piątek, 18 listopad 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych

Dotyczy: Projekt dotyczy zwolnienia dotychczasowych właścicieli nieruchomości zajętych faktycznie na budowę dróg publicznych z obowiązku podatkowego w okresie od dnia wydania nieruchomości inwestorowi do dnia uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=652CF43C51BEC4D1C12580880032D777

Treść zmian:

Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 oraz z 2016 r. poz. 1250) w art. 22 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki wchodzące w skład nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg publicznych, przejęte na mocy decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w okresie od dnia wydania nieruchomości inwestorowi do czasu uprawomocnienia się tej decyzji ”.
Art. 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

UZASADNIENIE

1. Potrzeba i cel wydania ustawy
Projektowana ustawa ma na celu nowelizację ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.) i zmierza do zwolnienia dotychczasowych właścicieli nieruchomości zajętych faktycznie na budowę dróg publicznych z obowiązku podatkowego w okresie od dnia wydania nieruchomości inwestorowi do dnia uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana oraz różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
W obecnym stanie prawnym właściciele nieruchomości, o których mowa wyżej zobowiązani są do płacenia podatku od nieruchomości mimo, iż nieruchomości zajętych na inwestycje drogowe już nie posiadają, bo inwestycja została wydana inwestorowi drogi w celu prowadzenia inwestycji.

3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne i źródła finasowania
Projektowana ustawa będzie miała pozytywne skutki społeczne, gdyż urzeczywistni konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej oraz pogłębi zasadę zaufania obywateli do państwa i tworzonego przez nie prawa.
Wejście w życie projektu ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

4. Źródła finansowania, jeżeli projekt niesie obciążenia dla budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
W chwili obecnej trudno jest oszacować wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Niemożliwym jest określenia skutków proponowanych rozwiązań, ponieważ uzależnione one będą od skali stosowania przedmiotowych zwolnień od podatku.
5. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych
Projekt ustawy nie przewiduje wydania aktów wykonawczych.

6. Konsultacje społeczne
Należy zakładać, że zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu Marszałek Sejmu przed skierowaniem do pierwszego czytania skieruje niniejszy projekt ustawy do konsultacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

7. Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot projektu niniejszej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), ponieważ nie zawiera przepisów technicznych.