wtorek, 21 czerwiec 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach

Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Dotyczy: Projekt dotyczy wprowadzenia nowelizacji na podstawie, której lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami.

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5C7D2162A06BE9E7C1257FE70026CC23

Treść zmian:

Art. 1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) po art. 38e dodaje się art. 38f w brzmieniu:

„Art. 38f. 1. Lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych, mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych są darowane. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu

2. Darowizny, o której mowa w ust. 1, dokonuje starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej - za zgodą Dyrektora Generalnego, a nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego jej organ wykonawczy - za zgodą rady albo sejmiku. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

UZASADNIENIE

1. Potrzeba i cel wydania ustawy

Projektowana ustawa ma na celu nowelizację ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2100) polegającą na wprowadzeniu zmian w sposobie przekazywania przez zarząd Lasów Państwowych lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych. Zmiany te polegają na wprowadzeniu możliwości dokonywania darowizny wyżej wymienionych. Obowiązujący stan prawny nie daje możliwości dokonania darowizny lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych. Natomiast przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste, chociaż formalnie jest dopuszczalne, przez ułomność tej regulacji (m.in. brak przepisów szczegółowych) jest utrudnione przy podpisywaniu umów notarialnych. Jedyną możliwością udostępnienia tych nieruchomości jest dzierżawa. Jednak ze względu na pewne ograniczenia nie jest ona w każdym przypadku satysfakcjonująca. Dlatego też, ze względu na brak bezpieczeństwa prawnego, wynikającego również z możliwości pozorności umowy o dzierżawę, projektowana zmiana proponuje wprowadzenie przepisu pozwalającego na dokonanie darowizny. Zapewni to trwałość umów między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami i pozwoli uniknąć problemów związanych z zmianami politycznymi w jednostkach samorządy terytorialnego.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana oraz różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

W aktualnym stanie prawnym lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych, mogą: zostać sprzedane (art. 38), stać się przedmiotem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (art. 38a), być nieodpłatnie przekazane Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (art. 38b) oraz w związku z potrzebami innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gdy zmieni się przeznaczenie tych gruntów (art. 38c). Istnieje również możliwość przekazania takich nieruchomości w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (art.38d). Mogą także zostać zamienione z innymi lasami, gruntami i innymi nieruchomościami (art. 38e), wydzierżawione (art.39), obciążone służebnością drogową lub służebnością przesyłu (art.39a) czy oddane w użytkowanie (art.40).

Projektodawcy proponują, aby lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych, mogły być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny powinno określić się cel, na który lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych zostaną darowane. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna będzie podlegała odwołaniu. Wymienionej darowizny dokonywał będzie starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej - za zgodą Dyrektora Generalnego, a w przypadku nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego jej organ wykonawczy - za zgodą rady albo sejmiku. Odstąpienie od odwołania darowizny będzie następowało za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.

3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne i źródła finasowania

Projektowana ustawa będzie miała pozytywne skutki społeczne, gdyż jak wspomniano na wstępie zapewni trwałość umów między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami i pozwoli uniknąć problemów związanych z zmianami politycznymi w jednostkach samorządy terytorialnego.

Projektowana ustawa będzie miała pozytywne skutki finansowe dla planowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wejście w życie projektu ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Wejście w życie projektowanej ustawy będzie miało pozytywny wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5. Źródła finansowania, jeżeli projekt niesie obciążenia dla budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Projekt proponowanych zmian ustawy nie pociągnie za sobą wydatków obciążających budżet państwa, ze względu na to, że Skarb Państwa jest wyłączony z udziału w produkcji leśnej.

Projektowana ustawa nie rodzi skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

6. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych

Projekt ustawy nie przewiduje wydania aktów wykonawczych.

7. Konsultacje społeczne

Należy zakładać, że zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu Marszałek Sejmu przed skierowaniem do pierwszego czytania skieruje niniejszy projekt ustawy do konsultacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

8. Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej

Projekt proponowanych zmian ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), ponieważ nie zawiera przepisów technicznych.