piątek, 12 luty 2016

Interpelacja nr 458 i odpowiedź w sprawie zakupu węgla kamiennego przez Agencję Rezerw Materiałowych

Do ministra energii.

Rok 2015 nie był łatwym rokiem dla polskiego górnictwa węgla kamiennego, ale na pewno był to rok bardzo ważny dla branży górniczej. Podjęto szereg działań związanych z restrukturyzacją tej branży. Należy do nich zaliczyć m. in.: przyjęcie i wdrażanie Planu Naprawczego dla Kompanii Węglowej, uchwalenie nowelizacji i ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (będącej narzędziem do restrukturyzacji branży). Po wygranych przez PiS wyborach i przejęciu przez Pana odpowiedzialności m. in. za polskie górnictwo, dobrze że Plan Naprawczy jest kontynuowany.

Wśród wielu działań w 2015 r. podejmowanych przez różne podmioty, w celu poprawy kondycji finansowej spółek węglowych w grudniu 2015 r., Pani Premier Beata Szydło podjęła decyzję, aby Agencja Rezerw Materiałowych zakupiła węgiel, który leżał na zwałach.

W budżecie państwa na 2016 r. zabezpieczono również środki na zakup węgla przez Agencję Rezerw Materiałowych.

Dlatego proszę Pana Ministra o informację:

  1. Ile węgla leżało na zwałach poszczególnych Spółek Węglowych, pod koniec 2015 r.?
  2. Jaka ilość węgla leżącego na zwałach stanowiła zabezpieczenie dla banków?
  3. Ile węgla i od kogo zakupiła Agencja Rezerw Materiałowych?
  4. Jakie środki finansowe zostały przeznaczone na ten zakup i z jakich źródeł pochodziły?
  5. Czy w roku 2016 zamierzacie Państwo dokonać kolejnych zakupów przez ARM? W jakiej wysokości i od kogo?
  6. Gdzie trafił węgiel zakupiony przez Agencję Rezerw Materiałowych?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 458 w sprawie zakupu węgla kamiennego przez Agencję Rezerw Materiałowych

Ad 1 i 2

Zgodnie z informacją przekazaną przez przedsiębiorców górniczych, na dzień 31 grudnia 2015 r. na zwałach kopalń należących do największych spółek węglowych znajdowało się ok. 4,6 mln ton węgla, w tym zabezpieczenie zobowiązań stanowiło ok. 1,8 mln ton węgla.

Ad 3 - 6

Agencja Rezerw Materiałowych (ARM) jest jednostką podległą Ministrowi Energii i realizuje decyzje organu właściwego w zakresie tworzenia, udostępniania i likwidacji rezerw strategicznych. ARM prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1229 i 1926) oraz w ustawie o finansach publicznych. ARM otrzymuje corocznie dotację celową oraz dotację podmiotową z budżetu państwa na realizację zadań ustawowych. Plan finansowy ARM, jako agencji wykonawczej, stanowi załącznik do ustawy budżetowej i jest opracowywany w procedurze planowania budżetu państwa, w oparciu o limity środków finansowych wskazywanych przez Ministra Finansów. W projekcie planu na 2016 r. poszczególne pozycje kształtują się następująco:

- dotacja podmiotowa – 66.557 tys. zł;

- dotacja celowa – 43.108 tys. zł;

- kredyt – 28.361 tys. zł.

Dotacja celowa przeznaczona jest w szczególności na utrzymywanie wszystkich grup rezerw strategicznych, w tym ich przechowywanie i dokonywanie wymiany/zamiany oraz wykonywanie decyzji dotyczących rezerw (zgodnie z art. 27 ustawy o rezerwach strategicznych). Szczegółowy plan rzeczowy rezerw stanowi informację niejawną z uwagi na charakter danych i wpływ na bezpieczeństwo państwa.

Dokonując zakupu towaru do rezerw strategicznych ARM działa zgodnie z procedurami, w tym przepisami o zamówieniach publicznych. Po przeprowadzeniu postępowań podpisywane są umowy cywilno-prawne z kontrahentem, którego oferta była najkorzystniejsza, jednakże z uwagi na charakter danych, w szczególności ilości oraz loco, wytwarzana dokumentacja zawiera informacje niejawne i jest przetwarzana zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski