środa, 14 wrzesień 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Dotyczy: Projekt dotyczy wprowadzenia jawności oświadczeń majątkowych składanych przez członków Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3730AB39073F24FEC12580ED0043C05F

Treść zmian:

Art.1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm. )) w art. 10:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowy, z zastrzeżeniem
ust. 3a, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba uprawniona, zgodnie z ust. 4, 5 lub 6, do odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego oświadczenie. Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat.”; 2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym członków Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
3b. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym
są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058).”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

UZASADNIENIE

1. Potrzeba i cel wydania ustawy.
Oświadczenia o stanie majątkowym najważniejszych osób w Państwie stanowią tajemnicę prawnie chronioną i ujawniane są wyłącznie za zgodą osoby, która złożyła oświadczenie. Tymczasem oświadczenia majątkowe osób sprawujących władzę w organach samorządów terytorialnych wszystkich szczebli są jawne i podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Jawność oświadczeń majątkowych powinna być powszechną zasadą obowiązującą wszystkich przedstawicieli władzy publicznej. Obowiązujące obecnie przepisy uzależniające ujawnianie oświadczeń o stanie majątkowym osób biorących udział
w rządzeniu Państwem na najwyższym szczeblu od ich zgody nie mają racjonalnego uzasadnienia. Jawność informacji o stanie majątkowym pełni funkcję antykorupcyjną oraz pozwala na społeczną kontrolę osób mających wpływ na podejmowanie decyzji. Przejrzystość w tym zakresie przyczynia się do budowania zaufania obywateli do Państwa.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być uregulowana.
Niektórzy członkowie Rady Ministrów, sekretarze i podsekretarze stanu w ministerstwach
i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyrażają zgodę na ujawnienie swoich oświadczeń
o stanie majątkowym. Oświadczenia te są publikowane w Biuletynach Informacji Publicznej.

3. Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Art. 10 ust. 3 obecnie obowiązującej ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.
2006 r. poz. 1584, z późn. zm.) stanowi, że informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym członków rządu stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba, że osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. W wyniku projektowanej nowelizacji oświadczenia o stanie majątkowym członków Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będą jawne i będą podlegały publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne.
Ujawnienie oświadczeń o stanie majątkowym członków rządu, sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przyczyni się do wzrostu przejrzystości życia publicznego w Polsce oraz utrudni powstawanie zjawisk korupcyjnych na najwyższych szczeblach władzy.

5. Źródła finansowania.
Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia dla budżetu państwa.

6. Zgodność projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.