czwartek, 23 marzec 2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Projekt: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dotyczy: Projekt dotyczy ograniczenia osób uprawnionych do poruszania się w formie kolumny pojazdów uprzywilejowanych (tylko Prezydent i Premier); kolumna będzie mogła być używana także, jeżeli zachodzi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób wchodzących w skład delegacji państw obcych lub organizacji międzynarodowych przebywających na terytorium RP.

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1DFEB934681A9A4AC12580DD00408193

Treść zmian:

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(Dz.U. z 2017 r. poz. 128) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. 1. Osobami zajmującymi kierownicze stanowiska państwowe, uprawnionymi, w związku z bezpośrednim wykonywaniem obowiązków, do używania pojazdów uprzywilejowanych w kolumnach, są jedynie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, oraz osoby, o których mowa w art. 131 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kolumna pojazdów uprzywilejowanych może być używana także, jeżeli zachodzi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób wchodzących w skład delegacji państw obcych lub organizacji międzynarodowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

UZASADNIENIE

1. Potrzeba i cel projektu ustawy oraz rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana

W ostatnich miesiącach do opinii publicznej docierają bulwersujące informacje

o skandalicznym nadużywaniu uprawnienia do przejazdu w formie kolumny pojazdów uprzywilejowanych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w państwie.

Przykładem do czego może prowadzić nieograniczone korzystanie z tego przywileju, może być wypadek spowodowany przez kolumnę trzech pojazdów Ministra Obrony Narodowej, która łamiąc przepisy ruchu drogowego (nie zachowując szczególnej ostrożności) z ogromną prędkością staranowała pojazdy stosujące się do przepisów

i oczekujące na zmianę światła na skrzyżowaniu w miejscowości Lubicz k. Torunia.

Uprawnienie do przejazdu w formie kolumny uprzywilejowanej przysługuje obecnie na podstawie art. 53 ustawy– Prawo o ruchu drogowym i odpowiedniego rozporządzenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych m.in. osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe, „jeśli zachodzi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa”.

W opinii projektodawcy krąg podmiotów, który został określony ww. aktach normatywnych jest zdecydowanie zbyt szeroki. Uprawnienie do poruszania się

w formie kolumny pojazdów uprzywilejowanych powinno przysługiwać jedynie Prezydentowi Rzeczypospolitej oraz Prezesowi Rady Ministrów. Nie ma żadnego uzasadnienia, by w wyjątkowy sposób na drogach publicznych traktowane były inne osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.

W obecnej sytuacji dochodzi do kuriozalnego nadużywania tego przywileju przez szeregowych ministrów.

Problem dotyczy także innych osób pełniących kierownicze funkcje państwowe, dla których forma pojazdów uprzywilejowanych w kolumnie nadużywana jest np. do wyjazdów wakacyjnych, czy też przejazdu z i do miejsca zamieszkania.

Tego typu praktyki zauważalne są w niektórych państwach z obszaru byłego ZSRR

i również tam wywołują liczne kontrowersje, a nawet protesty użytkowników ruchu drogowego.

Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym przewiduje,

iż osobami zajmującymi kierownicze stanowiska państwowe, które będą mogły korzystać z pojazdów uprzywilejowanych w kolumnach, będą jedynie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, osoby wykonującej obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Ponadto kolumna pojazdów uprzywilejowanych może być używana także, jeżeli zachodzi konieczność zapewnienia bezpieczeństw osób wchodzących w skład delegacji państw obcych lub organizacji międzynarodowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W opinii projektodawcy wszyscy poruszający się po polskich drogach powinni mieć jednakowy status z wyłączeniem pojazdów wykonujących zadania związane

z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego. Obecne regulacje, które

w niezwykle uprzywilejowanym świetle stawiają liczne osoby pełniące kierownicze funkcje państwowe prowadzić mogą do patologii, czemu należy się przeciwstawić poprzez zmianę ustawową.

2. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i źródła finasowania

Wejście w życie projektowych przepisów zapobiegnie występującym patologiom

w używaniu przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe samochodów uprzywilejowanych w kolumnach.

Wejście w życie projektowych zmian nie będzie miało wypływu na budżet państwa. Wejście w życie projektu ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki oraz na rynek pracy.

3. Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot projektu niniejszej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.