piątek, 18 listopad 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Dotyczy: Projekt dotyczy w ocenie wnioskodawców - wprowadzenia zmiany, która zmierza do tego, by do wydatków, a zatem i do puli zadłużenia danej jednostki samorządu terytorialnego, nie wliczać zobowiązań wynikających ze spłat kredytów zaciągniętych w związku z realizacją projektów, które są dofinansowane ze środków unijnych na poziomie co najmniej 60% wydatków kwalifikowanych.

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4A3EB84C2870D53AC125808B00413E5F

Treść zmian:

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. ) ) w art. 243 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych, ze środków o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy, finansowanych tymi zobowiązaniami. W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

UZASADNIENIE

1. Potrzeba i cel wydania ustawy

Projektowana ustawa ma na celu zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.). Zmiana zmierza do tego, by do wydatków, a zatem i do puli zadłużenia danej jednostki samorządu terytorialnego, nie wliczać zobowiązań wynikających ze spłat kredytów zaciągniętych w związku

z realizacją projektów, które są dofinansowane ze środków unijnych na poziomie co najmniej 60% wydatków kwalifikowanych.

Wskutek wejścia w życie projektowanej ustawy wyłączenia z zadłużenia byłby wyższe, co poprawiłoby wskaźniki finansowe samorządów. Ponadto, wskutek proponowanej zmiany, przedmiotowy przepis nie budziłby wątpliwości interpretacyjnych. Niniejsza propozycja jest uzasadniona tym, że w większości przypadków, punktem odniesienia do ustalenia wysokości unijnego dofinansowania są koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta na dany projekt.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana oraz różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

W obecnym brzemieniu art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wydatków nie wlicza się wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowego ze środków unijnych w co najmniej 60% wszystkich wydatków na dany projekt.

3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne i źródła finansowania

Projektowana ustawa będzie miała pozytywne skutki społeczne a jej wejście w życie powinno poprawić wskaźniki finansowe samorządów, co przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców.

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

4. Źródła finansowania, jeżeli projekt niesie obciążenia dla budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Projekt nie niesie obciążenia dla budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Wskutek wejścia w życie projektowanej ustawy wyłączenia z zadłużenia byłby wyższe, co poprawiłoby wskaźniki finansowe samorządów, które na chwilę obecną są trudne do oszacowania.

5. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych.

Projekt ustawy nie przewiduje wydania aktów wykonawczych

6. Konsultacje społeczne

Należy zakładać, że zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu Marszałek Sejmu przed skierowaniem do pierwszego czytania skieruje niniejszy projekt ustawy do konsultacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

7. Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot projektu niniejszej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych ( Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn.zm.),ponieważ nie zawiera przepisów technicznych.