wtorek, 21 luty 2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Dotyczy: Projekt dotyczy zaostrzenia obowiązujących przepisów pozwalających na swobodne dokonywanie wycinki drzew oraz krzewów.

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5CCB2C5137E349A4C12580D10026A58A

Treść zmian:

Art.1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 83a:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1a i 3, niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz

z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1a i 3, przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.”;

2) w art. 83f:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;”,

- uchyla się pkt 3a i 3b,

b) uchyla się ust. 1a i 1b;

3) w art. 85:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.”,

c) uchyla się ust. 4a,

d) ust. 5 – 8 otrzymują brzmienie:

„5. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:

1) 97,88 zł - w przypadku obwodu pnia wynoszącego do 25 cm;

2) 342,56 zł- w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 26 do 50 cm;

3) 648,42 zł - w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 51 do 100 cm;

4) 763,77 zł - w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 101 do 200 cm;

5) 681,63 zł - w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 201 do 300 cm;

6) 542,26 zł - w przypadku obwodu pnia wynoszącego od 301 do 500 cm;

7) 376,07 zł - w przypadku obwodu pnia wynoszącego powyżej 500 cm.

6. Stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami ustala się w wysokości 249,79 zł.

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość,

2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu

- kierując się zróżnicowanymi kosztami produkcji poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, zróżnicowanymi warunkami wzrostu poszczególnych drzew i krzewów oraz funkcjami pełnionymi przez drzewa i krzewy.

8. Stawki, o których mowa w ust. 5 i 6 oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1, podlegają z dniem

1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty

w ustawie budżetowej.

4) w art. 86:

a) w ust. 1:

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;”,

- pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 75 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8) krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;”,

b) uchyla się ust. 1a;

5) w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1-3, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ust. 1.”.

Art. 2. 1. Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 83-87 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe.

2. Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 88 i art. 89 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

I. Potrzeba i cel wydania ustawy

Celem projektowanej ustawy jest zaostrzenie obowiązujących przepisów pozwalających na swobodne dokonywanie wycinki drzew oraz krzewów. Proponowane zmiany są odpowiedzią na liczne apele obywateli, którzy sprzeciwiają się likwidacji starych drzew w okolicy ich miejsca zamieszkania. Projekt ma przyczynić się do zahamowania pogłębiającej się wycinki drzew, a także wpłynąć na poszerzanie świadomości społecznej w zakresie wartości i znaczenia otaczającej nas przyrody. Należy podkreślić, że wprowadzona liberalizacja przepisów ustawy o ochronie przyrody nie wpływa wyłącznie na zmianę krajobrazu, ale także powoduje głębokie zmiany w lokalnych ekosystemach. Wycinane zgodnie z obowiązującymi przepisami drzewa

i krzewy często stanowią schronienie dla zwierząt, a także przyczyniają się do, tak ważnej w dobie smogu, neutralizacji zanieczyszczeń powietrza.

II. Rzeczywisty stan dziedziny, która ma być unormowana

Wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. regulacje znacząco liberalizują poprzednio obowiązujący stan prawny. Ustawodawca nieodpowiedzialnie rozszerzył kategorię drzew oraz krzewów, które mogą być usuwane z terenów publicznych bez uzyskania dodatkowych pozwoleń. Problem dotyka m.in. krzewów, o powierzchni do 25 m2,

a także określonych drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm, a w przypadku pozostałych drzew 50 cm. Wprowadzone zmiany nadają dodatkowe uprawnienia radom gmin, które w obecnym stanie prawnym mogą określać w drodze uchwały inne gatunki drzew i krzewów, które zostaną wyłączone spod obostrzeń dotyczących wydawania pozwoleń na usuwanie konkretnych gatunków.

W obecnym stanie prawnym drzewa i krzewy, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych mogą być usuwane bez uzyskania jakichkolwiek zezwoleń.

III. Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Projektowany stan prawny ma ograniczyć możliwości wycinki drzew i krzewów zarówno z nieruchomości prywatnych jak i miejsc publicznych. Proponowane regulacje mają de facto przywrócić stan prawny obowiązujący przed dniem 1 stycznia 2017 r. i tym samym zaostrzyć przepisy w zakresie usuwania drzew i krzewów. Podmioty zainteresowane usunięciem określonych drzew lub krzewów każdorazowo przed usunięciem będą musiały uzyskać odpowiednie zgody przewidzianych w ustawie organów.

Projekt przywraca opłaty obowiązujące do końca 2016 r, wymienione w art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).

IV. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne

Zgodnie z założeniami projektodawców proponowane zmiany przyczynią się do poprawy świadomości obywateli na temat wartości starych drzew i krzewów, a także poszerzą wiedzę na temat ochrony przyrody i jej znaczenia w życiu codziennym. Ponadto przedstawione regulacje nie wpłyną w sposób odczuwalny na gospodarkę kraju.

V. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych

Projekt przewiduje wprowadzenie przez ministra właściwego do spraw środowiska rozporządzenia, w którym określi wysokość stawek poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość, współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu

VI. Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.