliwienie w tych miastach zdawania egzaminu teoretycznego, także w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy, poza dotychczasowymi kat. AM, A1, A2, A, B1 lub B.  W związku

z tym projekt ustawy przewiduje, aby część teoretyczna egzaminu państwowego w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy mogła być także przeprowadzana w mieście niespełniającym warunków, o których mowa w ust. 4 wymienionej ustawy, wskazanym przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa.

  1. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana

Ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 657) Sejm RP umożliwił przeprowadzenie egzaminów na prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 lub B w miastach niespełniających warunków, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia

5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541, 1045, 1273 i 1327). Skutkiem wejścia w życie powyższej ustawy było utworzenie filii ośrodków w miastach, które do tej pory nie spełniały wymogów ustawowych. Względy ekonomiczne, społeczne przemawiają za tym, aby w tych ośrodkach przeprowadzano także egzaminy na prawo jazdy kat. B+E oraz część teoretyczną egzaminu państwowego w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

  1. Różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

W nowym brzmieniu art. 4a przewiduje, aby do wyżej wymienionych kategorii  prawa jazdy dodać kategorię B+E. Z kolei dodany w ustawie nowelizowanej art. 51 ust. 4b ułatwi zdającym egzamin teoretyczny w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy dostęp do ośrodków egzaminacyjnych znajdujących się bliżej ich miejsca zamieszkania.

  1. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne i źródła finasowania

Projektowana ustawa będzie miała pozytywne skutki społeczne, gdyż umożliwi, bez dodatkowych kosztów dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego przeprowadzanie egzaminów teoretycznych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, z korzyścią dla zdających te egzaminy mieszkańców okolicznych terenów.

Wejście w życie projektu ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

  1. Źródła finansowania, jeżeli projekt niesie obciążenia dla budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Projektowana ustawa nie rodzi skutków finansowych dla budżetu państwa i dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

  1. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych

Projekt ustawy nie przewiduje wydania aktów wykonawczych.

     7. Konsultacje społeczne

Należy zakładać, że zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu Marszałek Sejmu przed skierowaniem do pierwszego czytania skieruje niniejszy projekt ustawy do konsultacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

8. Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), ponieważ nie zawiera przepisów technicznych.