wtorek, 09 sierpień 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Dotyczy: Projekt dotyczy zmiany definicji pojęcia "elektrownia wiatrowa"; zmiany minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od budynków mieszkalnych oraz obiektów chronionych na co najmniej 800 metrów; zmiany w zakresie sposobu wyznaczania miejsc, w których dopuszcza się budowę elektrowni wiatrowych poprzez umieszczenie ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; wykreślenia wojewody jako organu, który miałby wpływ na wyznaczanie miejsc, w których możliwe byłyby inwestycje związane z budową nowych elektrowni.

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=68FA1C2DCCB4C8BAC12580250041E9C1

Treść zmian:

Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961) wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) elektrownia wiatrowa – budowla w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składającą się z fundamentu i wieży o mocy większej niż moc mikroinstalacji

w rozumieniu art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925);”;

2) W art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane:

1) elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz

2) budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej

– wynosi co najmniej 800 metrów.”;

3) Art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art.6. Odległość określoną zgodnie z art. 4 uwzględniają:

1) organy gminy – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu albo przyjmowaniu planu miejscowego albo jego zmiany;

2) organy gminy – przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy;

3) organy administracji architektoniczno-budowlanej – przy wydawaniu pozwolenia na budowę oraz ocenie zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia;

4) organy związku metropolitalnego – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium ramowego uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego albo jego zmiany;

5) organy województwa – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa albo jego zmiany;

6) organy wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – przy wydawaniu tych decyzji.”;

4) W art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plany zagospodarowania przestrzennego województwa uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

1) Cel proponowanych zmian

Celem niniejszego projektu jest zmiana przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r.

o inwestycjach w zakresie w elektrowni wiatrowych, które spowodowały, że na terenie całej Polski zdecydowanie ograniczona została możliwość budowy nowych elektrowni wiatrowych, co jest całkowicie sprzeczne z potrzebą rozwoju ekologicznych form wytwarzania energii elektrycznej. W szczególności projekt zmierza do zmiany regulacji, które:

- spowodowały znaczący wzrost wysokości podatku od nieruchomości, który jest naliczany w zależności od wartości elektrowni wiatrowej,

- ograniczyły możliwości prowadzenia inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych,

w związku z wprowadzonymi wymogami dotyczącymi odległości elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego (budynku o funkcji mieszkalnej).

Obowiązujące przepisy w tym zakresie zamrażają realizację nowych inwestycji wiatrowych,

a w odniesieniu do inwestycji już zrealizowanych mogą skutkować wykluczeniem możliwości zabudowy mieszkaniowej terenów wokół inwestycji.

Ponadto projekt ma na celu zmianę obowiązującej ustawy w zakresie sposobu wyznaczania miejsc, w których dopuszcza się budowę elektrowni wiatrowych.

2) Aktualny stan faktyczny i prawny w obszarze, który jest przedmiotem regulacji projektowanej ustawy

Przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych spowodowały, że na terenie całej Polski zdecydowanie ograniczono możliwość budowy nowych elektrowni wiatrowych, co jest całkowicie sprzeczne z potrzebą rozwoju ekologicznych form wytwarzania energii elektrycznej.

Przepisy ww. ustawy definiując elektrownię wiatrową jako budowlę „(…) w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych (…)” spowodowały znaczący wzrost wysokości podatku od nieruchomości naliczanego od wartości elektrowni wiatrowych. Przed dniem wejścia

w życie ww. przepisu podatkiem od nieruchomości w wysokości 2% kosztów budowy objęta była jedynie wieża wraz z fundamentami. Obecnie podatek naliczany jest od wartości całości urządzenia, łącznie z elementami technicznymi tj. z turbiną. Przepisy te obok podniesienia kosztów obsługi samej inwestycji, skutkują ograniczeniem wpływów do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatku. Jest to związane z ograniczeniem liczby inwestycji w elektrownie wiatrowe.

Ponadto przepis art. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych stanowi, że odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane:

1) elektrownia wiatrowa - od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej,

w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz

2) budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej

- jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne,

w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

Ograniczenie możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych do terenów położonych

w odległości równej lub większej od 10-krotności wysokości elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej oznacza przy obecnej strukturze urbanizacji kraju praktyczny brak miejsc pod inwestycje. Przepis ten zamraża realizację nowych inwestycji wiatrowych, a w odniesieniu do inwestycji już zrealizowanych może skutkować wykluczeniem możliwości zabudowy mieszkaniowej terenów wokół inwestycji.

Dla przykładu we Francji minimalna odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych wynosi 500 metrów, natomiast w Austrii wymóg odległości mieści się pomiędzy 500 metrów a 1000 metrów.

Na dopuszczalną odległość budowy elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej wpływ ma oddziaływanie w decybelach poszczególnego, jak i skonsolidowanych wirników. Generalnie hałasy wytwarzane przez jedno urządzenie w odległości równej pięciokrotności średnicy skrzydeł wynoszą poniżej 40 dB (w godzinach nocnych dopuszczalny maksymalny oddziałowujący hałas na zabudowania mieszkalne wynosi 40 dB). Średnica skrzydeł

w największych elektrowniach wiatrowych wynosi 120 metrów. Mnożąc średnicę przez

5 otrzymujemy bezpieczną odległość 600 metrów, po przekroczeniu, której hałas generowany przez turbinę wiatrową spada poniżej dopuszczalnego poziomu 40 dB. W przedłożonym projekcie ustawy wnioskodawca dodaje kolejne 200 metrów wymaganej odległości budowy elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych. Proponowana odległość 800 metrów przy zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji turbin wiatrowych jest wystarczająca by zapewnić okolicznym mieszkańcom brak negatywnego oddziaływania na ich zdrowie.

W obecnie obowiązującej ustawie miejsca, w których dopuszcza się budowę elektrowni wiatrowych, wyznaczane są w gminnych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Gminne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest dokumentem ogólnym przy sporządzaniu, którego nie wykonuje się specjalistycznych badań, w których sprawdzane są między innymi oddziaływania elektrowni wiatrowej na najbliższe otoczenie. W związku z powyższym wystarczającym wydaje się określenie w ustawie, że wyznaczenie miejsc, w których dopuszcza się budowę nowych elektrowni wiatrowych dokonywać się będzie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto z uwagi na fakt, że w polskim prawodawstwie uprawnienia jednostek samorządów terytorialnych są zdecydowanie wystarczające, aby mogły one samodzielnie wyznaczać

w planach miejscowych miejsca, w których dopuszcza się budowę nowych elektrowni wiatrowych proponuje się wykreślenie wojewody jako organu, który ma wpływ na wyznaczanie miejsc, w których możliwe są inwestycje związane z budową nowych elektrowni wiatrowych.

3) Zmiany proponowane w projekcie

W celu realizacji założeń przedmiotowego projektu, proponuje się dokonanie:

- zmiany definicji pojęcia „elektrownia wiatrowa” zwartego w art. 2 pkt 1 ustawy. Proponuje się, aby elektrownię wiatrową stanowiła budowla w rozumieniu przepisów prawa budowanego, składająca się z fundamentu i wieży, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365).

- zmiany przepisu art. 4 ust. 1 ustawy w zakresie minimalnej odległości budynków mieszkalnych oraz obiektów chronionych. Proponuje się aby odległość pomiędzy elektrownią wiatrową a ww. obiektami wynosiła co najmniej 800 metrów.

- zmiany art. 6 ustawy, w zakresie sposobu wyznaczania miejsc, w których dopuszcza się budowę elektrowni wiatrowych. W projekcie proponuje się określenie, że wyznaczenie miejsc, w których dopuszcza się budowę nowych elektrowni wiatrowych dokonuje się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Rezygnuje się natomiast

z określania ich w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ponadto proponuje się wykreślenie wojewody jako organu, który miałby wpływ na wyznaczanie miejsc, w których możliwe byłyby inwestycje związane z budową nowych elektrowni wiatrowych.

- zmiany art. 15 ust. 1 zgodnie z którą, plany zagospodarowania przestrzennego województwa uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowywać będą ważność. Zamian ta jest konsekwencją propozycji zmiany art. 6 ustawy.

4) Skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne

Wejście w życie przepisów zawartych w przedmiotowym projekcie ustawy przyczyni się do rozwoju inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych, co pozwoli na wzrost wpływów do budżetu Państwa i do budżetów gmin.

Ponadto projektowane regulacje będą miały pozytywny wpływ na sytuację rolników

- właścicieli ziemi, którzy w większym zakresie będą mogli ją przeznaczać pod inwestycje

w elektrownie wiatrowe.

Wejście w życie przedmiotowego projektu ustawy nie pociąga za sobą obciążania budżetu państwa, jak również budżetów jednostek samorządu terytorialnego

5) Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

nie przewiduje delegacji do wydania aktów wykonawczych.

6) Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.