czwartek, 24 listopad 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy: Projekt dotyczy ustanowienia obowiązku zapewnienia ochrony byłym Prezydentom RP również poza granicami kraju.

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B094327EF7DCEB63C12580880033C3E0

Treść zmian:

Art. 1. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 356, z 1998 r. poz. 1065 oraz z 2011 r. poz. 407 i 654) w art. 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Były Prezydent zachowuje uprawnienie do ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy

Projektowana ustawa ma na celu ustanowienie obowiązku zapewnienia ochrony byłym Prezydentom nie tylko na terytorium, lecz również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Z informacji przedstawionych przez członków Rady Ministrów wynika, że byłym Prezydentom RP nie będzie już zapewniana ochrona poza granicami kraju jak to miało miejsce do tej pory.

Rola byłych Prezydentów nie kończy się wraz z upływem ich kadencji. Znaczenie byłych głów państwa dla polskiej racji stanu trwa bez wątpienia również po upływie sprawowania ich mandatu.

Uprawnienia Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa wynikają wprost z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie

z przepisem art. 126 ust. 2 Konstytucji RP Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Prezydent kieruje obroną państwa w okresie zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Zgodnie z Konstytucją Prezydent posiada szczególne uprawnienia, wśród których wskazać należy między innymi na to że jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, zarządza powszechną mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony RP, mianuje na czas wojny Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, wydaje w okresie stanu wojennego rozporządzenia z mocą ustawy.

W szczególności wskazać należy, że Prezydent RP jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych:

- określa główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa,

- podejmuje decyzje o wysłaniu Sił Zbrojnych poza granice kraju,

- może uczestniczyć w odprawach kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezydent posiada ogromną wiedzę dotyczącą tajemnicy państwowej, którą zobowiązany jest do zachowania również po upływie kadencji. Dlatego ze względu na bezpieczeństwo byłych Prezydentów, jak również ochronę tajemnicy państwowej po zakończeniu kadencji, pełna ochrona BOR jest konieczna.

Z uwagi na fakt, że jeden z byłych Prezydentów był odpowiedzialny za wyprowadzenie wojsk sowieckich z Polski, drugi – podejmował decyzję o interwencji polskich wojsk w Iraku, a trzeci – podejmował decyzję o przedłużeniu pobytu polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie odebranie ochrony byłym Prezydentom RP może powodować osłabienie bezpieczeństwa narodowego.

Nie ulega wątpliwości, że tak ważne osoby z punktu widzenia polskiej racji stanu pozostają ambasadorami Rzeczypospolitej Polski po zakończeniu pełnienia funkcji.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana

Byłym Prezydentom była zapewniona przez wiele lat ochrona Biura Ochrony Rządu również podczas podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Z informacji przedstawionych przez członków Rady Ministrów, wynika, że byłym Prezydentom RP nie będzie już zapewniana ochrona poza granicami kraju jak to miało miejsce do tej pory.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Projektowana zmiana art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu ustanowienie obowiązku zapewnienia ochrony byłym Prezydentom nie tylko na terytorium, lecz również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Skutki projektowanej ustawy

Biorąc pod uwagę fakt, że byli Prezydencji otrzymywali ochronę BOR, do czasu podjęcia decyzji o cofnięciu, należy uznać, że wydatki na ten cel będą się utrzymywały na tym samym poziomie co dotychczas.

Z szacunkowych danych wynika, że koszty ochrony Byłych Prezydentów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wynosiły rocznie około 0,17% budżetu Biura Ochrony Rządu, co stanowi wydatki z budżetu państwa na poziomie około 1 mln zł rocznie łącznie na wszystkich byłych Prezydentów.

5. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.