wtorek, 22 listopad 2016

Projekt ustawy o konkursowym powoływaniu członków rad nadzorczych niektórych podmiotów prawnych

Projekt: Ustawa o konkursowym powoływaniu członków rad nadzorczych niektórych podmiotów prawnych

Dotyczy: Projekt dotyczy uregulowania trybu wyłaniania członków rad nadzorczych określonych podmiotów, zasad funkcjonowania komisji konkursowych i Rady do spraw postępowań konkursowych.

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3CC955663689AD9AC125808B003C8705

Treść ustawy:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa tryb wyłaniania członków rad nadzorczych wymienionych

w niej podmiotów prawnych, zasady funkcjonowania komisji konkursowych

i nadzorującej je Rady do spraw postępowań konkursowych.

Art. 2. Ustawa ma zastosowanie w razie powoływania członków rad nadzorczych:

1) jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa;

2) spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza

50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;

3) spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa

w pkt 2, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;

4) spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa

w pkt 3, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;

5) agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w tym agencji wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Art. 3. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o:

1) członku rady nadzorczej – rozumie się przez to członka organu nadzorczego podmiotu, o którym mowa w art. 2, w tym członka komisji rewizyjnej;

2) akcjach - rozumie się przez to akcje lub udziały;

3) kapitale zakładowym – rozumie się przez to ogół udziałów lub akcji w spółce;

4) spółce - rozumie się przez to spółkę prawa handlowego;

5) Radzie do spraw postępowań konkursowych lub Radzie – rozumie się przez to organ powołany przy Prezesie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa celem wyłaniania komisji konkursowych, organizowania ich działalności i sprawowania nad nimi nadzoru;

6) komisji konkursowej – rozumie się przez to komisję powołaną przez Radę do spraw postępowań konkursowych w celu wyłonienia członków rady nadzorczej jednego

z podmiotów, o których mowa w art. 2;

7) dotychczasowej bazie kandydatów na członków rad nadzorczych – rozumie się przez to bazę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

w systemie informatycznym na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.

o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U z 2016 r. poz. 981, z późn. zm.);

8) powszechnej bazie kandydatów na członków rad nadzorczych lub Bazie – rozumie się przez to bazę kandydatów na członków rad nadzorczych utworzoną na podstawie przepisów niniejszej ustawy w oparciu o dotychczasową bazę kandydatów na członków rad nadzorczych.

Rozdział 2

Rada do spraw postępowań konkursowych

Art. 4. Przy Prezesie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa tworzy się Radę do spraw postępowań konkursowych, zwaną dalej „Radą”.

Art. 5. Do kompetencji Rady należy powoływanie komisji konkursowych celem wyłonienia członków rady nadzorczej podmiotów, o których mowa w art. 2, uchwalenie regulaminu funkcjonowania komisji konkursowych oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.

Art. 6. 1. W skład Rady wchodzi 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

2. Kadencja członków Rady wynosi 2 lata. Członkowie Rady mogą być powołani ponownie tylko raz.

3. Członkowie Rady pobierają miesięczne wynagrodzenie w wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 7.1. Członkiem Rady może zostać osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych;

6) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem lub nadzorowaniem podmiotów, o których mowa w art. 2;

7) nie jest członkiem partii politycznej;

8) nie sprawuje mandatu posła albo senatora Rzeczypospolitej Polskiej;

9) jest nieskazitelnego charakteru i cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Art. 8. 1. Nadzór nad działalnością Rady sprawuje Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

2. Rada przedkłada Prezesowi Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa roczne sprawozdanie ze swojej działalności, w terminie do dnia 31 marca za rok poprzedni.

3. Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa zatwierdza sprawozdanie,

o którym mowa w ust. 2.

4. Niezatwierdzenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 powoduje odwołanie członków rady.

Art. 9. 1. Obsługę administracyjną Rady zapewnia biuro Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

2. Środki finansowe na funkcjonowanie Rady zapewnia ze swojego budżetu Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.

Art. 10. Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa odwołuje członka Rady

w przypadku:

1) upływu kadencji, na jaki powołano członka Rady;

2) rezygnacji z funkcji członka Rady;

3) trwałej niezdolność do pełnienia funkcji członka Rady z przyczyn zdrowotnych, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim;

4) niespełniania przez członka Rady warunków, o których mowa w art. 7;

5) zaistnienia przesłanki, o której mowa w art. 8 ust. 4.

Rozdział 3

Powszechna baza kandydatów na członków rad nadzorczych

Art. 11. 1. Tworzy się powszechną bazę kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów, o których mowa w art. 2, zwaną dalej „Bazą”.

2. Baza jest prowadzona w systemie informatycznym, przy wykorzystaniu zasobów Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

3. Wraz z utworzeniem Bazy, likwidacji ulega dotychczasowa baza kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzona przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Art. 12. 1. Zarządzanie Bazą, w tym uzupełnianie i zmiany zawartych w niej danych, powierza się Radzie do spraw postępowań konkursowych.

2. Wniosek o wpis do Bazy zainteresowany składa do Rady do spraw postępowań konkursowych, która dokonuje wpisu w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku przez kandydata spełniającego wymogi formalne.

Art. 13. 1. O wpis do Bazy mogą ubiegać się osoby, które spełniają jeden

z warunków:

1) przed dniem wejścia w życie ustawy zdały egzamin przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, z późn. zm.);

2) posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych lub nauk ekonomicznych;

3) posiadają wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych;

4) zdały z wynikiem pozytywnym egzamin na kandydata na członka rady nadzorczej, przeprowadzany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. poz. 1397, z późn. zm.).

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, do wniosku o wpis do Bazy obowiązane są dołączyć wypełniony kwestionariusz osobowy oraz dokumenty poświadczające spełnienie jednego z kryteriów, o których mowa w ust. 1.

3. Wzór wniosku o wpis do Bazy oraz wzór kwestionariusza osobowego są publikowane na stronie internetowej Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Rozdział 4

Komisje konkursowe

Art. 14. 1. Członkowie rad nadzorczych podmiotów, o których mowa

w art. 2 wyłaniani są w drodze konkursu przez komisje konkursowe.

2. Regulamin konkursu na członka rady nadzorczej uchwala Rada do spraw postępowań konkursowych.

3. Regulamin konkursu podlega publikacji na stronie internetowej Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Art. 15. 1. Konkursy na członków rad nadzorczych przeprowadzane są przez komisje konkursowe.

2. Komisje konkursowe składają się z pięciu członków.

3. Komisje konkursowe powołuje Rada do spraw postępowań konkursowych spośród osób zarejestrowanych w powszechnej bazie kandydatów na członków rad nadzorczych.

4. Komisje konkursowe wyłaniane są przez Radę w drodze losowania za pośrednictwem systemu informatycznego.

Art. 16. Rozstrzygnięcie komisji konkursowej w zakresie wyboru członka lub członków rady nadzorczej podmiotów, o których mowa w art. 2, jest ostateczne.

Art. 17.1. Uczestnictwo w komisji konkursowej jest obowiązkowe i odpłatne.

2. Członkom komisji konkursowej przysługuje zwrot kosztów podróży pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem przeprowadzania konkursu.

3. Regulamin wynagradzania członków komisji konkursowej uchwala Rada.

Art. 18. 1. Wykreślenie z Bazy następuje w przypadku:

1) trzykrotnej nieusprawiedliwionej odmowy pełnienia funkcji członka komisji konkursowej;

2) złożenia wniosku o wykreślenie z Bazy.

2. Za usprawiedliwioną odmowę pełnienia funkcji członka komisji konkursowej uznaje się odmowę z odpowiednio udokumentowanych powodów, w szczególności takich jak choroba, konflikt interesów, w tym zamiar wzięcia udziału w danym konkursie na członka rady nadzorczej.

3. Dokumenty potwierdzające przyczynę odmowy powinny być przedłożone Radzie przez kandydata na członka komisji konkursowej wraz z oświadczeniem o odmowie pełnienia funkcji członka komisji konkursowej.

Rozdział 5

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 19. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1313 i 1579) po art. 25 dodaje się art. 25a i 25b w następującym brzmieniu:

„Art. 25a. 1. Przy Prezesie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa działa Rada do spraw postępowań konkursowych, której zadaniem jest organizacja i nadzór nad sposobem wybierania członków rad nadzorczych na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia ……………………. 2016 r. o konkursowym powoływaniu członków rad nadzorczych niektórych podmiotów prawnych (Dz. U. poz. …….).

2. Rada do spraw postępowań konkursowych w toku swojej działalności korzysta z zaplecza administracyjnego biura Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz środków finansowych budżetu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Art. 25b. 1. Rada do spraw konkursowych tworzy i obsługuje, w oparciu o zasoby Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, informatyczną powszechną bazę kandydatów na członków rad nadzorczych.

2. Informacje dotyczące działalności Rady do spraw postępowań konkursowych publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.”.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 20. Do wszczętych i niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy postępowań konkursowych na członków rad nadzorczych mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Art. 21. Do wszczętych i niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy postępowań o wpis do dotychczasowej bazy kandydatów na członków rad nadzorczych mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Art. 22. 1. 1. Kandydaci na członków rad nadzorczych wpisani do dotychczasowej bazy kandydatów na członków rad nadzorczych zostają wpisani do Bazy z dniem wejścia w życie ustawy.

2. W ciągu 2 miesięcy od wejścia w życie ustawy kandydaci wpisani do dotychczasowej bazy kandydatów na członków rad nadzorczych mogą złożyć Radzie do spraw postępowań konkursowych wniosek o wykreślenie z Bazy. Wniosek jest dla Rady wiążący.

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

Projektu ustawy o konkursowym powoływaniu członków rad nadzorczych niektórych podmiotów prawnych

Projekt ustawy o konkursowym powoływaniu członków rad nadzorczych niektórych podmiotów prawnych, dalej „ustawa” ma na celu zasadniczą zmianę w procesie obsadzania stanowisk członków rad nadzorczych niektórych podmiotów prawnych, enumeratywnie wymienionych w art. 2 pkt 1 – 5 ustawy, tj. jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa (1), spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji (2), spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa w pkt 2, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji (3), spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa w pkt 3, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji (4), agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w tym agencji wykonawczych (5).

Projekt wprowadza regulacje mające na celu skuteczne przeciwdziałanie korupcji, nadużyciom i patologii w procesie powoływania członków rad nadzorczych wymienionych powyżej publicznych podmiotów gospodarczych.

Projekt ustawy wprowadza niezbędne ujednolicenie systemu powoływania członków rad nadzorczych, a także ujednolicenie i odpolitycznienie samej procedury konkursowej, zgodnie z interesem ekonomicznym i społecznym Rzeczypospolitej Polskiej. Intencją projektodawców jest również zapewnienie należytej obsady zarządów spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa, co ma zostać osiągnięte poprzez wybór odpowiednich osób do piastowania funkcji w organach nadzorczych tych spółek. Należyta obsada rad nadzorczych, które następnie będą wybierać członków zarządów, pozwoli na odpolitycznienie również organów zarządzających spółkami kontrolowanymi przez Skarb Państwa.

Zmiany, jakie wprowadzi ustawa o konkursowym powoływaniu członków rad nadzorczych niektórych podmiotów prawnych, są konieczne z uwagi nieefektywność

i brak obiektywności dotychczasowej procedury obsadzania stanowisk członków rad nadzorczych podmiotów publicznych. Dzięki ustawie ulegnie likwidacji naganna procedura obsadzania stanowisk w organach spółek Skarbu Państwa przez osoby nieposiadające kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji nadzorczych w stosunku do wskazanych spółek.

Obecnie zasady wyboru kandydatów do rad nadzorczych określone są w zarządzeniu nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa (Dz. Urz. MSP z dnia 21 grudnia 2007 r.), wydanym na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia

1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. poz. 1397, z późn. zm.). Zgodnie ww. regulacjami kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa wybierają komisje, w których skład wchodzą osoby związane stosunkiem pracy z Ministerstwem Skarbu Państwa. Komisje te odpowiedzialne są za podejmowanie decyzji w przedmiocie wyboru osób, które zostaną umieszczone na liście kandydatów. Komisja powoływana przez wiceministra ustala wszelkie kryteria wyboru kandydatów, natomiast ostateczna decyzja leży w kompetencji Ministra Skarbu Państwa, który kierując się rekomendacją wiceministra, wybiera członków rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa.

Wyłonienie kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów, które wymienia

art. 2 ustawy, nie zawsze obecnie odbywa się poprzez wskazaną powyżej procedurę konkursową. Ominięcie konkursu jest jedną z przyczyn wyboru w skład organów nadzoru osób pozbawionych kompetencji do sprawowania tej funkcji. Konsekwencją powyższego jest zaś nierówny dostęp do stanowisk członków rad nadzorczych oraz powiązanie procedury konkursowej i samej działalności rad z podmiotem politycznym, jakim jest Minister Skarbu Państwa. Z uwagi na to, że to do Ministra należy ostateczna decyzja w kwestii wyboru kandydata, częste stają się sytuacje, w których to Minister, kierując się w znacznej mierze przesłankami pozakonkursowymi, dokonuje wyboru osób nieposiadających kwalifikacji i doświadczenia niezbędnego do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej podmiotu publicznego.

Rady nadzorcze stanowią obok zarządów najważniejsze organy spółek prawa handlowego dlatego ważne jest aby ich członkowie wybierani byli na podstawie kryteriów merytorycznych, a nie politycznych. Pożądane jest również uzyskanie niezależności politycznej rad nadzorczych jako organów właściwych do powoływania członków zarządów, co spowoduje zwiększenie efektywności działania wszystkich podmiotów publicznych wymienionych w art. 2 projektu ustawy.

Kolejną zmianą, jaką wprowadza projektowana ustawa, polega na zmianie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie bazy kandydatów na członków rad nadzorczych. Dotychczas funkcję tę pełni Minister Skarbu Państwa, dlatego też obecna procedura wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych, oparta jest na kryteriach w przeważającej mierze politycznych, a nie merytorycznych. Procedura konkursowa w demokratycznym porządku prawnym powinna być transparentna

i zakładać równe traktowanie wszystkich kandydatów. Osoby zasiadające w radach nadzorczych powinny zaś posiadać adekwatne do zajmowanego stanowiska doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Powinny również odznaczać się wiedzą ekonomiczną oraz być specjalistami w branży, w której działa podmiot publicznych przez nie nadzorowany.

Obecnie zaliczenie wymaganego prawem egzaminu na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa nie gwarantuje otrzymania posady w radzie nadzorczej. Wobec powyższego, osoby które po zdanym egzaminie na kandydata na członka rady nadzorczej są merytorycznie przygotowane do pełnienia tej funkcji, zostają pozbawione takiej możliwości, z uwagi na przewagę kandydatów dobieranych

w oparciu o kryteria polityczne. Możliwość obejścia procedury konkursowej również zdecydowanie negatywne wpływa na merytoryczne działanie organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa, stanowi przejaw działania na szkodę gospodarki państwa

i dyskryminacji osób należycie przygotowanych do pełnienia funkcji w organach nadzorczych.

Negatywnie należy również ocenić aktualne powiązanie rad nadzorczych z nadzorem sprawowanym przez komórki organizacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa. Rady nadzorcze powinny charakteryzować się niezależnością. Odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz wysokie kwalifikacje oceniane w procedurze konkursowej, powinny stanowić wyłączne gwarancje należytego funkcjonowania rad nadzorczych spółek. Wybór członka rady nadzorczej powinien być oparty jedynie o obiektywne przesłanki tj.: wiedza, doświadczenie i umiejętności kandydata.

Projektowana ustawa wprowadza mechanizm, który pozwala uniknąć dysproporcji w kwalifikacjach członków rad nadzorczych oraz pozyskać na te stanowiska wysokiej klasy specjalistów w takich dziedzinach, jak prawo, ekonomia, zarządzanie, analiza finansowa, rachunkowość, czy restrukturyzacja podmiotów gospodarczych.

Projekt przewiduje utworzenie przy Prezesie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa niezależnego organu tj. Rady do spraw postępowań konkursowych (dalej również: Rada), odpowiedzialnej za prowadzenie powszechnej bazy kandydatów na członków rad nadzorczych.

Utworzenie Rady skutkować będzie całkowitym odpolitycznieniem procesu wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych, jak i samych członków rad nadzorczych. Nowo utworzony organ będzie działał przy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, nie zaś jak dotychczas przy członku Rady Ministrów, dzięki czemu zostanie wyeliminowana możliwość bieżącego wpływu czynników politycznych na obsadę rad nadzorczych.

Rada, zgodnie z art. 5 projektu ustawy, odpowiedzialna będzie za powoływanie komisji konkursowych, do których zadań należeć będzie wyłanianie członków rady nadzorczej, podmiotów określonych w art. 2 ust. 1 - 5 projektu ustawy.

Rada będzie wyłaniać komisje konkursowe w sposób w pełni niezależny, poprzez losowanie członków każdorazowo 5-osobowych komisji konkursowych z powszechnej bazy kandydatów na członków rad nadzorczych.

Komisje konkursowe będą wybierać członków rad nadzorczych również spośród osób wpisanych do powszechnej bazy kandydatów na członków rad nadzorczych.

Do powszechnej bazy kandydatów na członków rad nadzorczych zostaną wpisane wyłącznie osoby znajdujące się w dotychczasowej bazie kandydatów na członków rad nadzorczych, funkcjonującej przy Ministrze Skarbu Państwa oraz osoby ubiegające się o wpis, które spełnią kryteria określone w art. 13 ustawy. Jednocześnie dotychczasowa baza kandydatów na członków rad nadzorczych ulegnie likwidacji, a osoby które były do niej wpisane, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, będą mogły złożyć wniosek o wykreślenie z powszechnej bazy kandydatów na członków rad nadzorczych.

Do zakresu zadań Rady do spraw postępowań konkursowych będzie należeć również uchwalanie regulaminu funkcjonowania komisji konkursowych oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością. Rada będzie 3-osobowym, niezależnym organem. Apolityczność Rady zagwarantuje wybór jej członków przez Prezesa Prokuratorii Generalnej spośród osób posiadających bardzo wysokie kwalifikacje, określone w art. 7 ustawy (m. in. niekaralność, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub ekonomicznych, nieskazitelny charakter

i nieposzlakowana opinia.). Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa będzie również sprawował nadzór nad działalnością Rady, która będzie mu składać coroczne sprawozdania ze swojej działalności. Rada będzie korzystać z zaplecza administracyjnego Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz będzie finansowana z budżetu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Zgodnie z projektem ustawy o konkursowym powoływaniu członków rad nadzorczych niektórych podmiotów prawnych, członkowie rad nadzorczych będą wyłaniani w drodze konkursu przez niezależne komisje konkursowe na podstawie regulaminu konkursu uchwalonego przez Radę do praw konkursowych, podlegającego publikacji na stronie internetowej Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Uczestnictwo w komisji konkursowej będzie obowiązkowe i odpłatne, jednakże w uzasadnionych przypadkach będzie możliwa odmowa pełnienia funkcji członka komisji konkursowej. Trzykrotna nieusprawiedliwiona odmowa pełnienia funkcji członka komisji konkursowej, będzie zaś skutkować wykreśleniem z powszechnej bazy kandydatów na członków rad nadzorczych, uniemożliwiającej uczestnictwo w komisji konkursowej, jak i pełnienie funkcji członka rady nadzorczej.

Zasadniczą różnicą, jaka nastąpi przy wyborze kandydatów na członków rad nadzorczych, jest określenie enumeratywnie wymienionych w art. 13 ustawy przesłanek, które będą musiały zostać spełnione, aby dana osoba mogła ubiegać się o wybór na stanowisko członka rady nadzorczej.

Niedopuszczalne zatem będą sytuację, które dotychczas pojawiały się

w obowiązującym porządku prawnym, polegające na wyborze członków rad nadzorczych, wyłącznie w oparciu o rekomendacje polityczne. Obecnie, sytuacje takie prowadzą do licznych patologii i nepotyzmu, osłabiając znacząco zaufanie obywateli do organów państwa. Dzięki uchwaleniu ustawy o konkursowym powoływaniu członków rad nadzorczych niektórych podmiotów prawnych nastąpi pożądana zmiana, polegająca na tym, iż w każdym jednostkowym przypadku, o wyborze członków rady nadzorczej decydować będą niezależne komisje konkursowe, kierujące się jedynie obiektywnymi przesłankami. Pozwoli to zapewnić transparentność, apolityczność

i wysokie kwalifikacje osób pełniących funkcje członków rad nadzorczych spółek

z większościowym udziałem Skarbu Państwa..

Wobec powyższego, stwierdzić należy, iż uchwalenie ustawy pociągnie za sobą korzystne skutki przede wszystkim ekonomiczne i społeczne, co jest pożądane z uwagi na konieczność prawidłowego udziału publicznych podmiotów wymienionych

w art. 2 projektu ustawy, w obrocie gospodarczym.

Wejście w życie ustawy będzie miało wpływ na budżet Prokuratorii Skarbu Państwa,

z uwagi na fakt, że z budżetu Prokuratorii Skarbu Państwa finansowana będzie działalności Rady do spraw postępowań konkursowych.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.