środa, 01 luty 2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych

Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych

Dotyczy: Projekt dotyczy zagwarantowania posiadania przez szefa gabinetu politycznego Ministra Obrony Narodowej, szefa gabinetu politycznego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych odpowiednio wysokich kwalifikacji.

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6AAB7B9E44DBE97AC12580C300611627

Treść zmian:

Art. 1. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511 i 2261) w art. 471 po ust. 1 dodaje się
ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Szefem gabinetu politycznego Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych może być osoba która:
1) posiada co najmniej wyższe wykształcenie;
2) posiada co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym;
3) posiada poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą "tajne" lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "tajne".”.

Art. 2. Stosunek pracy szefa gabinetu politycznego Ministra Obrony Narodowej oraz szefa gabinetu politycznego ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
w przypadku nie spełniania warunków określanych w art. 471 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

UZASADNIENIE

1. Potrzeba i cel wydania ustawy

Projekt ma na celu zagwarantowanie posiadania przez szefa gabinetu politycznego Ministra Obrony Narodowej, szefa gabinetu politycznego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych odpowiednio wysokich kwalifikacji. Kandydaci ubiegający się o stanowiska w gabinetach politycznych tychże resortów powinni w sposób szczególny charakteryzować się niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem. Z uwagi na szczególny charakter zadań realizowanych przez ww. ministerstwa, powszechnie nazywane resortami siłowymi, dobór kandydatów do pełnienia szefów gabinetów politycznych, w tychże ministerstwach powinien zostać obwarowany wysokimi wymaganiami. Szef gabinetu politycznego Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych powinien także obligatoryjnie posiadać poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą " tajne " lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej " tajne".
W przypadku spełnienia przez kandydatów określonych w projekcie ustawy wymagań, należy spodziewać się, że będą to również osoby posiadające doświadczenie umożliwiające pełnienie przedmiotowych stanowisk w sposób godny ich rangi.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana oraz różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1511 i 2261) stanowi, że pracownicy gabinetów politycznych Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra oraz innego członka Rady Ministrów, zatrudniani są na podstawie umowy o pracę zawartej na czas pełnienia funkcji przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko państwowe.
Rodzaje stanowisk oraz kwalifikacje osób zatrudnionych w gabinetach politycznych ministrów określone są w przepisach rozporządzania z dnia 28 marca 2000 r.
w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Na stanowisko szefa gabinetu politycznego ministra wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz 7 lat pracy, jednakże przepisy § 6 ww. rozporządzenia stanowi, że minister może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić pracownika z wymagań kwalifikacyjnych określonych rozporządzeniem.
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych proponuje się zmianę w art. 471 poprzez dodanie ust. 1a w brzmieniu:
szefem gabinetu politycznego Ministra Obrony Narodowej, szefem gabinetu politycznego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych może być osoba która:
1) posiada co najmniej wyższe wykształcenie;
2) posiada co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym;
3) posiada poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą " tajne " lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "tajne".

3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne
i źródła finasowania

Skutkiem wejścia w życie nowelizacji ustawy, będzie zagwarantowanie posiadania przez szefa gabinetu politycznego Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych odpowiednio wysokich kwalifikacji.
Wejście w życie projektu ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

4. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych
Projekt ustawy nie przewiduje wydania aktów wykonawczych.

5. Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot projektu niniejszej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.