czwartek, 06 kwiecień 2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Projekt: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Dotyczy: Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - przywrócenia obowiązujących do dnia 2 kwietnia 2017 r. standardów organizowania i dobywania zgromadzeń, pozwalających na pełne i efektywne korzystanie przez obywateli i inne podmioty z konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich bez pierwszeństwa zgromadzeń cyklicznych, którym przysługuje w pierwszej kolejności wybór miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5B4E2DE0183D87CCC12581080034979C

Treść zmian:

Art. 1. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485 oraz z 2017 r. poz. 579 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. W przypadku gdy wniesione zawiadomienie nie spełniało wymagań określonych w art. 10, o kolejności wniesienia tego zawiadomienia decydują data, godzina i minuta jego ponownego wniesienia, o ile tak wniesione zawiadomienie spełnia te wymagania.”;

2) w art. 14 uchyla się pkt 3;

3) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. Do zgromadzeń, o których mowa w art. 21, przepisy art. 17 i art. 19 ust. 1, 5 i 7 stosuje się odpowiednio.”;

4) uchyla się rozdział 3a;

5) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. Uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać przebiegu zgromadzenia organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2 lub 3.”,

6) w art. 28 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2 lub 3.”.

Art. 2. Do zgromadzeń, o których organizacji wniesiono zawiadomienia przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje przepisy ustawy zmienianej w art. 1,

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

I. Potrzeba i cel wydania ustawy

Celem projektowanej ustawy jest przywrócenie standardów konstytucyjnych, a także międzynarodowych, w tym praw gwarantowanych przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284), ustanowionych przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485). Określone w ustawie z 2015 r. standardy organizowania i odbywania zgromadzeń, pozwalały na pełne i efektywne korzystanie przez obywateli oraz inne podmioty z konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich.

Projektowane zmiany zmierzają do utrzymania stanu prawnego wprowadzonego

w związku z realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12. W przedmiotowym wyroku Trybunał wskazał m. in., że „gwarancje wolności zgromadzeń wynikające z art. 57 Konstytucji dotyczą wszelkich form pokojowego zgromadzania się osób. Obejmują one zatem zarówno zgromadzenia uprzednio zorganizowane i notyfikowane, jak i spontaniczne, stanowiące odpowiedź na bieżące wydarzenia w przestrzeni publicznej. Organy władzy publicznej powinny zapewnić warunki realizacji wolności pokojowego zgromadzania się niezależnie od tego, w jakiej formie jednostki chcą z niej korzystać. Nie ma zatem podstaw, aby na gruncie art. 57 Konstytucji różnicować zgromadzenia z punktu widzenia zakresu ich ochrony, stosując kryterium sposobu organizacji danego zgrupowania osób.”.

W dniu 2 kwietnia 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach wprowadzające możliwości organizacji cyklicznych zgromadzeń, mających pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia przed innymi zgromadzeniami.

II. Rzeczywisty stan dziedziny, która ma być unormowana oraz różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Ustawą z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

(Dz. U. 2017 r. poz. 579) wprowadzono możliwości organizacji cyklicznych zgromadzeń, mających pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia przed innymi zgromadzeniami.

Zgodnie z dodanym art. 26a ustawy - Prawo zgromadzeniach jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.

Zgromadzeniom cyklicznym, w myśl art. 12 ustawy, przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia.

W przypadku wydania przez wojewodę zgody na organizację zgromadzeń cyklicznych organ gminy został zobowiązany do niezwłocznego wydania decyzji zakazującej przeprowadzenia zgromadzenia zgłoszonego wcześniej (art. 14 pkt 3 w związku z art. art. 26b ust. 3).

Proponowane regulacje mają na celu przywrócenie stanu prawnego obowiązującego przed dniem 2 kwietnia 2017 r., tj przed wejściem w życie zmiany ustawy - Prawo

o zgromadzeniach.

III. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe

Wejście w życie projektowanej regulacji będzie miało pozytywne skutki społeczne, ponieważ zostaną przywrócone obowiązujące do dnia 2 kwietnia 2017 r. standardy organizowania i odbywania zgromadzeń, pozwalające na pełne i efektywne korzystanie przez obywateli oraz inne podmioty z konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich.

Wejście w życie przedmiotowego projektu nie będzie miało wpływu na budżet państwa.

IV. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych

Projekt nie przewiduje wydania aktów wykonawczych.

V. Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.