czwartek, 12 maj 2016

Interpelacja nr 2401 i odpowiedź w sprawie dalszych losów KWK Anna

Do ministra energii.

Od listopada 2015 roku Rząd Premier Beaty Szydło prowadzi proces restrukturyzacji i naprawy górnictwa. W dniu 1 kwietnia 2016 r. wydzielona została z kopalni Rydułtowy – Anna. KWK „Anna” została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.. Wraz z przejęciem kopalni SRK wstąpiła w stosunki pracy z ok. 1300 pracownikami. Na dzień dzisiejszy, jak donoszą media, SRK S.A. podpisała z Kompanią Węglową S.A. umowę o współpracy do połowy 2017 r. Ta świadomość budzi wielki niepokój wśród górników. Nie są oni bowiem pewni co z ich dalszą przyszłością, gdy ich zakład pracy zostanie zlikwidowany. Prawo i Sprawiedliwość w przedwyborczych obietnicach mówiła o tworzeniu nowych miejsc pracy w górnictwie, a nie likwidacji.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o informacje na temat:

  1. Jaki jest dalszy los KWK „Anna”?
  2. Ilu pracowników KWK "Anna" na dzień dzisiejszy zostało zwolnionych?
  3. Ilu pracowników KWK "Anna" skorzystało ze świadczeń pracowniczych?
  4. Ilu pracowników KWK "Anna" znalazło zatrudnienie w innych zakładach należących do Kompanii Węglowej S.A.?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 2401 w sprawie dalszych losów KWK Anna

Kompania Węglowa S.A. (KW S.A.) od 2014 r. znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, powodowanej nadpodażą węgla kamiennego producentów krajowych oraz znaczącym importem tego surowca w sytuacji, gdy ceny węgla kamiennego osiągają kolejne minima. Spółka przeprowadza procesy głębokiej restrukturyzacji kopalń w celach naprawczych i rozwojowych.

W ramach restrukturyzacji infrastruktury kopalni, ograniczania zatrudnienia, rezygnacji z eksploatacji w obrębie obszaru górniczego oraz rezygnacji z koncesji, KW S.A. wyszła z inicjatywą przekazania Ruchu „Anna” w celu przeprowadzenia jej likwidacji, na podstawie opracowanego Programu likwidacji KWK „Anna” w latach 2016-2018.

Podstawową przyczyną przekazania na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK S.A.) Ruchu „Anna” było zakończenie eksploatacji w związku ze sczerpaniem złoża.

Nabycie poszczególnych składników wyodrębnionej jednostki KWK „Anna”, która powstała w wyniku formalno-prawnego podziału Oddziału KWK „Rydułtowy-Anna” (będącej wyodrębnioną jednostką organizacyjną KW S.A. prowadzącą zakład górniczy), a w szczególności:

- użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- budowle na dole i wyrobiska kapitalne,
- budynki, budowle i urządzenia stanowiące odrębne nieruchomości,
- mienie ruchome,
- licencje, zezwolenia, decyzje,
- wartości niematerialne i prawne,

nastąpiło w celu przeprowadzenia jej likwidacji, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Przekazanie zakładu górniczego KWK „Anna” (dawniej Ruch „Anna” kopalni „Rydułtowy-Anna”) do SRK S.A. nie wiązało się ze zwolnieniami pracowników, miały miejsce tylko dobrowolne odejścia pracowników, związane przede wszystkim z nabytymi uprawnieniami emerytalnymi.

Z dniem 31 marca 2016 r., na podstawie zawartej „umowy nieodpłatnego zbycia kopalni” SRK S.A. wstąpiła w dotychczasowe stosunki pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy, przejmując 1305 pracowników KWK „Rydułtowy-Anna”. Na dzień 20 kwietnia 2016 r. 749 osób złożyło wnioski na jednorazowe odprawy pieniężne, a kolejne 554 pracowników złożyło wnioski o urlopy górnicze.

Niemniej jednak należy pamiętać, że przed odejściem na urlop górniczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi zweryfikować uprawnienia danego pracownika. W związku z tym Spółka Restrukturyzacji Kopalń przesłała do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych w miejscach zamieszkania poszczególnych pracowników 554 wnioski o ustalenie uprawnień do urlopu górniczego. Należy spodziewać się, że pierwsze decyzje będą wpływać z początkiem maja br. i w tym czasie pracownicy zaczną odchodzić na urlopy górnicze.

Natomiast pracownicy, którzy złożyli wnioski na jednorazowe odprawy pieniężne, przebywają na urlopach przysługujących zgodnie z kodeksem pracy. Zakłada się, że pierwsze osoby z tej grupy uprawnionych zaczną odchodzić od dnia 21 kwietnia 2016 r. i planuje się, że z tych uprawnień do końca kwietnia skorzysta 500 osób.

Odnosząc się do pytania dotyczącego liczby pracowników zakładu górniczego KWK Anna, którzy znaleźli zatrudnienie w innych zakładach należących do KW S.A., uprzejmie informuję, że wszyscy pracownicy przypisani do zakładu górniczego KWK „Anna” zostali przeniesieni do SRK S.A.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski