poniedziałek, 19 wrzesień 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej

Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy

o pomocy społecznej

Dotyczy: Projekt dotyczy wsparcia dla osób biorących w 1944 r. czynny udział w Powstaniu Warszawskim, którzy potrzebują całodobowej opieki w domach pomocy społecznej.

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=818C7696C7DAA7D5C1258044002C38E2

Treść zmian:

Art. 1. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255) w art. 18 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Kombatanci, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, zwolnieni są z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) stosuje się odpowiednio.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia wykaz dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane

w ust. 2, mając na uwadze konieczność sprawnej realizacji uprawnień przysługujących kombatantom w zakresie zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 w ust. 1 po pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) ponoszenie opłat za pobyt osób, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255) w domu pomocy społecznej, w wysokości 50 % średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.”;

2) w art. 18 w ust. 1 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) ponoszenie opłat za pobyt osób, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w domu pomocy społecznej, w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca pomniejszonej o kwotę, do której ponoszenia jest zobowiązana gmina, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21.”.

Art. 3. W terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy organy administracji publicznej zobowiązane są do wydania decyzji w sprawie zmiany dotychczasowych decyzji ustalających opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osób, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. Zwolnienie z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obowiązuje od dnia następnego po upływie terminu określonego w art. 3 ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

1) Potrzeba i cel wydania ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o pomocy społecznej ma na celu wsparcie dla osób, które w 1944 r. brały czynny udział w Powstaniu Warszawskim.

Proponowana zmiana ustaw ma zapewnić wsparcie tym spośród osób biorących udział

w Powstaniu Warszawskim, którzy potrzebują całodobowej opieki w domach pomocy społecznej.

2) Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana

Zgodnie z przepisem art. 18 ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206,z późn. zm.) stanowi, że kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów.

W zakresie opłat za pobyt w domach pomocy społecznej ww. wskazane osoby ponoszą opłaty na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznego, zgodnie z art. 60 ust. 1 pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej - kwotę rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu;

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą zostać zwolnione na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

3) Różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Przedmiotowa nowelizacja zakłada zwolnienie z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej uczestników Powstania Warszawskiego. Koszt pobytu w domu pomocy społecznej będzie pokrywany w 50 % przez gminę w ramach realizacji jej zadań własnych. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków budżetu Państwa, jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z projektem organy administracji publicznej zobowiązane będą do zmiany wydanych decyzji w przedmiocie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej kombatantów biorących udział w Powstaniu Warszawskim, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Zwolnienie z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązywać będzie od dnia następnego po upływie ww. terminu.

4) Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe

Osoby biorące udział w Powstaniu Warszawskim dały dowód swego patriotyzmu walcząc na ulicach Warszawy. Ich ogromne oddanie i patriotyzm oznaczał ofiarę krwi. Gdy przyszedł dramatyczny czas wojny i okupacji, kierowani narodową potrzebą i wewnętrznym przekonaniem, włączyli się w konspirację, a kiedy wybiła godzina „W”, chwycili za broń, aby wyzwolić Warszawę i Polskę. Bohaterom tamtych wydarzeń należy się pamięć i szacunek.

Wejście w życie projektowanych zmiana znacząco poprawi sytuację żołnierzy Powstania Warszawskiego poprzez zwolnienie z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Zapewni realne finansowe wsparcie, na które ta grupa społeczna bez wątpienia zasłużyła.

Liczba kombatantów – uczestników Powstania Warszawskiego w Polsce i na świecie szacowana jest na 2446 w tym 2055 żyjących w Polsce. Biorąc pod uwagę, że ta grupa osób nie będzie wnosiła opłat za pobyt w domu pomocy społecznej zakłada się, że procent osób zainteresowanych pobytem w DPS będzie większy niż w przypadku całej populacji osób starszych. Szacując, że z uprawnienia może skorzystać 15 % powstańców żyjących w Polsce liczba osób wynos 308. Przyjmując średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej (na podstawie kosztu 10 warszawskich domów pomocy społecznej) 4835 zł roczny koszt dla budżetu państwa szacuje się na 8,9 mln zł.

Przy czym można rozważać większe wskaźniki Powstańców zainteresowanych pobytem w Domu Pomocy Społecznej np.: 30% zainteresowanych byłby to koszt ok. 18 mln, 60% zainteresowanych byłby to koszt ok. 36 mln, dla wszystkich osób mieszkających w Polsce tj. 2055 osób byłby to koszt ok. 60 mln.

Zgodnie z projektem ustawy, pozostałą część środków (tożsama kwota tj. 50% kosztów całkowitych) pokrywałby samorząd.

5) Wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z proponowanymi zmianami koszt pobytu kombatantów biorących udział

w Powstaniu Warszawskim, pokrywany będzie z budżetu gminy oraz z budżetu państwa.

6) Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych

W związku z koniecznością potwierdzenia uprawnień przysługujących Kombatantom biorącym udział w Powstaniu Warszawskim istnieje potrzeba określenia wykazu dokumentów potwierdzających ww. okoliczności. Zgodnie z projektem wykaz tych dokumentów określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

7) Projekt niniejszej ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Przedmiot projektu nie jest objęty prawem Unii Europejskiej